Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 286
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/17-08-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας»
                           
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 17 – 08 – 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 37.098/13.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (25) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.      Χασικίδης Χρήστος-Προεδρεύων Πλειοψηφών Σύμβουλος επιτυχόντος συνδυασμού       
2.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος     
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Κολοκούρης Νικόλαος
5.      Φαρμάκης Γεώργιος
6.      Δράκος Παναγιώτης
7.      Λέκκα Σοφία
8.      Γκερζελής Ιωάννης
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Χατζής Μιχάλης
11.Φόρτης Φώτιος
12.Βατουσιάδης Νικόλαος
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Σταματάκης Μάριος
17.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Μπάκουλης Δημήτριος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 22.Κορδώσης Χρήστος
23.Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.Ρούκης Βασίλειος
25.Αθανασάκος Θωμάς
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Λέκκας Πέτρος
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Οικονόμου Γεώργιος
8.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.      Γιάννου Νικολέττα
10.Καρπούζης Γρηγόριος
11.Γουγάς Αλέξανδρος
12.Πούρος Γεώργιος
13.Χριστάκης Ηλίας
14.Τσαρμπού Ευφροσύνη
15.Μελέτης Χρήστος
16.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 
     

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
8.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
10. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
11. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι 1) Λέκκας Πέτρος, 2) Πούρος Γεώργιος, 3) Μελέτης Χρήστος, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής- Αντιπρόεδρος, προσήλθαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου Η.Δ. θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε με την έναρξη της συζήτησης του 1ου Η.Δ. θέματος .
Χρέη Προεδρεύοντος της παρούσας συνεδρίασης, απουσιάζοντος του Προέδρου κ. Νικολάου Σταυρέλη και του Αντιπροέδρου κ. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, έκανε ο σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους κατά τις δημοτικές εκλογές 2010 κ. Χασικίδης Χρήστος.
Ο Προεδρεύων – Πλειοψηφών Σύμβουλος κ. Χασικίδης Χρήστος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 286    Ο Προεδρεύων – Πλειοψηφών  Δημοτικός Σύμβουλος κ.
           Χασικίδης Χρήστος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.- την αρ. 45/22.2.2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας
2. την αρ. 254/27.6.2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής χρηματοδότησης του παραπάνω έργου και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού.
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Αντιδημάρχου του Τμήματος Εκπ/κης και Κοινωνικής Πολιτικής κας Λέκκα Σοφίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Την Α.Π. 45/4/22-2-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για συμμετοχή στο έργο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» .
Την Α.Π. 1517/15-5-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρεις Σύγκλισης » με κωδ. ΟΠΣ 376269 του  ειδικού στόχου 3.2. του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 », για τον άξονα προτεραιότητας 07.
Την Α.Π. 14/254/27-6-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 300.000,00  της πράξης  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος με τίτλο : « Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης – του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 », για τον άξονα προτεραιότητας 07.
Το με Α.Π. 1998/10.7.2012έγγραφο ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων για την προέγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
Κρίνεται αναγκαία
η μίσθωση χώρου για την λειτουργία του Κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών   σύμφωνα με την  με Α.Π. 194/25-01-2012 Πρόσκληση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τις εξής προδιαγραφές :
Το προς μίσθωση οίκημα , θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 τετραγωνικών μέτρων και για την σωστή λειτουργία του    θα πρέπει να βρίσκεται κεντρικά στο Δήμο Κορινθίων, κατά προτίμηση στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου και σε ακτίνα 500 μέτρα σε απόσταση από το Δημοτικό Κατάστημα, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο. Επίσης το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές ( κεντρική θέρμανση – θερμομόνωση –ύδρευση – αποχέτευση – πυροπροστασία – φυσικό αέριο) και βάση του γενικού οικοδομικού κανονισμού , να διαθέτει ράμπα προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, ηλεκτρισμό και παροχή νερού με δικούς του ανεξάρτητους μετρητές , και ειδική φωτεινή σήμανση προσανατολισμού. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει φωτισμό ασφαλείας στην είσοδο, στους διαδρόμους και στην έξοδο κινδύνου, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.>>
Η διαδικασία της μίσθωσης θα γίνει με δημοπρασία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την αναγκαιότητα της μίσθωσης ακινήτου.
           
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και 272 Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου εμβαδού 60 τ.μ. τουλάχιστον για τη στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας.
Το προς μίσθωση οίκημα , θα πρέπει να βρίσκεται κεντρικά στο Δήμο Κορινθίων, κατά προτίμηση στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου και σε ακτίνα 500 μέτρα σε απόσταση από το Δημοτικό Κατάστημα, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο. Επίσης το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές ( κεντρική θέρμανση – θερμομόνωση –ύδρευση – αποχέτευση – πυροπροστασία – φυσικό αέριο) και βάση του γενικού οικοδομικού κανονισμού , να διαθέτει ράμπα προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, ηλεκτρισμό και παροχή νερού με δικούς του ανεξάρτητους μετρητές , και ειδική φωτεινή σήμανση προσανατολισμού. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει φωτισμό ασφαλείας στην είσοδο, στους διαδρόμους και στην έξοδο κινδύνου, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος     
ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/ 286 / 2012 .
 
Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ               Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ              ΤΑ   ΜΕΛΗ
       ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-08-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ