Αποδοχή χρηματοδότησης 300.000€ για το έργο ‘‘Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτ/σης

 

                                                      
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 254
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/27-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης 300.000€ για το έργο ‘‘Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο’’ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού »
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 27.051/22.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (33) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Βατουσιάδης Νικόλαος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Πούρος Γεώργιος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
31.Αθανασάκος Θωμάς
32.Χριστάκης Ηλίας
33.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
6.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
7.      Γιάννου Νικολέττα
8.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
      
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
          1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
          2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
          3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
          4.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
          5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
          6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
          7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
          8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
          9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
          10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια
          11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
          12.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
9.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
10.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 

Η Δημοτική Σύμβουλος Γιάννου Νικολέττα προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος .
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης και 2) Χρήστος Μελέτης προσήλθαν μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ θέματος .
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 254  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                           ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 45/22-02-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, υποβάλαμε πρόταση στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, με την ιδιότητα του Δικαιούχου και του Φορέα Λειτουργίας για την υλοποίηση των υποέργων της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». Με την υπ’ αριθ. 1517/15-05-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και Λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» ΜΟΝΑΔΑ Α’: Προγραμματισμού & Αξιολόγησης, έγινε η ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδικό ΠΡΑΞΗΣ: 376269 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»  με το ποσό των 300.000,00€.
            Μετά από τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεχθούμε τη χρηματοδότηση ποσού 300.000,00€ και να τροποποιήσουμε αντίστοιχα το τεχνικό πρόγραμμα και τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012.
            Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2012. 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον κ. Πρόεδρο, την υπ’ αριθ. 1517/15-05-2012 απόφαση περί ένταξης στο Ε. Π. του ανωτέρω έργου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α)   Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 300.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» καικωδικό ΠΡΑΞΗΣ: 376269, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1517/15.05.2012 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» ΜΟΝΑΔΑ Α’: Προγραμματισμού & Αξιολόγησης.
 
Β) Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012, ως εξής
 
Στο μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί:
·        Τον Κ.Α. 1321.0014 με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07» με ποσό 300.000,00 ευρώ. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
 
Στο μέρος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 το ποσό των 300.000,00€ και μέσω αυτού :
Δημιουργεί:
·        Την πίστωση με ΚΑ 30/6142.0016 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας» με το ποσό των 270.000,00 €
·        Την πίστωση με ΚΑ 30/7135.0092 και τίτλο «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθεια απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού μέσω της ρήτρας ευελιξίας» με το ποσό των  30.000,00 €
 
Γ) Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/ 254/ 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ