Επικαιροποίηση της μελέτης «Αποχέτευση και Βιολογικός Δ.Δ. Κόρφου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 311
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/3-09-2012)
 
ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.: «Επικαιροποίηση της μελέτης «Αποχέτευση και Βιολογικός Δ.Δ. Κόρφου»  
           
          Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
    1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις  (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 Απόφαση: 311  O Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                           
                            ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
Το έτος 1999 συντάχθηκε μελέτη για την κατασκευή του έργου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού του ΔΔ Κόρφου του Δήμου Σολυγείας, η οποία θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με το πρόγραμμα ΕΑΠΤΑ ΙΙ.
      Η ανωτέρω μελέτη περιλάμβανε:
1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΡΦΟΥ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
2. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
4. Μ.Π.Ε.
5. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 
Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη και έχει τις παρακάτω εγκρίσεις: 
– Έγκριση του αποδέκτη, αριθμ. 9085/95 απόφαση Ν. Κορινθίας
-προέγκριση χωροθέτησης , αριθμ. 15211/17-111-2000 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου
-έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων με την υπ΄ αριθμ. 909/4-4-2001 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ίσχυε μέχρι 31-12-2005)
-Θεώρηση οριστικής μελέτης αποχέτευσης και προμελέτης βιολογικού καθαρισμού και αγωγού διάθεσης από ΥΠ.ΕΣΔ.ΔΑ με το πρακτικό 25-7-2001
-έγκριση δημοπράτησης του έργου από Νομαρχιακό Συμβούλιο , 24-7-2003
-Απαλλαγή περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.
-έχει παραληφθεί η μελέτη από το Δ.Σ. του Δήμου Σολυγείας με τις 12/122/2001 και 9/85/2002 αποφάσεις.
-Με την υπ΄αριθμ. 8/75/09 απόφαση του Δ.Σ. Σολυγείας αποφασίστηκε η μη υλοποίηση της μελέτης «Αποχέτευση και Βιολογικός Δ.Δ. Κόρφου» θεωρώντας την ανεπίκαιρη και ασύμφορη.
 
Δεδομένου ότι:
1)     η μελέτη είναι ολοκληρωμένη κατά την σύνταξή της και ώριμη σε επίπεδο εγκρίσεων της, το οποίο σημαίνει άμεση δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου
2)     Η μελέτη δύναται να επικαιροποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς την απαίτηση επιπλέον οικονομικού κόστους.
3)     Ο Κόρφος αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα ως προς την διάθεση των λυμάτων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες που φιλοξενεί παραθεριστές, το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των κατοίκων του και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
Προτείνεται η επικαιροποίηση της μελέτης «Αποχέτευση και Βιολογικός Δ.Δ. Κόρφου» καθώς και η υλοποίηση του έργου που αφορά η μελέτη.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-  Την επικαιροποίηση της συνταχθείσας το έτος 1999 μελέτης «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Δ.Δ Κόρφου» του πρώην Δήμου Σολυγείας που θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΑΠΤΑ ΙΙ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Β.- Την υλοποίηση του έργου που αφορά η ανωτέρω συνταχθείσα μελέτη.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 311 / 2012
 
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ