Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 12/250/2012

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07-08-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 19:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35993/03-08-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Στ. Κεφάλας, Χρ. Κορδώσης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2)Δράκος Παν., 3)Φόρτης Φώτ., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Μπάκουλης Δημ..
ΑΠΟΦΑΣΗ 250η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Γ΄ δίμηνο (Μάιος – Ιούνιος) του έτους 2012».
    Από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητηθεί να κατανείμει στο Δήμο Κορινθίων ποσό 1.457.097,77€ ως επιχορήγηση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το Γ΄ δίμηνο έτους 2012.
     Προκειμένου να διανεμηθεί το ανωτέρω ποσό στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπολόγους τους:
  1. Αθανασίου Δήμητρατου Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας,μεΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 524.832,99€ που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0012
Αιμολυντική Αναιμία
68.206,52
6718.0018
Παραπληγικοί Δημοσίου
56.858,76
6718.0020
Κωφάλαλοι
39.401,80
6718.0017
Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι
40.314,15
6718.0014
Β.Ν.Κ.
280.491,01
6718.0015
Επίδομα Κίνησης
39.560,75
      
 Και εν συνεχεία θα προβεί σε σε απόδοση λογαριασμού έως 30/10/2012.
  1. Σουκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, μεΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ: Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0011
Βαριάς Αναπηρίας
733.307,16
 
 Και εν συνεχεία θα προβεί σε σε απόδοση λογαριασμού έως 30/10/2012.
  1. Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, μεΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 169.569,83€, που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0019
Τυφλότητα
157.429,20
6718.0016
Στεγαστική Συνδρομή
10.095,55
6718.0023
Ομογενών Προσφύγων
2.045,08
 
  Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 30/10/2012.
  1. Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας,μεΑΦΜ 034004547 και ΑΔΤ: ΑΖ 205033, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 29.387,79€, που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0022
Απροστάτευτων Ανηλίκων
28.067,19
6718.0024
Προστασία μητρότητας
1.320,60
 
  Και εν συνεχεία θα προβεί σε  απόδοση λογαριασμού έως 30/10/2012.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
       Α.- Εγκρίνει την διάθεση των ως άνω σχετικών πιστώσεων, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.
        Β.- Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2012 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2012 τις κ.κ.:
  1. Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα και αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0012
Αιμολυντική Αναιμία
68.206,52
6718.0018
Παραπληγικοί Δημοσίου
56.858,76
6718.0020
Κωφάλαλοι
39.401,80
6718.0017
Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι
40.314,15
6718.0014
Β.Ν.Κ.
280.491,01
6718.0015
Επίδομα Κίνησης
39.560,75
  1. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0011
Βαριάς Αναπηρίας
733.307,16
  1. Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα και τα αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0019
Τυφλότητα
157.429,20
6718.0016
Στεγαστική Συνδρομή
10.095,55
6718.0023
Ομογενών Προσφύγων
2.045,08
  1. Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 034004547 και ΑΔΤ ΑΖ205033, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0022
Απροστάτευτων Ανηλίκων
28.067,19
6718.0024
Προστασία μητρότητας
1.320,60
 
Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι εν συνεχεία θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως τις 30/10/2012.
 
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/250/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                              Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                          Μπάκουλης Δημήτριος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 08-08-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ