Έγκριση της αριθμ. 50/2012 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή εγκαταστάσεων και κοιν. χώρων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 289
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/17-08-2012)
 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθμ. 50/2012 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ασσου – Λεχαίου (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) » προϋπολογισμού 100.000€ »
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 17 – 08 – 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 37.098/13.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (25) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ


1.      Χασικίδης Χρήστος-Προεδρεύων Πλειοψηφών Σύμβουλος επιτυχόντος συνδυασμού       
2.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Κολοκούρης Νικόλαος
5.      Φαρμάκης Γεώργιος
6.      Δράκος Παναγιώτης
7.      Λέκκα Σοφία
8.      Γκερζελής Ιωάννης
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Χατζής Μιχάλης
11.Φόρτης Φώτιος
12.Βατουσιάδης Νικόλαος
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Σταματάκης Μάριος
17.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Μπάκουλης Δημήτριος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
22.Κορδώσης Χρήστος
23.Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24.Ρούκης Βασίλειος
25.Αθανασάκος Θωμάς
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Λέκκας Πέτρος
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Οικονόμου Γεώργιος
8.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.      Γιάννου Νικολέττα
10.Καρπούζης Γρηγόριος
11.Γουγάς Αλέξανδρος
12.Πούρος Γεώργιος
13.Χριστάκης Ηλίας
14.Τσαρμπού Ευφροσύνη
15.Μελέτης Χρήστος
16.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
    


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 

 

 

 

 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
8.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
10. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
11. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι 1) Λέκκας Πέτρος, 2) Πούρος Γεώργιος, 3) Μελέτης Χρήστος, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής- Αντιπρόεδρος, προσήλθαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου Η.Δ. θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε με την έναρξη της συζήτησης του 1ου Η.Δ. θέματος .
 
Χρέη Προεδρεύοντος της παρούσας συνεδρίασης, απουσιάζοντος του Προέδρου κ. Νικολάου Σταυρέλη και του Αντιπροέδρου κ. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, έκανε ο σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους κατά τις δημοτικές εκλογές 2010 κ. Χασικίδης Χρήστος.
Ο Προεδρεύων – Πλειοψηφών Σύμβουλος κ. Χασικίδης Χρήστος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 289    Ο Προεδρεύων – Πλειοψηφών  Δημοτικός Σύμβουλος κ.
           Χασικίδης Χρήστος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.  Χαράλαμπου Ντιγκιρλάκη, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
        
«Ο Δήμος λαμβάνοντας υπόψη τη νέα οικονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, με βασικό γνώρισμα τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, αλλά και τη δυνατότητα που παρέχεται στην ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ να εκτελούν έργα με ίδια μέσα, μέσω χρηματοδότησης και απλούστευσης των διαδικασιών για την κάλυψη του εργατοτεχνικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνέταξε την μελέτη για το έργο του θέματος και προτίθεται να το εκτελέσει με αυτεπιστασία.
Το έργο έχει προβλεφθεί στο  Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και έχει γραφτεί στον προϋπολογισμό ο.ε. 2012, μς κ.α. 30.7332.0005.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
Την αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 50/2012 μελέτης για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ασσου – Λεχαίου (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) » προϋπολογισμού     100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  κ.  Χαράλαμπου Ντιγκιρλάκη, και μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
         Εγκρίνει  την υπ΄ αριθμ. 50/2012 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ασσου – Λεχαίου (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού     100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% που αποτελείται:
1.      Τεχνική Περιγραφή
2.      Προμέτρηση
3.      Προϋπολογισμό
4.      Πίνακα με εργατοώρες
5.      Πίνακα με απαιτούμενο εργατοτεχνικό Προσωπικό
6.      Πίνακα υλικών
7.      Τιμολόγιο
8.      Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
9.      Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
           
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος     
ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/ 289/ 2012 .
 
  
      Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                      Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22-08-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ