Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης ταξί στη πόλη της Κορίνθου

                                                      
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 304
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/03-09-2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί στη πόλη της Κορίνθου». 
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος
 
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 304  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                 έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  τα εξής:
1.      Την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, που ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α4) καθορίζουν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
2.      Το άρθρο 73 παρ. 1Β v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
3.      Την υπ΄ αριθμ. 130/02-04-2012 αίτηση του Συλλόγου ιδιοκτητών ταξί και αγοραίων Ν. Κορινθίας.
4.      Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί στην πόλη της Κορίνθου.
5.      Την υπ΄ αριθμ. 55/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου περί γνωμοδότησης για τη δημιουργία δύο (2) χώρων στάθμευσης.
6.      Την υπ΄ αριθμ. 6/35/26-06-2012 απόφασή της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που πρότεινε την δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί στην πόλη της Κορίνθου  και συγκεκριμένα:
 
 «Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων ΤΑΞΙ στις κάτωθι οδούς:
1. Οδός Γ. Παπανδρέου (διασταύρωση με Αγ. Όρους) εκατέρωθεν της νησίδας με χωρητικότητα δέκα αυτοκινήτων (πέντε σε κάθε πλευρά).
2. Οδός Ιππότη (διασταύρωση με Πατρών) με χωρητικότητα πέντε αυτοκινήτων (προς την πλευρά της Δ.Ο.Υ.).
Οι ανωτέρω χώροι στάθμευσης οχημάτων ΤΑΞΙ θα επισημανθούν με κατακόρυφη (αρχή και τέλος τοποθέτηση πινακίδας Ρ-70) και οριζόντια (διαγράμμιση) σήμανση».
  
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την υπ΄ αριθμ. 55/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, την υπ΄ αριθμ. 6/35/26-6-2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων,  την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων ΤΑΞΙ στις κάτωθι οδούς:
 
1. Οδός Γ. Παπανδρέου (διασταύρωση με Αγ. Όρους) εκατέρωθεν της νησίδας με χωρητικότητα δέκα αυτοκινήτων (πέντε σε κάθε πλευρά).
2. Οδός Ιππότη (διασταύρωση με Πατρών) με χωρητικότητα πέντε αυτοκινήτων (προς την πλευρά της Δ.Ο.Υ.).
Οι ανωτέρω χώροι στάθμευσης οχημάτων ΤΑΞΙ θα επισημανθούν με κατακόρυφη (αρχή και τέλος τοποθέτηση πινακίδας Ρ-70) και οριζόντια (διαγράμμιση) σήμανση».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 304/ 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ