Αποδοχή της πράξης για μετατροπή του Ιστ/κού –Λαογρ/κού Μουσείου σε Θεματικό Μουσείο

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 299
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/3-09-2012)
 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Αποδοχή εκχώρησης αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο ‘’Μετατροπή του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου σε Ευφυές Θεματικό Μουσείο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης’’ σε περίπτωση ένταξή της στο Ε.Π. ΄΄Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης        
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
  23.Γιώτης Κων/νος  
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις  (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
 

 

 

          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 299 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – ΕΠ» με την από 16/03/2012 πρόσκληση με Κωδικό 104 καλεί Μουσεία που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μουσεία που λειτουργούν με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας στην υποβολή φακέλων χρηματοδότησης που αφορούν σε πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτήρια θεματικών μουσείων.
Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω πρόσκληση δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε υφιστάμενα θεματικά μουσεία, τα οποία θα πρέπει μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να μετατρέπονται ιδανικά σε Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.
Οι δράσεις της εν λόγω πρόσκλησης εμπίπτουν τον άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΠΠΕΡΑΑ «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
Οι ειδικότεροι στόχοι της πρόσκλησης είναι οι ακόλουθοι:
·         Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
·         Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα
·         Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
·         Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
 
Με την πρόσκληση αυτή δύνανται να χρηματοδοτηθούν, οι ακόλουθες δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του θεματικού μουσείου :
  
Α. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)
1.         Παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλυφος: προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, προσθήκη εξωτερικών σκιάστρων ή άλλων συστημάτων ηλιοπροστασίας, εφαρμογή πράσινων δωμάτων, χρήση ψυχρών ή άλλων ειδικών υλικών σε δώματα ή/και εξωτερική τοιχοποιία, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης κουφώματα και άλλες παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
2.         Εγκατάσταση παθητικών συστημάτων: παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, συστήματα φυσικού φωτισμού, συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού, και άλλα παθητικά συστήματα.
3.         Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο με στόχο τη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών και την εξασφάλιση συνθηκών περιβαλλοντικής άνεσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτήριο του μουσείου, όπως για παράδειγμα αύξηση φυτεύσεων, εφαρμογή ψυχρών, φωτο-καταλυτικών ή άλλων ειδικών υλικών εδαφοκάλυψης, κ.λ.π.
4.         Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων: κεντρικής θέρμανσης ή/και δροσισμού, ΖΝΧ, τεχνητού φωτισμού, αερισμού.
 
 Β. Δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
1.         Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
2.         Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας
3.         Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας
4.         Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων
5.         Μικρές ανεμογεννήτριες
6.         Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ, συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας
7.         Συνδέσεις με το δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού
8.         Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους.
 
Σύμφωνα με την εν λόγω Πρόσκληση, στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δε διαθέτει την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια, δύναται να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22, του νόμου 3614/2007, με προγραμματική σύμβαση στην αρχή από την οποία εποπτεύεται ή σε συναφή δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού ή ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Α. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της πρότασης η υποβολή:
·         Απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του δυνητικού Δικαιούχου για συμφωνία υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης με τον εποπτεύοντα φορέα που διαθέτει τη διαχειριστική επάρκεια τύπου Α &
 

   Απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του φορέα που διαθέτει την διαχειριστική επάρκεια τύπου Α για αποδοχή της εκχώρησης της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης σε περίπτωσης ένταξης.

 Ως προθεσμία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων, ορίζεται στην πρόσκληση η 21η/9/2012.
                Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το από 21.6.2012 Πρακτικό του Δ.Σ. του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, στο οποίο τα μέλη του αποδέχονται τους όρους της ανωτέρω Πρόσκλησης, εγκρίνουν τη συμμετοχή του Μουσείου στο Πρόγραμμα «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής ενεργειακής Κατανάλωσης» & συμφωνούν να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κορινθίων, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α,

το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να συζητήσει και να λάβει απόφαση :
 
1. για την αποδοχή της εκχώρησης αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μετατροπή του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου σε Ευφυές Θεματικό Μουσείο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» και προϋπολογισμό 148.830,00 ευρώ, σε περίπτωση ένταξης της στο Πρόγραμμα «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης»
2. για την αποδοχή της λειτουργίας του Δήμου Κορινθίων ως δικαιούχου έναντι του ΚΑΠΕ, Ε.Φ.Δ. του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», σύμφωνα με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, που με ξεχωριστή Απόφαση του θα κληθεί να εγκρίνει το Δ.Σ.
3. για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων, που προβλέπονται στην ανωτέρω Πρόσκληση
 
4. για τον ορισμό υπεύθυνου πράξης>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , την αριθμ. πρωτ.85/16.3.2012 (ΚΩΔ. 104) Πρόσκληση του ΚΑΠΕ, ΕΦΔ του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και την αριθμ. 474/6.6.2012 1η Τροποποίηση αυτής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
1.- Αποδέχεται την εκχώρηση αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μετατροπή του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου σε Ευφυές Θεματικό Μουσείο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» και προϋπολογισμό 148.830,00 ευρώ, σε περίπτωση ένταξης της στο Πρόγραμμα «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης»
 
2.- Αποδέχεται την υλοποίηση της πράξης, ως δικαιούχος Δήμος έναντι του ΚΑΠΕ, Ε.Φ.Δ. του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», σύμφωνα με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, που με ξεχωριστή Απόφαση του θα κληθεί να εγκρίνει το Δ.Σ.
 
3.- Ορίζει ως υπεύθυνη της ανωτέρω πράξης τη δημοτική υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα.
 
4.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή όλων των σχετικών   εγγράφων για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 299 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ