Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 12/253/2012

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07-08-2012
 
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 19:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35993/03-08-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Στ. Κεφάλας, Χρ. Κορδώσης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2)Δράκος Παν., 3)Φόρτης Φώτ., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Μπάκουλης Δημ..
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 253η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων»,λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι έχουν κοινοποιηθεί στο Δήμο μας αιτήσεις (άρθρ. 6 του Ν. 2308/95) / ενστάσεις (άρθρ. 7 του Ν. 2308/95) διόρθωσης προσωρινών κτηματολογικών στοιχειών ρυμοτομούμενων εκτάσεων του Δήμου Κορινθίων, ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου – Γραφείο Κτηματογράφησης Κορίνθου, οι οποίες θα εκδικασθούν από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, και οι οποίες αναλυτικά είναι οι υπ΄ αριθμ. 28055/1451/2108-2011, 28055/1401/2208-2011, 28055/646, 28055/1316, 28055/1459/22-08-2011, 28055/915/12-08-2011, 28055/914/12-08-2011, 28055/918/12-08-2011. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον της ανωτέρω επιτροπής κατά την ημερομηνία που θα οριστεί η εκδίκαση των αιτήσεων / ενστάσεων, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, θα παρακολουθήσει την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, θα ασκήσει εφέσεις κατά των εκδοθέντων αποφάσεων εφόσον θα βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος των εν λόγω υποθέσεων και για τον λόγο αυτό προτείνω τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γεώργαρη Αγγελική.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γεώργαρη Αγγελική, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον της ανωτέρω επιτροπής κατά την ημερομηνία που θα οριστεί η εκδίκαση των ως άνω αναφερομένων αιτήσεων / ενστάσεων, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, να παρακολουθήσει την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, να ασκήσει εφέσεις κατά των εκδοθέντων αποφάσεων εφόσον θα βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος των εν λόγω υποθέσεων.
                Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρ. 7 του Ν. 2753/99).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/253/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                          Μπάκουλης Δημήτριος
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 08-08-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ