Αποδοχή όρων απόφασης ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 253
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/27-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: “Αποδοχή όρων απόφασης ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων»”
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 27.051/22.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (33) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Βατουσιάδης Νικόλαος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Πούρος Γεώργιος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
31.Αθανασάκος Θωμάς
32.Χριστάκης Ηλίας
33.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
6.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
7.      Γιάννου Νικολέττα
8.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
          1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
          2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
          3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
          4.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
          5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
          6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
          7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
          8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
          9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
          10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια
          11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
          12.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
9.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
10.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 

Η Δημοτική Σύμβουλος Γιάννου Νικολέττα προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος .
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης και 2) Χρήστος Μελέτης προσήλθαν μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ θέματος .
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 253  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                           ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 484/26-10-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, υποβάλαμε πρόταση για χρηματοδότηση έργων στα πλαίσια των μέτρων 313, 321, 322 και 323 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:
«Σχετ: 1) Η αριθμ. 7964/31-5-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΨΒ-1ΣΜ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων», Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
2) Το αριθμ. 8528/11-6-2012 έγγραφο της Μονάδας Β3 της Ε.Υ. Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με θέμα Αποστολή Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο   Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών το δημοτικό συμβούλιο καλείται:
·        Να αποδεχτεί την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων», Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και των ειδικών όρων και
·        Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του σχετικού συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης
 
Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 615.000,00 ευρώ και όταν κοινοποιηθεί στο δήμο Κορινθίων η απόφαση εγγραφής του έργου στο Π.Δ.Ε., θα ζητηθεί από το δημοτικό συμβούλιο η αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου, ή ένταξη σου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τη δημιουργία της σχετικής πίστωσης.
                         
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την υπ’ αριθ. 7964/31-05-2012 απόφαση περί ένταξης στο Ε. Π. του ανωτέρω έργου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.      Αποδέχεται  την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων», Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και των ειδικών όρων.
2.      Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό - Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του σχετικού συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/ 253/ 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ