Αποδοχή χρηματοδότησης 615.000€ για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και τροπ/ση προϋπ/σμού

 

                                                      
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/03-09-2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Αποδοχή χρηματοδότησης 615.000,00 € για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού 2012. 
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ


1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 302  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                           ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 484/26-10-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, υποβάλαμε πρόταση,  για χρηματοδότηση έργων στα πλαίσια των μέτρων 313,321, 322 και 323 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013.
Με την υπ’ αριθ. 7964/31-05-2012 απόφαση έγινε ένταξη της πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο  πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 και την αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 253/27-6-2012 απόφασή του.
 
            Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για Αποδοχή χρηματοδότησης 615.000,00 € για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού 2012 που έχει ως εξής.
«Με την από 27/08/2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας μας έγινε γνωστό ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας Υποδομών ,Μεταφορών και Δικτύων με την υπ.αρ.31868/ΔΕ-3580 απόφαση (ΑΔΑ :Β410Φ-ΔΨΠ), που επέχει θέση απόφασης ένταξης πράξης,στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2012
(i) Το έργο με τίτλο ”Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ.Αθικίων ” προϋπολογισμού 615.000,00 €.
 
Μετά από την αποδοχή της ανωτέρω χρηματοδότησης πρέπει να τροποποιήσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Δημοτικό Προϋ/σμό , ως εξής: 
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
 Το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 του Δήμου Κορινθίων το έργο με Κωδ.Έργου 870 στην κατηγορία Β1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) με Κ.Α. 30/7323.0043 και τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ.Αθικίων» με ποσό 615.000,00 € και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)2012.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εγγράφουμε νέα πίστωση με ΚΑ 1322.0025 και τίτλο « ”Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ.Αθικίων ”,(Κ.Α. Εξόδου 30/7323.0043) προϋπολογισμού 615.000.,00 € .
 
Μεταφέρουμε από τα έσοδα συνολικό ποσό 615.000,00 € στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού δημιουργούμε την παρακάτω πίστωση
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
1)     Δημιουργούμε την πίστωση με ΚΑ 30/7323.0043 και τίτλο « Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ.Αθικίων>> με το ποσό των 615.000,00 €, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)2012.
Τέλος μετά από την ανωτέρω τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού, εσείς θα πρέπει να ψηφίσετε τη διάθεση της σχετικής πίστωσης».
             
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον κ. Πρόεδρο, την υπ’ αριθ. 7964/31-05-2012 απόφαση περί ένταξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013  του ανωτέρω έργου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α)   Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 615.000,00 € από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων για το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012, στη ΣΑΕ – 282/8, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 31868/ΔΕ-3580/13-07-2012  απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων.
 
Β) Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012, ως εξής
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
 Το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 του Δήμου Κορινθίων το έργο με Κωδ. Έργου 870 στην κατηγορία Β1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) με Κ.Α. 30/7323.0043 και τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ.Αθικίων» με ποσό 615.000,00 € και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)2012.
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εγγράφουμε νέα πίστωση με ΚΑ 1322.0025 και τίτλο « ”Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων ”, (Κ.Α. Εξόδου 30/7323.0043) προϋπολογισμού 615.000,00 € .
 
Μεταφέρουμε από τα έσοδα συνολικό ποσό 615.000,00 € στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού δημιουργούμε την παρακάτω πίστωση
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Δημιουργούμε την πίστωση με ΚΑ 30/7323.0043 και τίτλο « Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ.Αθικίων>> με το ποσό των 615.000,00 €, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)2012.
 
Γ) Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 302/ 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ