Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (Δ.Α.Ε.Κ.)

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 249
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/27-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (Δ.Α.Ε.Κ.) »
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 27.051/22.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (33) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Βατουσιάδης Νικόλαος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Πούρος Γεώργιος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
31.Αθανασάκος Θωμάς
32.Χριστάκης Ηλίας
33.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
6.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
7.      Γιάννου Νικολέττα
8.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         4.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
        10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια
        11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
        12.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
        
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
9.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
10.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 

Η Δημοτική Σύμβουλος Γιάννου Νικολέττα προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος .
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης και 2) Χρήστος Μελέτης προσήλθαν μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ θέματος .
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 249  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
      έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθμ. 3/6/30-4-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ. που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 που εμφανίζει κέρδη της τάξης των 37.249,90 €, όπως  αναλύονται λεπτομερώς στον ισολογισμό της 31/12/2011,  δηλαδή για την χρήση 01-01-2011 έως 31-12-2011,  και ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την υπ΄ αριθμ. 6/2012 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ.,  τις οικονομικές καταστάσεις  χρήσης 2011 (ισολογισμός), τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με τη λευκή ψήφο των κ.κ. 1) Γιώτη Κων/νου, 2) Καρπούζη Γρηγορίου, 3) Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή και 4) Μπάκουλη Δημητρίου)
 
            Εγκρίνει τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2011 και την διάθεση των καθαρών κερδών όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ.  κατά την συνεδρίαση της 30-4-2012 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα ισολογισμό της 31-12-2011 η οποία έχει ως εξής:
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης                                            6.311,18 €
Πλέον Υπολ. Κερδών χρήσης προηγ. χρήσης                            37.296,02 €
Μείον φόρος εισοδήματος                                                                6.357,30 €
Κέρδη προς διάθεση                                                                      37.249,90 €
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό Αποθεματικό                                                                      222,69 €
2. Μερίσματα                                                                                         0.000 €
8. Υπόλοιπο Κερδών  εις  νέο                                                        37.027,21 €
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
      Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/ 249/ 2012 
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ