Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέας πίστωσης σχετικά με ενεργειακά ευφυή Θεματικά Μουσεία

 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 301
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/3-09-2012)
 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέας πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ΄΄Υπηρεσία συμβούλου για την προετοιμασία των ενεργειακών- βιοκλιματικών στοιχείων του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΚΑΠΕ για ενεργειακά ευφυή Θεματικά Μουσεία  Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης’’»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ


1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις  (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 301 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
                           ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
 
Σε συνέχεια των 299/3.9.2012 & 300/3.9.2012 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή εκχώρησης αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης «Μετατροπή του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου σε Ευφυές Θεματικό Μουσείο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» και της έγκρισης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο αντίστοιχα  και προκειμένου να ετοιμαστεί ο φάκελος χρηματοδότησης πρέπει μεταξύ άλλων να προετοιμαστεί ο φάκελος ενεργειακών – βιοκλιματικών στοιχείων του κτιρίου που περιλαμβάνει τεχνική έκθεση για την υπάρχουσα κατάσταση και την προτεινόμενη παρέμβαση και αφορά στην:
·      Περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται το μουσειακό κτήριο
·      Αιτιολογική έκθεση έργου,
·      Ποσοτικά στοιχεία/ μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου (πχ. Επιφάνεια κτηρίου και αριθμός ορόφων, κ.λ.π.),
·      Περιγραφή των δομικών στοιχείων του κελύφους πριν και μετά τις παρεμβάσεις,
·      Περιγραφή του υπάρχοντος και του προτεινόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,
·      Καταγραφή των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου ανά τομέα κατανάλωσης για την υπάρχουσα κατάσταση,
·      Υποστηρικτική έκθεση περιγραφής των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ
·      Υπολογισμός των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου όπως θα προκύπτουν ύστερα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις,
  Σύμφωνα με τον Οδηγό του ΚΑΠΕ, όλοι οι υπολογισμοί της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση δυναμικού υπολογιστικού εργαλείου εγνωσμένης ακρίβειας και αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα. Τα κτήρια θα πρέπει να προσομοιωθούν με βάση τα δομικά και λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν κατά την περίοδο της υποβολής τους (υπάρχουσα κατάσταση). Απώτερος στόχος είναι το Μουσείο να μετατρέπεται ιδανικά σε Κτήριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 kWh/m2/έτος.

 

Δεδομένης της δυσκολίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ενεργειακών-βιοκλιματικών στοιχείων που πρέπει να υπολογιστούν, προτείνεται η ανάθεση της εργασίας σε έμπειρο Σύμβουλο που θα μπορεί να αναλάβει την παραπάνω εργασία και να συντάξει τα απαραίτητα στοιχεία του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στο πλαίσιο σχετικής της πρόσκλησης του ΚΑΠΕ (Α.Π.: 85 της 16/3/2012 Κωδ. Πρόσκλησης: 104) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 21.9.2012,
Το θεσμικό Πλαίσιο ανάθεσης της σύμβασης είναι το ΠΔ 28/80 & η αριθμ. 35130/739/2010 Απόφαση Υπ. Οικονομικών, ενώ η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου.
Η προτεινόμενη πράξη που θα υποβληθεί για ένταξη θα περιλαμβάνει μεταξύ των υποέργων της και το υποέργο της Αμοιβής του Συμβούλου και στην περίπτωση της θετικής αξιολόγησης και ένταξής της, η δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα.
 
Τέλος ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα τη ψήφιση της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης με έμπειρο σύμβουλο για τη παροχή υπηρεσίας –εργασίας με τίτλο:
 «Υπηρεσία συμβούλου για την προετοιμασία των ενεργειακών-βιοκλιματικών στοιχείων του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΚΑΠΕ για Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (κωδ. προσκλ. 104)» και την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την δημιουργία νέας πίστωσης ποσού 14.760 € για την αμοιβή του Συμβούλου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, την αρ. 35130/739/2010 Απόφαση Υπ. Οικονομικών και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
Α.- Τη αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με έμπειρο Σύμβουλο για την προετοιμασία του φακέλου ενεργειακών-βιοκλιματικών στοιχείων του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΚΑΠΕ για Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (κωδ. προσκλ. 104)
 
Β.- Τη τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012 ,ως εξής:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
 
Λαμβάνει από το Αποθεματικό με κ.α. 9111 το ποσό των 14.760,00 ευρώ και
 
Δημιουργεί την πίστωση με ΚΑ 30/6142.0026 και τίτλο «“Υπηρεσία Συμβούλου για την προετοιμασία των ενεργειακών -βιοκλιματικών στοιχείων του Ιστορικού -Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΚΑΠΕ για Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης {κωδ. Προσκλ.104}”με το ποσό των 14.760,00 €, με χρηματοδότηση από Πόρους του  Δήμου.
 
Γ.- Ψηφίζει  τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (14.760 €).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 301 / 2012 .
 
  
         Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ