Φιλοξενία αντιπροσωπείας της αδελφοποιημένης πόλης Lugoz- Ρουμανίας

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 271
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/11-07-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Φιλοξενία αντιπροσωπείας της αδελφοποιημένης πόλης Lugoz- Ρουμανίας, στα πλαίσια πολιτιστικών ανταλλαγών»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 07 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, ύστερα από την αριθμ. 29.640/06.07.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Τζαναβάρας Δημήτριος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Μπάκουλης Δημήτριος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 
26.Πούρος Γεώργιος
27.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Χριστάκης Ηλίας
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
  
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Βατουσιάδης Νικόλαος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Ζαχαριάς Σπυρίδων
6.      Τόγιας Σωκράτης
7.      Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
 
 
 


 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
          1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
          2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
          3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
          4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
          5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
          6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
          7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
          8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
          9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
          10. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
          11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
          12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
          13.Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
8.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου Ε.Η.Δ θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 2) Μπάκουλης Δημήτριος, 3) Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος και 4) Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος Η.Δ .
 
Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 271  Ο Προεδρεύων –Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας για
                             το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια πολιτιστικών ανταλλαγών με τις αδελφοποιημένες πόλεις, πρόκειται να φιλοξενήσει αντιπροσωπεία 44 ατόμων (χορευτικά) με επικεφαλής τον Δήμαρχο,  της αδελφοποιημένης πόλης Lugoz – Ρουμανίας, από 15 -19/7/2012 , για να συμμετάσχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16,17 και 18 Ιουλίου 2012 στον πρώην Δήμο Άσσου-Λεχαίου και στη Κόρινθο.
Για την φιλοξενία της ανωτέρω αντιπροσωπείας και τις εκδηλώσεις  προτείνεται το ποσό των 10.600€ με το οποίο θα καλυφθούν δαπάνες διαμονής (ξενοδοχείο), ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης, ενοικίασης καθισμάτων (300) , προμήθειας αναμνηστικών δώρων, ξενάγησης της αντιπροσωπείας στους αρχαιολογικούς χώρους και προμήθειας νερών – αναψυκτικών, για τις εκδηλώσεις.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, γ του Ν. 3463/2006.
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1) Αθανασάκου Θωμά, 2)Χριστάκη Ηλία, 3)Γκερζελή Ιωάννη και  4)Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
1.- Τη φιλοξενία αντιπροσωπείας 44 ατόμων (χορευτικά) με επικεφαλής τον Δήμαρχο της αδελφοποιημένης πόλης Lugoz –Ρουμανίας, από 15 -19/7/2012, για να συμμετάσχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων που θα πραγματοποιηθούν στις 16,17 και 18/7/2012 στο πρώην Δήμο Άσσου-Λεχαίου και στη Κόρινθο.
Το κόστος της φιλοξενίας των ανωτέρω και οι δαπάνες των εκδηλώσεων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 10.600€ με το οποίο  θα καλυφθούν δαπάνες  διαμονής (ξενοδοχείο), ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης, ενοικίασης καθισμάτων (300) , προμήθειας αναμνηστικών δώρων, ξενάγησης της αντιπροσωπείας στους αρχαιολογικούς χώρους και προμήθειας νερών – αναψυκτικών, για τις εκδηλώσεις.
 
Τα έξοδα φιλοξενίας της αντιπροσωπείας και του Δημάρχου της αδελφοποιημένης πόλης Lugoz –Ρουμανίας ανέρχονται στο ποσό των 8.096.00 € με το ΦΠΑ και θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 00/6433.0001  και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσού 9.800 €.
 
Η δαπάνη της εκδήλωσης ύψους 2.504 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις», αρχικού προϋπολογισμού 200.000,00 €.
 
            2.-   Ψηφίζει τη διάθεση των  ανωτέρω σχετικών πιστώσεων συνολικού  ποσού 10.600 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος     
ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/ 271/ 2012 .
 
  
   Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ