Αποδοχή χρηματοδότησης 130.000 € από το Πράσινο Ταμείο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

 

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        

 

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    

   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 285

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/17-08-2012)

 

 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης 130.000 € από το Πράσινο Ταμείο για την κατασκευή διαβάσεων πεζών και προμήθειας αστικού εξοπλισμού. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού»

 

         

         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  17 – 08 – 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 37.098/13.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (25) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ


1.      Χασικίδης Χρήστος-Προεδρεύων Πλειοψηφών Σύμβουλος επιτυχόντος συνδυασμού       

 

2.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      

3.      Καμπούρης Χαράλαμπος

4.      Κολοκούρης Νικόλαος

5.      Φαρμάκης Γεώργιος

6.      Δράκος Παναγιώτης

7.      Λέκκα Σοφία

8.      Γκερζελής Ιωάννης

9.      Κεφάλας Σταύρος

10. Χατζής Μιχάλης

11. Φόρτης Φώτιος

12. Βατουσιάδης Νικόλαος

13. Περόγαμβρος  Μιχάλης

14. Ζήμος Κων/νος

15. Λαμπρινός Παναγιώτης

16. Σταματάκης Μάριος

17. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

18. Γιώτης Κων/νος

19. Μπάκουλης Δημήτριος

20. Τόγιας Σωκράτης

21. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος

 

22. Κορδώσης Χρήστος

23. Ζαχαριάς Σπυρίδων

24. Ρούκης Βασίλειος

25. Αθανασάκος Θωμάς

 

 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 

2.      Παππάς Αντώνης       

3.      Τζαναβάρας Δημήτριος

4.      Καμπάς Νικόλαος

5.      Λέκκας Πέτρος

6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

7.      Οικονόμου Γεώργιος

8.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

9.      Γιάννου Νικολέττα

10. Καρπούζης Γρηγόριος

11. Γουγάς Αλέξανδρος

12. Πούρος  Γεώργιος

13. Χριστάκης Ηλίας

14. Τσαρμπού Ευφροσύνη

15. Μελέτης Χρήστος

16. Κωνσταντογιάννης ΒασίλειοςΣτη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

 

   

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

 

1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια

8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι

9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι

10. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

 

 

 

 

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 

1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

8.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος

9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

10.  Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος

11.  Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

12. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

 

 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι 1) Λέκκας Πέτρος, 2) Πούρος Γεώργιος, 3) Μελέτης Χρήστος, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής- Αντιπρόεδρος, προσήλθαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου Η.Δ. θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε με την έναρξη της συζήτησης του 1ου Η.Δ. θέματος .

Χρέη Προεδρεύοντος της παρούσας συνεδρίασης, απουσιάζοντος του Προέδρου κ. Νικολάου Σταυρέλη και του Αντιπροέδρου κ. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, έκανε ο σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους κατά τις δημοτικές εκλογές 2010 κ. Χασικίδης  Χρήστος.

Ο Προεδρεύων – Πλειοψηφών Σύμβουλος κ. Χασικίδης  Χρήστος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Απόφαση: 285    Ο Προεδρεύων – Πλειοψηφών  Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χασικίδης Χρήστος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 181/28-5-2012 απόφασή μας υποβάλλαμε αίτημα ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων, σύμφωνα με  την  αρ.12/2012/Δ πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2,3 και 4 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»

 

 

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:          

<< Με την από 13/08/2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας μας έγινε γνωστό ότι εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το υπ.αρ.32.1/12/07/2012  Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ., που επέχει θέση απόφασης ένταξης πράξης, η χρηματοδότηση με το ποσό των 130.000 €  των πράξεων:

(i) ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ), προϋπολογισμού € 70.000,00 €    &

 (ii) ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), προϋπολογισμού € 60.000,00

 Μετά από την αποδοχή της  ανωτέρω χρηματοδότησης πρέπει να τροποποιήσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Δημοτικό Προϋ/σμό , ως εξής:   

 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αλλάζουμε τον τίτλο του εγγεγραμμένου έργου στην κατηγορία Β1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ με Κ.Α.  30/7323.0049 από «Κατασκευή διαβάσεων πεζών Δήμου Κορινθίων» σε «Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου» και τη χρηματοδότηση  από ΣΑΤΑ σε χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

 

 

 

              ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 

 

               ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Εγγράφουμε πίστωση με ΚΑ 1322.0024  και τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» που αφορά (i) ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ), προϋπολογισμού € 70.000,00 €    & ii) ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), προϋπολογισμού € 60.000,00», ήτοι συνολικού ποσού 130.000,00 €. 

Μεταφέρουμε  από τα έσοδα  συνολικό ποσό 130.000 € στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού  δημιουργούμε και ενισχύουμε τις παρακάτω πιστώσεις.:

 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

1)       Αλλάζουμε τον τίτλο της πίστωσης με Κ.Α.  30/7323.0049 από  «Κατασκευή διαβάσεων πεζών Δήμου Κορινθίων»  σε «Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου» ποσού 60.000,00 €

2)   Δημιουργούμε την πίστωση με ΚΑ 30/7135.0046 και τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων» ποσού 70.000,00 €, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

3)       Λόγω αλλαγής της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου»  με Κ.Α.  30/7323.0049 από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ  σε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρουμε το ποσό των 60.000,00 (του αρχικού προυπ/σμού) από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ στο αποθεματικό με ΚΑ 9111, το οποίο θα διατεθεί σε έργα με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγχρόνως ενισχύουμε την ανωτέρω πίστωση με το ποσό των 60.000,00 € της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.    

 

 

 

 Τέλος μετά από την ανωτέρω τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού                 Προϋπολογισμού, εσείς θα πρέπει να ψηφίσετε  τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων.>>

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Οικονομικής  Υπηρεσίας, την αριθμ. 32.1/12-7-2012 απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου     και μετά από ανταλλαγή απόψεων

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

            Α. Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 130.000€ από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2,3 και 4 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» σύμφωνα με την αριθμ. 32.1/12-7-2012 απόφαση για τις πράξεις:

1.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, προϋπολογισμού € 70.000,00 &

2.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, προϋπολογισμού € 60.000,00
     

            Β. Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012, ως εξής: 

Αλλάζει τον τίτλο του εγγεγραμμένου έργου στην κατηγορία Β1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ με Κ.Α.  30/7323.0049 από «Κατασκευή διαβάσεων πεζών Δήμου Κορινθίων» σε «Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου» και τη χρηματοδότηση  από ΣΑΤΑ σε χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Γ.  Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012, ως εξής:


ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Εγγράφει πίστωση με ΚΑ 1322.0024  και τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» που αφορά (i) ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ), προϋπολογισμού € 70.000,00 €   & ii) ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), προϋπολογισμού € 60.000,00», ήτοι συνολικού ποσού 130.000,00 €.

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μεταφέρει από τα έσοδα  συνολικό ποσό 130.000 € στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού ενισχύει και δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις. 

1.  Αλλάζει τον τίτλο της πίστωσης με Κ.Α.  30/7323.0049 από  «Κατασκευή διαβάσεων πεζών Δήμου Κορινθίων»  σε «Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου» ποσού 60.000,00 €

2.      Δημιουργεί την πίστωση με ΚΑ 30/7135.0046 και τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων» ποσού 70.000,00 €, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

    3.      Λόγω αλλαγής της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου»  με Κ.Α.  30/7323.0049 από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ  σε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρουμε το ποσό των 60.000,00 (του αρχικού προυπ/σμού) από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ στο αποθεματικό με ΚΑ 9111, το οποίο θα διατεθεί σε έργα με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγχρόνως ενισχύουμε την ανωτέρω πίστωση με το ποσό των 60.000,00 € της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

    Δ.-  Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων.

             Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος     

      ορίζει.

Η  ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17/ 285 / 2012 .

 

  

      Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                    Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ              ΤΑ   ΜΕΛΗ

   ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 21-08-2012

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ