Γνωμοδότηση επί του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης

                                                      
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 306
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/03-09-2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση επί του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης ΄΄ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ΄΄ στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
    23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 306  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                           Έθεσε υπόψη τα των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος , η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Με την υπ. αριθμ. 35021/27-07-2012 αίτησή της, η εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ζητάει την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή Ράχη Φάβη του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων, με σκοπό την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης ¨Αττική ΙΙ¨ .
 
A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 
Το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 1675 Β/28-11-2001), προβλέπει για τις ανάγκες του Λεκανοπεδίου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, τρία Γενικά Καταστήματα Κράτησης. Δίνεται δε από το Ειδικό Πλαίσιο, η δυνατότητα τα Καταστήματα αυτά να αναζητηθούν και στους όμορους νομούς (σήμερα Περιφερειακές Ενότητες).
 
Σε σχετικό ερώτημα, που απευθύνθηκε εγγράφως το 2005 προς όλους τους ΟΤΑ της Αττικής καθώς και τους γειτνιάζοντες προς την Αττική ΟΤΑ γειτονικών νομών, απάντησε θετικά μεταξύ άλλων και ο τότε Δήμος Σαρωνικού Κορινθίας, υποδεικνύοντας γήπεδο 90 περίπου στρεμμάτων.
 
Η συγκροτηθείσα Επιτροπή Καταλληλότητας, με το υπ΄αριθμ. 26761/4-8-2005 πόρισμά της, έκρινε το προταθέν γήπεδο στην θέση Ράχη Φάβη, κατάλληλο με την προϋπόθεση να μην υπάρξει οποιοδήποτε κώλυμα από πλευράς Υπηρεσιών Δασαρχείου ή Αρχαιολογίας και υπέρτερο της εναλλακτικής πρότασης του Αγιονορίου.
 
Ακολούθως, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κορινθίας το Υπουργικό Συμβούλιο παρεχώρησε κατά κυριότητα στο ΤΑΧΔΙΚ, 74.585.60τμ, δημόσιας δασικής έκτασης, που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ. 1του Ν.3208/2003 και μπορεί να αποχαρακτηριστεί για την ανέγερση Φυλακών. Μέσα στο περίγραμμα του γηπέδου, του οποίου το συνολικό εμβαδόν είναι 90.145,3τμ. περιλαμβάνονται και 15.559,7τμ. που έχουν χαρακτηρισθεί ως μη δασικές εκτάσεις.
 
Οι μη δασικές αυτές εκτάσεις περιήλθαν στην κυριότητα του τότε Δήμου Σαρωνικού, ως τμήμα ευρύτερης έκτασης 17.093,13τμ.
 
Με την υπ΄ αριθμ. 48/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, η οποία έχει εγκριθεί ως προς την νομιμότητά της από το Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση στο ΤΑΧΔΙΚ κατά κυριότητα της δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση ¨Ράχη Φάβη¨ του Τ.Δ. Αγίου Ιωάννη εμβαδού 17.093,13τμ. με σκοπό την ανέγερση του Γ.Κ.Κ. ¨ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ¨.
 
Επειδή η διαδικασία υπογραφής των συμβολαίων δεν ολοκληρώθηκε πριν την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης), απαιτήθηκε επικύρωση της απόφασης αυτής, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Νέου Διευρυμένου Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με την υπ΄αριθμ. 5/65/2011 απόφασή του, που εγκρίθηκε με την ΑΠ 1003/23-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενέκρινε την παραχώρηση στο ΤΑΧΔΙΚ έκτασης 17.093,13τμ. και εκκρεμεί η διαδικασία υπογραφής των συμβολαίων με το ΤΑΧΔΙΚ.
 
Β. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 
Το προτεινόμενο Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο έχει υποβληθεί από την εποπτευόμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εταιρεία ¨Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ¨ , στην οποία έχει ανατεθεί και η ευθύνη του έργου με το υπ΄ αριθμ. 66768/26-7-2012 έγγραφό της.
 
Με βάση την πρόταση καθορίζεται ως χρήση γης, ή χρήση ¨Χώρος¨ για ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης ¨ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ¨.
Καθορίζονται Ρυμοτομική και Οικοδομική γραμμή με προκήπιο 15μ.
Προτείνεται ως συντελεστής δόμησης ο συντελεστής 0,4( μηδέν τέσσερα) με μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη είκοσι τοις εκατό (20%). Ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 12μ, που σε περίπτωση κατασκευής στέγης μπορεί να προσαυξηθεί κατά 2μ.
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης θα περιλαμβάνει:
·        Δύο αυτόνομα συγκροτήματα φυλακών με σχεδιασμένη δυναμικότητα 400   κρατουμένων έκαστο.
·        Κτήριο Διοίκησης
·        Κτήριο Εξωτερικού Θυρωρείου και Εξωτερικής Φρουράς
·        Κέντρο Υγείας
·        Κτήριο Σχολείου
·        Κτήριο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Εκκλησία
·        Κτήριο Εργαστηρίων και Επαγγελματικής Κατάρτισης
·        Κτήριο Μαγειρείων και πλυντηρίου
 
Το συνολικό προεκτιμώμενο εμβαδόν του Καταστήματος ανέρχεται σε 30.000 περίπου τ.μ.
Οι απαιτούμενες εγκρίσεις που έχουν ήδη ληφθεί και επισυνάπτονται είναι οι ακόλουθες:
1.       Δασαρχείου Κορίνθου (ΑΠ 4734/11-9-2006 – ΘΚ ΑΠ 33284/11-9-2006)
2.       Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΑΠ 91/28-6-2006 – ΘΚ ΑΠ 32413/11-7-2006)
3.       Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΑΠ Φ5Α/9/3923/29-6-2006 – ΘΚ ΑΠ 32629/24-7-2006)
4.       Οριστικής Παραλαβής Εδαφοτεχνικής μελέτης (ΘΚ ΑΠ Ε/12537/12-1-2010)
5.       Γεωλογικής μελέτης (11525/30-4-2007 – ΘΚ ΑΠ 38339/4-5-2007)
6.       Περιβαλλοντικού Προελέγχου (ΑΠ 2119/11 (ΑΔΑ Β4ΩΦΟΡ1Φ-Δ8Λ) – ΘΚ ΑΠ 65776/30-5-2012)
 
Η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί:
α. Το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι αποδέχεται την πρόταση  
  για έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, έτσι όπως ακριβώς έχει διατυπωθεί
β. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, να προχωρήσει στη διαδικασία δημοσιοποίησης του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας για τις Πολεοδομικές Μελέτες (Ανάρτηση στο Δημοτικό Κατάστημα κλπ)
 
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για το εν λόγω θέμα. >>
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το προτεινόμενο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής Αγ. Ιωάννη Κορινθίας, την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με λευκή ψήφο της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
1.- Γνωμοδοτεί, υπέρ του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, όπως προτείνεται από την εποπτευόμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην οποία έχει ανατεθεί και η ευθύνη του έργου ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης ¨ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ¨ στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας, με το οποίο καθορίζονται:
 
– Ως χρήση γης, ή χρήση ¨Χώρος¨ για ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης ¨ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ¨.
– Ρυμοτομική και Οικοδομική γραμμή με προκήπιο 15μ.
– Ως συντελεστής δόμησης ο συντελεστής 0,4( μηδέν τέσσερα) με μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη είκοσι τοις εκατό (20%).
-Ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 12μ, που σε περίπτωση κατασκευής στέγης μπορεί να προσαυξηθεί κατά 2μ.
 3.- Η Δ/νση Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος , στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 306/ 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ