Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 12/252/2012

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07-08-2012
 
   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 19:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35993/03-08-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Στ. Κεφάλας, Χρ. Κορδώσης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2)Δράκος Παν., 3)Φόρτης Φώτ., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Μπάκουλης Δημ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 252η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων»,λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι κοινοποιήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή το αρ. 31612/2012 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου μας, το οποίο απαντάει σε αίτημα της κ. Μαρίας – Αρτεμισίας Τσιούτσια, η οποία ζητά να βεβαιώσει ο Δήμος εάν ο δρόμος (επονομαζόμενη Ορφέως) στον οικισμό Κανταρέ – Κοράκου της πόλης της Κορίνθου είναι δημοτική οδός, καθώς και τη χορήγηση αντιγράφων παραχωρητηρίων. Η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου μας ζητά τον ορισμό δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εν λόγω θέμα, διότι δεν έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία για να απαντήσει στο ως άνω αίτημα. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας θα πρέπει να ορίσουμε δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για την ανωτέρω υπόθεση και για τον λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα.
           
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το αριθμ. 31612/03-08-2012 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να ερευνήσει και να γνωμοδοτήσει επί της ως άνω υποθέσεως, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.
 
 Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρ. 7 του Ν. 2753/99).
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/252/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                          Μπάκουλης Δημήτριος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 16-08-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ