Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 12/251/2012

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07-08-2012
 
     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 19:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35993/03-08-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Στ. Κεφάλας, Χρ. Κορδώσης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2)Δράκος Παν., 3)Φόρτης Φώτ., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Μπάκουλης Δημ..
 ΑΠΟΦΑΣΗ 251η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
Θέμα : «ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»
Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.
Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς τη ΔΕΗ Κατάστημα Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για Μετατόπιση του μετρητή της στην Τοπική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου (αίτηση Παναγόπουλος Δημ.) με αρ.πρωτ. 3339/11.07.2012 συνολικού ποσού : 145,14 € (μαζί με Φ.Π.Α.)
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για Eπέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου (αίτηση Γκοντέβα Δημοσθένη) με αρ.πρωτ. 2461/28.05.2012 συνολικού ποσού: 1.100,11€ (μαζί με Φ.Π.Α.)
Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Βασίλειος Σταματόπουλος Π.Ε. Οικονομικού Λογιστικού με Δ΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 1.245,25€  προκειμένου να πληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Η. Κατάστημα Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959.
Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 2012 από τις οποίες θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες είναι εγγεγραμμένες με Κ.Α. 20/6262.0002 και τίτλο «Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλ/κών εγκ/σεων και λοιπές προσωρινές παροχές έτους 2012» ποσού 80.000,00€ για το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3339/11.07.2012 κοστολόγιο Δ.Ε.Η. και με Κ.Α. 20/7325.0002 και τίτλο “Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2012” ποσού 75.000,00 € για το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2461/28.05.2012 κοστολόγιο Δ.Ε.Η.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-  Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς τη Δ.Ε.Η. Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. από τον Δήμο Κορινθίων, συνολικού ποσού 1.245,25€.
Β.-   Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σταματόπουλο Βασίλειο Κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Δ΄, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις με ΚΑ 20/6262.0002 και τίτλο «Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλ/κών εγκ/σεων και λοιπές προσωρινές παροχές έτους 2012» ποσού 80.000,00€ και με ΚΑ 20/7325.0002 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2012» ποσού 75.000,00€.
Γ.-  Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε χίλια διακόσια σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1.245,25€).
Δ.-  Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 06-11-2012.
 
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/251/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη    
       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                              Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Μπάκουλης Δημήτριος
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 16-08-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Leave a Comment