Συνδιοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ ΄΄Κόρινθος 2012΄΄ σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο Β. Ρώτας

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 273
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/11-07-2012)
 
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ ΄΄Κόρινθος 2012΄΄ σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο Β. Ρώτας»  
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 07 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, ύστερα από την αριθμ. 29.640/06.07.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Τζαναβάρας Δημήτριος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Μπάκουλης Δημήτριος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
   26.Πούρος Γεώργιος
27.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Χριστάκης Ηλίας
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
  
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Βατουσιάδης Νικόλαος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Ζαχαριάς Σπυρίδων
6.      Τόγιας Σωκράτης
7.      Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
         6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
         10. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
         11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         13.Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
8.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου Ε.Η.Δ θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 2) Μπάκουλης Δημήτριος, 3) Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος και 4) Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος Η.Δ .
 
Ο Προεδρεύων –Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 273    Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας για
                              το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 2-7-2012 αίτημα του Κορινθιακού Θεάτρου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ», περί διοργάνωσης από το Δήμο, σε συνεργασία μαζί τους, του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου “ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2012” που θα πραγματοποιηθεί από 1/8 έως 10/8/2012 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με ελεύθερη είσοδο και στο οποίο θα συμμετέχουν δέκα (10) θίασοι από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο Προεδρεύων ανέφερε ότι το εν λόγω φεστιβάλ έχει γίνει πλέον θεσμός και είναι κάτι που το περιμένουν οι πολίτες του Δήμου, αλλά και του Νομού. Προτείνω το ποσό των 20.000 €, για την κάλυψη των δαπανών της πιο πάνω διοργάνωσης, και συγκεκριμένα:
Έξοδα διαμονής των θιάσων που θα συμμετάσχουν στο 10ο Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2012» από διάφορα  μέρη της Ελλάδας και από την Κύπρο,  δαπάνες εκτύπωσης προσκλήσεων – αφισών – πανό (για προβολή του Φεστιβάλ), πρόγραμμα φεστιβάλ θεάτρου, διαμονής (Ξενοδοχεία), παράθεση γευμάτων – δείπνων, ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση, μεταφορά θιάσου Κύπρου από αεροδρόμιο, ταχυδρομικά τέλη, προμήθεια συνθέσεων λουλουδιών, αναψυκτικών και νερού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 περ. α΄ του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των : 1) Χριστάκη Ηλία και 2) Αθανασάκου Θωμά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Γιώτης Κων/νος, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3)Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 4) Χρήστος Κορδώσης, 5)Νικολέττα Γιάννου, 6)Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας, 7) Ρούκης Βασίλειος, 8) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 9) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας έδωσαν λευκή ψήφο)
 
 
            Τη συνδιοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2012» σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό θέατρο Κορίνθου με ελεύθερη είσοδο από 1/8 έως 10/ 8 /2012 και στο οποίο θα συμμετέχουν και θα διαγωνιστούν θίασοι από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Οι δαπάνες του πιο πάνω Φεστιβάλ θα ανέλθουν στο ποσό των 20.000 €. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες εκτύπωσης προσκλήσεων – αφισών – πανό (για προβολή του Φεστιβάλ), πρόγραμμα φεστιβάλ θεάτρου, διαμονής (Ξενοδοχεία) , παράθεση γευμάτων – δείπνων, ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση, μεταφορά θιάσου Κύπρου  από αεροδρόμιο, ταχυδρομικά τέλη, προμήθεια συνθέσεων λουλουδιών, αναψυκτικών και νερού.
            Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με ΚΑ15/6471.0001 και τίτλο «πολιτιστικές εκδηλώσεις» αρχικού προϋ/σμού 200.000,00€.
 
      Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (20.000,00 €).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 273 / 2012 .
 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ    ΤΑ   ΜΕΛΗ   
        ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ