Έγκριση πίστωσης για το βιβλίο με τίτλο ‘‘Αρχαία Κορινθία’’

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 317
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/3-09-2012)
 
ΘΕΜΑ 23ο Η.Δ.: «Έγκριση πίστωσης για το βιβλίο με τίτλο ‘‘Αρχαία Κορινθία’’»  
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος
 
 
 
 
     

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις  (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 317   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. 314/04-07-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας σύμφωνα με το οποίο στα πλαίσια της ανάδειξης και προβολής των αρχαιολογικών χώρων του νομού μας με αποτέλεσμα την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, πραγματοποιείται προσπάθεια υπό την καθοδήγηση του προϊσταμένου της ΛΖ’ ΕΠΚΑ, για την έκδοση βιβλίου με τίτλο «Αρχαία Κορινθία». Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες προϊστορικές, αρχαϊκές, κλασικές, ελληνιστικές και ρωμαϊκές αρχαιότητες της Κορινθίας. Μέσα απ’ αυτό επιχειρείται η παρουσίαση του αρχαιολογικού πλούτου της Κορινθίας ώστε ο πλούτος αυτός να γίνει προσιτός στο ευρύ κοινό.  
Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας προτίθεται να συμβάλει από κοινού, στις δαπάνες έκδοσης του βιβλίου με τίτλο «Αρχαία Κορινθία» και δεδομένου ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να συμβάλλει ποικιλοτρόπως τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην προβολή και προώθηση του Νομού Κορινθίας ως τουριστικό προορισμό ζητάει από το Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του να συμμετάσχει στην κάλυψη μέρους του κόστους έκδοσής του.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την συμμετοχή του Δήμου με το ποσό   των 5.000,00€ για την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Αρχαία Κορινθία»
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 314/04-07-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 5.000,00€ για την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Αρχαία Κορινθία» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 με ΚΑ15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».
         Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (5.000,00 €).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 317 / 2012 .
  
 
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ