Λήψη απόφασης για τον τρόπο ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφοράς των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 269
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/11-07-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Λήψη απόφασης για τον τρόπο ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφοράς των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 07 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, ύστερα από την αριθμ. 29.640/06.07.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Τζαναβάρας Δημήτριος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Μπάκουλης Δημήτριος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
   26.Πούρος Γεώργιος
27.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Χριστάκης Ηλίας
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
  
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Βατουσιάδης Νικόλαος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Ζαχαριάς Σπυρίδων
6.      Τόγιας Σωκράτης
7.      Γουγάς Αλέξανδρος
  
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
          1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
          2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
          3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
          4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
          5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
          6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
          7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
          8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
          9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
         10. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
         11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         13.Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
8.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου Ε.Η.Δ θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 2) Μπάκουλης Δημήτριος, 3) Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος και 4) Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος Η.Δ .
 
Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 269    Ο Προεδρεύων –Αντιπρόεδρος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας για
                             το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου την από 10-7-2012 εισήγηση της Αντιδημάρχου Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής κας Σοφίας Λέκκα, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Σύμφωνα με το αρ. 94 παρ. 4, εδαφ. 18 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) ΄΄Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 18 παρ. 10 εδαφ. Η΄ του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/9-8-2010) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον τόπο διαμονής στο σχολείου φοίτησης, περιήλθε από 1-7-2011 στους Δήμους.
Προς εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκε η αρ. 35415/28-7-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1701/τ.Β΄/1-8-2011) «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους» η οποία καθορίζει τις διαδικασίες εκτέλεσης της ανωτέρω μεταφοράς.
Σύμφωνα με το αρ. 2 της ανωτέρω αρ. 35415/28-7-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης η διαδικασία μεταφοράς των μαθητών από τους Δήμους μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους κάτωθι τρόπους κατά σειρά επιλογής.
·        Με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή δημοτική συγκοινωνία
·        Με ίδια μέσα των Δήμων
·        Με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
·        Επιδότηση μαθητών
Ως δημόσια συγκοινωνία νοούνται τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως τα Κ.Τ.Ε.Λ, τα τρένα και λεωφορεία του Ο.Σ.Ε.. καθώς και τα θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα. Ως δημοτική συγκοινωνία νοείται η συγκοινωνία του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006, ή του δημοτικού κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης οι δήμοι μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2963/2001 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, να συνάπτουν συμβάσεις εκτέλεσης ενδοδημοτικής ή διαδημοτικής, τακτικής αστικής ή υπεραστικής συγκοινωνίας.  
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 2,1 της αρ. 35415/28-7-2011 ΚΥΑ, σε περίπτωση όπου η μεταφορά δεν είναι εφικτή με κάθε έναν από τους προαναφερόμενους τρόπους, τότε για το τμήμα εκείνο του μεταφορικού έργου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθείται ο επόμενος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των σχολείων με τα ονόματα των μαθητών που δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς, ένα μέρος των μαθητών αυτών μετακινείται με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία.  
Μετά από αλληλογραφία με το ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας και σε σχέση με τα ανωτέρω στοιχεία των σχολείων , διαπιστώνουμε ότι ένας αριθμός μαθητών μπορεί να μετακινηθεί με τακτικά δρομολόγια. Επίσης με το αρ. 24660/18-6-2012 έγγραφό μας αποστείλαμε στο ΚΤΕΛ σχέδιο προμελέτης δρομολογίων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με το οποίο ζητούσαμε τη δυνατότητα ή μη τροποποίησης των υφιστάμενων τακτικών τους δρομολογίων δεδομένου ότι σε ορισμένα υφιστάμενα τακτικά δρομολόγια ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτών που καλύπτει το ΚΤΕΛ καθώς επίσης και κάποια άλλα που ενώ υφίστανται ως τακτικά, δεν εξυπηρετούν τους μαθητές εξαιτίας της ώρας αναχώρησης ή άφιξης από και προς τη σχολική μονάδα που φοιτούν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές. Με το αρ. 3096/2-7-2012 έγγραφο το ΚΤΕΛ Κορινθίας και μετά από αλλεπάλληλη αλληλογραφία μαζί του, μας ενημερώνει ότι από μέρους του υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ενός τακτικού δρομολογίου του, ώστε να ενσωματωθεί σε αυτό το αντίστοιχο δρομολόγιο που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο δρομολογίων που έχει συμπληρωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 2, Α3 της αρ. 35415/28-7-2011 ΚΥΑ η σύσταση γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2963/2001 και οι οποίες εξυπηρετούν τη μεταφορά μαθητών, δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη προσφυγή στους επόμενους τρόπους και εναπόκειται στη διακριτικής ευχέρεια του Δήμου συνεκτιμώντας και άλλες μεταφορικές ανάγκες (αρ. εγκυκλίου 52/52224/15-12-2011). Επίσης για τη σύσταση των ανωτέρω γραμμών πρέπει να έχει προηγηθεί Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου για χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστική, απόφαση Περιφερειάρχη για χαρακτηρισμό μιας γραμμής ως υπεραστική σύμφωνα με τις αρ. 389/413/414/420/2011 Πράξεις του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Οδηγού ενεργειών των δήμων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβα΄θμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Τις Αποφάσεις αυτές αναζητήσαμε από το ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας με τα αρ. 20317/25-5-2012, 25277/18-6-2012 και 26627/21-6-2012 έγγραφά μας, στα οποία λάβαμε αρνητική απάντηση με το αρ. 3095/2-7-2012 έγγραφο του ΚΤΕΛ.
Ο Δήμος Κορινθίων δεν διαθέτει διαθέσιμα ίδια μέσα για την μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με την από 28-6-2012 βεβαίωση του προϊσταμένου του τμήματος κίνησης του Δήμου Κορινθίων.
Επίσης ένας αριθμός μαθητών δεν καλύπτεται με τα τακτικά δρομολόγια ή με τα δρομολόγια σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και επομένως μεταφέρονται από τους κηδεμόνες τους, οι οποίοι δικαιούνται μηνιαίο επίδομα σύμφωνα με το αρ. 3β της ανωτέρω αρ. 35415/28-7-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1701/τ.Β΄/1-8-2011).
Δεδομένου των ανωτέρω στοιχείων και της Διαπιστωτικής Πράξης του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει ότι η μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 που θα εκτελεστεί με λεωφορεία (μεγάλα και μικρά) και με ταξί (ποσό 741.949,19 € με Φ.Π.Α. 13%), σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων (την οποία και επισυνάπτουμε) θα ανατεθεί με διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 και τη σχετική οδηγία 2004/18 ΕΚ.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Προεδρεύοντα –Αντιπρόεδρο, τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν. 3852/2010, το άρθρο 19 του Ν. 2963/2001, την ΚΥΑ 35415/28.7.2011, το Π.Δ. 60/2007 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την εκτέλεση – ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 με λεωφορεία (μεγάλα και μικρά) και με ταξί  συνολικού ποσού 741.949,19 € με Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, με διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 και τη σχετική οδηγία 2004/18 ΕΚ.
 
Η κάλυψη τηςανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6162.0002 και τίτλο «Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 2012-2013» προϋπολογισμού 1.014.000 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος     
ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/ 269/ 2012 .
   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ    
       ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ