Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης Δ.Κ. Γαλατακίου

 

                                                      
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 303
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/03-09-2012)
 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης στη παραλιακή ζώνη οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής Δ.Κ. Γαλατακίου». 
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 303  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                 έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  τα εξής:
1.      Την υπ΄ αριθμ. 137/2007 (εγκριτική 11000,10976/4-10-2007) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού σχετικά με Τροποποίηση της ρύθμισης στάθμευσης κυκλοφορίας στους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής Δ.Κ. Γαλατακίου.
2.      Την υπ΄ αριθμ. 120/2009 (εγκριτική 6242/3-7-2009) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού σχετικά με τη ρύθμισης στάθμευσης κυκλοφορίας στους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής Δ.Κ. Γαλατακίου.
3.      Την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, που ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α4) Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών η εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
4.      Το άρθρο 73 παρ. 1Β v) του Ν.3852/2010 η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
5.      Την υπ΄ αριθμ. 17/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου περί τροποποίησης  της υπ΄ αριθμ. 120/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού σχετικά με τη ρύθμιση κυκλοφορίας στους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής Δ.Κ. Γαλατακίου
6.      Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄ αριθμ. 6/36/26-06-2012 απόφασή της πρότεινε την τροποποίηση των ισχυουσών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού σχετικά με τη ρύθμισης στάθμευσης κυκλοφορίας στους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής Δ.Κ. Γαλατακίου που καθ΄ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:
 
Η ρύθμιση κυκλοφορίας – στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής της Δ.Κ. Γαλατακίου να εφαρμόζεται από 01 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας λόγω της θερινής περιόδου.
Στο σημείο εισόδου στην παραλιακή οδό να τοποθετηθούν πινακίδες διάβασης πεζών με ταυτόχρονη διαγράμμιση της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου και της παραλιακής οδού.
Να τοποθετηθεί επιπλέον πινακίδα (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) για όσους εισέρχονται από την παραλιακή οδό προς την Εθνικής Οδό καθώς και πινακίδες (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις που αφορούν το τμήμα εισόδου της παραλιακής οδού έως πριν την προβλήτα, για να διευκολυνθεί η διέλευση οχημάτων στο σημείο καμπής της παραλιακής οδού.
Κατά μήκος της παραλιακής οδού από την προβλήτα έως και τον κάθετο δρόμο που συναντά μετά την παιδική χαρά ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης με πινακίδες (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ. Καθώς και πινακίδες (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης. Η στάθμευση να επιτρέπεται στη δυτική πλευρά του δρόμου στα σημεία που έχουν διαμορφωθεί για θέσεις στάθμευσης όπου θα τοποθετηθούν πινακίδες (Π31α, Π31β) καθορισμού περιοχής επιτρεπόμενης στάθμευσης, ενώ στην ανατολική πλευρά προς τη θάλασσα να εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση στάσης – στάθμευσης.
Επιπλέον και το τμήμα της παραλιακής οδού από παιδική χαρά έως το κατάστημα «Άνεμος», όπου καταλήγει ο κάθετος δρόμος από την Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, να γίνει δρόμος διπλής κατεύθυνσης με τοποθέτηση πινακίδων (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ., καθώς και πινακίδων (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις της οδού. Η στάθμευση να επιτρέπεται στη δυτική πλευρά του δρόμου στο σημείο του καταστήματος «Λιακόπουλου» που έχει γίνει διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης, όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες (Π31α, Π31β) καθορισμού περιοχής επιτρεπόμενης στάθμευσης, ενώ στην ανατολική πλευρά προς τη θάλασσα εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση στάσης – στάθμευσης.
Επίσης, το τμήμα της παραλιακής οδού από το κατάστημα «Άνεμος» μέχρι τη διασταύρωση προς Κατακάλι μετά το κατάστημα «Ορφανού» να παραμείνει μονόδρομος με κατεύθυνση προς Κατακάλι με τοποθέτηση πινακίδων (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ., καθώς και πινακίδων (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και πινακίδων (Ρ7) απαγόρευσης εισόδου στον μονόδρομο. Η στάθμευση να επιτρέπεται στη δυτική πλευρά της παραλιακής οδού από το «Κάμπινγκ Πιπίνη» έως το κατάστημα «Ορφανού», όπου θα τοποθετηθούν πινακίδες (Π31α, Π31β) καθορισμού περιοχής επιτρεπόμενης στάθμευσης, ενώ στην ανατολική πλευρά προς τη θάλασσα να εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση στάσης – στάθμευσης.
Οι κατωτέρω δρόμοι διπλής κατευθύνσεως από την Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου που συναντούν την παραλιακή οδό να έχουν τις εξής πινακίδες:
-Από πολυκατάστημα «Δεδεμπίλη» προς παραλία να παραμείνουν οι πινακίδες (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) στην έξοδο προς Εθνική Οδό και στην είσοδο προς παραλιακή οδό.
-Από εκκλησία Αλμυρής προς Κάτω Αλμυρή στις εξόδους προς Εθνική Οδό και στην είσοδο προς παραλιακή οδό να παραμείνουν οι πινακίδες (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP).
-Στους λοιπούς κάθετους δρόμους στην Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου που συναντούν την παραλιακή οδό να τοποθετηθούν επιπλέον πινακίδες (Ρ7) απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα και στην είσοδο από Ε.Ο. και στην έξοδο προς Ε.Ο. ώστε να αποτραπεί η είσοδος – έξοδος οχημάτων (λόγω επικινδυνότητας) και να παραμείνουν οι πινακίδες (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) στην είσοδο προς την παραλιακή οδό.
-Ο κάθετος δρόμος που κατεβαίνει από την Ε.Ο. στο σημείο του φούρνου «Πρωτόπαππα» προς την παραλιακή οδό μέχρι το σημείο διασταύρωσης με δημοτική οδό (κυπαρίσσια) και συνεχίζοντας μέσω του δρόμου αυτού μέχρι τη διασταύρωση με τον κάθετο δρόμο που κατεβαίνει από την Ε.Ο. προς παραλιακή οδό (κατάστημα «Άνεμος») να είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Το υπόλοιπο τμήμα του κάθετου δρόμου από διασταύρωση με δημοτική οδό (κυπαρίσσια) μέχρι τη διασταύρωση προς Κατακάλι να παραμείνει μονόδρομος με κατεύθυνση προς Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου. Στο νέο δημοτικό δρόμο (κυπαρίσσια) να τοποθετηθούν και στις δύο κατευθύνσεις πινακίδες (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης, πινακίδες (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ., πινακίδες (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας και πινακίδα (Ρ27) απαγόρευσης αριστερής στροφής στην έξοδο προς τον κάθετο δρόμο από φούρνο «Πρωτόπαππα» προς Κατακάλι. Στο σημείο αυτό της διασταύρωσης να τοποθετηθούν πινακίδες (Ρ7) απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα για την κατεύθυνση προς Κατακάλι, πινακίδες (Ρ1) υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας και (Ρ50α) υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας αριστερά, καθώς και πινακίδα (Κ24) προαναγγελίας διπλής κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από Κατακάλι προς Ε.Ο..
Σε όλους τους δρόμους, όπου θα γίνει ρύθμιση, να τοποθετηθούν πινακίδες (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ. ανά τακτά διαστήματα (-150μ.) όπως ενδεικτικά εμφαίνεται στο σχετικό οδοιπορικό σκαρίφημα κυκλοφοριακής σήμανσης παραλιακής ζώνης.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις υπ΄ αριθμ. 131/2007 Α.Δ.Σ.  και 120/2009 αποφάσεις του πρώην Δήμου Σαρωνικού, την υπ΄ αριθμ. 17/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, την υπ΄ αριθμ. 6/36/26-6-2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων,  την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 6/36/26-06-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων.
Τροποποιεί τις υπ΄ αριθμ. 131/2007 και   120/2009 ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού που αφορούν την ρύθμιση στάθμευσης και κυκλοφορίας στην παραλιακή ζώνη των  οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής Δ.Κ. Γαλατακίου ως εξής:
 
Η ρύθμιση κυκλοφορίας – στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής της Δ.Κ. Γαλατακίου να εφαρμόζεται από 01 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας λόγω της θερινής περιόδου.
Στο σημείο εισόδου στην παραλιακή οδό να τοποθετηθούν πινακίδες διάβασης πεζών με ταυτόχρονη διαγράμμιση της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου και της παραλιακής οδού.
Να τοποθετηθεί επιπλέον πινακίδα (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) για όσους εισέρχονται από την παραλιακή οδό προς την Εθνικής Οδό καθώς και πινακίδες (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις που αφορούν το τμήμα εισόδου της παραλιακής οδού έως πριν την προβλήτα, για να διευκολυνθεί η διέλευση οχημάτων στο σημείο καμπής της παραλιακής οδού.
Κατά μήκος της παραλιακής οδού από την προβλήτα έως και τον κάθετο δρόμο που συναντά μετά την παιδική χαρά ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης με πινακίδες (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ. Καθώς και πινακίδες (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης. Η στάθμευση να επιτρέπεται στη δυτική πλευρά του δρόμου στα σημεία που έχουν διαμορφωθεί για θέσεις στάθμευσης όπου θα τοποθετηθούν πινακίδες (Π31α, Π31β) καθορισμού περιοχής επιτρεπόμενης στάθμευσης, ενώ στην ανατολική πλευρά προς τη θάλασσα να εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση στάσης – στάθμευσης.
Επιπλέον και το τμήμα της παραλιακής οδού από παιδική χαρά έως το κατάστημα «Άνεμος», όπου καταλήγει ο κάθετος δρόμος από την Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, να γίνει δρόμος διπλής κατεύθυνσης με τοποθέτηση πινακίδων (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ., καθώς και πινακίδων (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις της οδού. Η στάθμευση να επιτρέπεται στη δυτική πλευρά του δρόμου στο σημείο του καταστήματος «Λιακόπουλου» που έχει γίνει διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης, όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες (Π31α, Π31β) καθορισμού περιοχής επιτρεπόμενης στάθμευσης, ενώ στην ανατολική πλευρά προς τη θάλασσα εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση στάσης – στάθμευσης.
Επίσης, το τμήμα της παραλιακής οδού από το κατάστημα «Άνεμος» μέχρι τη διασταύρωση προς Κατακάλι μετά το κατάστημα «Ορφανού» να παραμείνει μονόδρομος με κατεύθυνση προς Κατακάλι με τοποθέτηση πινακίδων (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ., καθώς και πινακίδων (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και πινακίδων (Ρ7) απαγόρευσης εισόδου στον μονόδρομο. Η στάθμευση να επιτρέπεται στη δυτική πλευρά της παραλιακής οδού από το «Κάμπινγκ Πιπίνη» έως το κατάστημα «Ορφανού», όπου θα τοποθετηθούν πινακίδες (Π31α, Π31β) καθορισμού περιοχής επιτρεπόμενης στάθμευσης, ενώ στην ανατολική πλευρά προς τη θάλασσα να εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση στάσης – στάθμευσης.
Οι κατωτέρω δρόμοι διπλής κατευθύνσεως από την Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου που συναντούν την παραλιακή οδό να έχουν τις εξής πινακίδες:
-Από πολυκατάστημα «Δεδεμπίλη» προς παραλία να παραμείνουν οι πινακίδες (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) στην έξοδο προς Εθνική Οδό και στην είσοδο προς παραλιακή οδό.
-Από εκκλησία Αλμυρής προς Κάτω Αλμυρή στις εξόδους προς Εθνική Οδό και στην είσοδο προς παραλιακή οδό να παραμείνουν οι πινακίδες (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP).
-Στους λοιπούς κάθετους δρόμους στην Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου που συναντούν την παραλιακή οδό να τοποθετηθούν επιπλέον πινακίδες (Ρ7) απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα και στην είσοδο από Ε.Ο. και στην έξοδο προς Ε.Ο. ώστε να αποτραπεί η είσοδος – έξοδος οχημάτων (λόγω επικινδυνότητας) και να παραμείνουν οι πινακίδες (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) στην είσοδο προς την παραλιακή οδό.
-Ο κάθετος δρόμος που κατεβαίνει από την Ε.Ο. στο σημείο του φούρνου «Πρωτόπαππα» προς την παραλιακή οδό μέχρι το σημείο διασταύρωσης με δημοτική οδό (κυπαρίσσια) και συνεχίζοντας μέσω του δρόμου αυτού μέχρι τη διασταύρωση με τον κάθετο δρόμο που κατεβαίνει από την Ε.Ο. προς παραλιακή οδό (κατάστημα «Άνεμος») να είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Το υπόλοιπο τμήμα του κάθετου δρόμου από διασταύρωση με δημοτική οδό (κυπαρίσσια) μέχρι τη διασταύρωση προς Κατακάλι να παραμείνει μονόδρομος με κατεύθυνση προς Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου. Στο νέο δημοτικό δρόμο (κυπαρίσσια) να τοποθετηθούν και στις δύο κατευθύνσεις πινακίδες (Ρ40) απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης, πινακίδες (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ., πινακίδες (Ρ2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας και πινακίδα (Ρ27) απαγόρευσης αριστερής στροφής στην έξοδο προς τον κάθετο δρόμο από φούρνο «Πρωτόπαππα» προς Κατακάλι. Στο σημείο αυτό της διασταύρωσης να τοποθετηθούν πινακίδες (Ρ7) απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα για την κατεύθυνση προς Κατακάλι, πινακίδες (Ρ1) υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας και (Ρ50α) υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας αριστερά, καθώς και πινακίδα (Κ24) προαναγγελίας διπλής κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από Κατακάλι προς Ε.Ο..
Σε όλους τους δρόμους, όπου θα γίνει ρύθμιση, να τοποθετηθούν πινακίδες (Ρ32) μεγίστου ορίου ταχύτητας 30χλμ. ανά τακτά διαστήματα (-150μ.) όπως ενδεικτικά εμφαίνεται στο σχετικό οδοιπορικό σκαρίφημα κυκλοφοριακής σήμανσης παραλιακής ζώνης.
 
Κατά τα λοιπά ισχύον οι  υπ΄ αριθμ.  131/2007 και 120/2009 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού.
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 303/ 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment