ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΝΠΔΔ

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

——————————————————————

Αριθμός πρωτ. 144/27-08-2012

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  

Για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό δώδεκα (12) συνολικά αιθουσών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, για το σχολικό έτος 2012-2013.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε υλοποίηση της υπ.

αριθμ. 81/2012 απόφασής της , προκειμένου να προχωρήσει στην πρόσληψη μιας  (1) καθαρίστριας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό συνολικά δώδεκα (12) αιθουσών του 4ου Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2012-2013 ,

Καλεί τους ενδιαφερόμενους

να δηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Βεβαίωση εντοπιότητας

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους και

6. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη

 

-Προθεσμία –

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθημερινά από την Τετάρτη 29-08-2012  μέχρι την     Παρασκευή 07-09-2012 και ώρα 15:00 μ.μ. .

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Νομικού

Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων στο Δημοτικό Κατάστημα –οδός Κολιάτσου 32 -1ος όροφος –Γραφείο Σχολικών Επιτροπών

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2741361067 , 2741361066 και 2741361000

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ,να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και να τοιχοκολληθεί στο ανωτέρω σχολείο .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ