Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου (49.900€)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 296
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/3-09-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου  (49.900€)»  
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
    1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις  (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Συμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου (49.900€)»λόγω έναρξης της σχολικής χρονιάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 296 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
                          έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κας Λέκκα Σοφίας που έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 εδαφ. 18 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τα. Ά /7-6-2012) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 18, παρ. 10, εδαφ. Η του Ν. 3870/2012 (ΦΕΚ 138/τ.Ά/9-8-2010) Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» η αρμοδιότητα της μεταφοράς τις σίτισης των μαθητών του μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, περιήλθε από 1-7-2011 στους Δήμους.
Η δαπάνη για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου για το σχολικό έτος 2011-2012 ανήλθε στο ποσό των 59.040€ (συμπεριλ. Φ.Π.Α. 23%).
Σύμφωνα με το αρ. 24144/2-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται), το ποσό για τη δαπάνη που αφορά τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου για το σχολικό έτος 2012-2013 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της τελευταίας συναφθείσας σύμβασης (ήτοι 59.040 € – συμπεριλ. Φ.Π.Α. 23%) και ει δυνατόν την επίτευξη μικρότερης τιμής.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων 2012 στο Κ.Α. 15/6481.0003 «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» έχει εγγραφεί το ποσό των 79.342,40€.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το αρ. 968/2-8-2012 έγγραφο του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (ποσό 49.900 € με Φ.Π.Α.23%) την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης του ποσού των 49.000 € και την αρ. 33/2012 Πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει ότι η σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου για το σχολικό έτος 2012-2013 θα ανατεθεί με πρόχειρο διαγωνισμό».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
     Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου για το σχολικό έτος 2012-2013, για την οποία έχει εγγραφεί και υπάρχει πίστωση 49.900,00 €, στον Κ.Α. 15/6481.0003 του προϋπολογισμού με τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου   Κορίνθου».
 
Η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο θα διαθέσει την πίστωση, θα καταρτίσει τους όρους δημοπράτησης, θα συντάξει τη διακήρυξη, θα διεξάγει και θα κατακυρώσει το διαγωνισμό.
 
         
      Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 296 / 2012 .
 
  
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ