Γνωμοδότηση σχετικά με τη τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Κόρφο Κορινθίας

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 255
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/27-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση σχετικά με τη τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο
                           Κόρφο Κορινθίας»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 27.051/22.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (33) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Βατουσιάδης Νικόλαος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Πούρος Γεώργιος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
31.Αθανασάκος Θωμάς
32.Χριστάκης Ηλίας
33.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
6.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
7.      Γιάννου Νικολέττα
8.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
          1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
          2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
          3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
          4.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
          5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
          6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
          7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
          8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
          9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
         10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια
         11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
         12.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
9.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
10.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 

Η Δημοτική Σύμβουλος Γιάννου Νικολέττα προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος .
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης και 2) Χρήστος Μελέτης προσήλθαν μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ θέματος .
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 255    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                              έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. 1039/14-06-2012 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κορινθίας καθώς και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :
 
«Η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Κορινθίας με το αριθ. 1039/14-06-2012 έγγραφό της ζητεί την γνωμοδότηση για την κατασκευή πλωτής εξέδρας στο θαλάσσιο χώρο του Λιμένα Κόρφου, της Δ.Ε. Σολυγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 2971/01.
Η εν λόγω πλωτή εξέδρα θα έχει συνολικό μήκος 40μ. και πλάτος 2,25μ περίπου και θα έχει εποχιακή χρήση και θα εγκαθίσταται για χρονικό διάστημα 6 μηνών κατά την θερινή σεζόν  έκαστου έτους.
Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για την τοποθέτηση της εξέδρας και η γνωμοδότηση αυτή αφορά δύο (2) έτη.
Παρακαλούμε για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο».  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. 1039/14-06-2012 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 14 § 5 ν. 2971/2001, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Τ.Κ. Κόρφου)
 
Γνωμοδοτεί θετικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας συνολικού μήκους 40μ. και πλάτους 2,25μ., για εποχιακή χρήση, στο θαλάσσιο χώρο του Λιμένα Κόρφου, της Δ.Ε. Σολυγείας, Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 2971/01.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/ 255/ 2012 .
 
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ