Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                      
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 248
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/27-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου
                            Κορίνθου»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 27.051/22.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (33) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Βατουσιάδης Νικόλαος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Πούρος Γεώργιος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
31.Αθανασάκος Θωμάς
32.Χριστάκης Ηλίας
33.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
6.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
7.      Γιάννου Νικολέττα
8.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
 

 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
          1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
          2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
          3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
          4.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
          5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
          6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
          7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
          8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
          9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
         10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια
         11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
         12.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
9.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
10.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 

Η Δημοτική Σύμβουλος Γιάννου Νικολέττα προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος .
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης και 2) Χρήστος Μελέτης προσήλθαν μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ θέματος .
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να προταχθεί η συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης επειδή παρευρίσκονται ενδιαφερόμενοι. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την πρόταση του Προέδρου και συμφώνησε να προταχθεί και συζητηθεί .
 
Απόφαση: 248  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
      έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 976/14.6.2012 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, με το οποίο ζητούν επίλυση στο οξύτατο κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, στέγασης του Σχολείου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της αρμοδίας Αντιδημάρχου Εκπ/σης και Κοινωνικής Πολιτικής κας Σοφίας Λέκκα, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Την 1η Ιουνίου 2012 μου κοινοποιήθηκε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 976/14.6.2012 έγγραφο της Διευθύντριας του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου κας Πελένη Αριστέας και του Σχολικού Συμβούλου κ. Μακαντάση Θεμιστοκλή, σύμφωνα με το οποίο και με την υπ΄ αριθμ. 4 πράξη από 19-6-2012 Σχολικού Συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου, κρίνεται απαραίτητη η Μετεγκατάστασή του.
Συγκεκριμένα το έτος 2007 ξεκίνησε να λειτουργεί το τότε Μουσικό Σχολείο Κορίνθου, το οποίο αποτελείτο από λίγους μαθητές και από τρεις τάξεις Γυμνασίου μόνο. Από τότε μέχρι σήμερα, ο αριθμός των μαθητών έχει αυξηθεί ενώ το Μουσικό Σχολείο αποτελείται από 3 τάξεις Γυμνασίου και 3 τάξεις Λυκείου.
Οι υφιστάμενες αίθουσες είναι οι εξής: 5 αίθουσες γενικής παιδείας –ομαδικής διδασκαλίας εμβαδού: η 1η 45,63 τ.μ. περίπου, η 2η 52,79 τ.μ. περίπου, η 3η 48,33 τ.μ. περίπου , η 4η 28,14 τ.μ. περίπου και η 5η 14,5ο τ.μ. περίπου και 4 αίθουσες ατομικής διδασκαλίας εμβαδού 10,35 τ.μ η 1η  και 11,25 τ.μ. η 2η, 3η & 4η αίθουσες οι οποίες έχουν τροποποιηθεί κατά καιρούς και με τη σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου.
Επειδή παρά τις ως άνω τροποποιήσεις, οι αίθουσες δεν επαρκούν για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του μουσικού Σχολείου Κορίνθου,
Επειδή ο απαιτούμενος αριθμός των αιθουσών ομαδικής διδασκαλίας ανέρχεται σε 12 αίθουσες 40 τ.μ. τουλάχιστον εκάστη,
Επειδή ο απαιτούμενος αριθμός των αιθουσών ατομικής διδασκαλίας ανέρχεται σε 15 αίθουσες 25 τ.μ. τουλάχιστον εκάστη
Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου από το ήδη υφιστάμενο συγκρότημα σε άλλο μεγαλύτερο το οποίο να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του Σχολείου.>>  
 
Η διαδικασία της μίσθωσης θα γίνει με δημοπρασία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την αναγκαιότητα της μίσθωσης ακινήτου.
           
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και 272 Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου εμβαδού 855 τ.μ. περίπου (καθαρό εμβαδόν των ως άνω αιθουσών), για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ.».
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
     
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/ 248 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ