Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 13/259/2012

 

Αριθμός Πρακτικού 13
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
της 28-08-2012
 
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 38523/27-08-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απόφαση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γ. Καρπούζης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2)Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Σταματάκης Μάριος, 7)Χρ. Κορδώσης.
 
            Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή έκρινε την παρούσα συνεδρίαση κατεπείγουσα, διότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μεταστέγασης του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, λόγω της έναρξης του σχολικού έτους 2012 – 2013. 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 259η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτων και κατακύρωση της μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 14/248/2012 (σε ορθή επανάληψη) απόφασή του αποφάσισε την μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου και με την αριθ. 15/267/2012 απόφασή του τη λύση της μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το Μουσικό Σχολείο Κορίνθου, λόγω της ανεπάρκειας των αιθουσών διδασκαλίας. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 11/228/2012 (σε ορθή επανάληψη) απόφασή της καθόρισε τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας.  Ακολούθησε η αριθμ. 31624/17-07-2012  (σε ορθή επανάληψη) διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας με αριθμ. πρωτ. 31625/17-07-2012 (σε ορθή επανάληψη) τοιχοκολλήθηκε νόμιμα. Ακολούθως εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν αιτήσεις – προσφορές οι κ.κ. 1) Γεώργιος, Δημήτριος και Ιωάννης Μπολέτης και 2) «ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε.» ιδιοκτήτες, νομείς και κάτοχοι ακινήτων. Στη συνέχεια η Επιτροπή καταλληλότητας και αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου συνέταξε το από 21-08-2012 πρακτικό της σύμφωνα με το οποίο έκρινε κατάλληλα τα ανωτέρω ακίνητα.  Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της άνω δημοπρασίας η 24-08-2012 και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37895/22-08-2012 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκαν με αποδεικτικό οι ανωτέρω προσφέροντες.
            Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, αναφέρει ότι πριν την έναρξη της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν κάποιες παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα ο κ. Ιωάννης Μπολέτης ανέφερε ότι το κτίριο του κ. Κατσούλη δε δέχεται πλησίον αυτού αστική – υπεραστική συγκοινωνία, ώστε να εξυπηρετούνται οι μαθητές του Νομού. Ο κ. Κατσούλης ανέφερε ότι το κτίριο του 1) έχει άδεια σχολείου με όλες τις προδιαγραφές, 2) είναι στα όρια του Δήμου Κορινθίων, 3) προσφέρει πλήρη εξοπλισμό σχολείου και 4) έχει ασφαλή πρόσβαση από δύο σημεία (αερογέφυρα Jumbo – εργατικές κατοικίες Ποσειδωνίας) και το κτίριο του κ. Μπολέτη είναι κοντινότερα από 500 m από πυλώνα της ΔΕΗ και έχει πρόσοψη σε δρόμο βαριάς κυκλοφορίας.
            Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 24-08-2012 πρακτικό της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο μειοδότρια ανακηρύχθηκε η «ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Κωνσταντίνο Κατσούλη, η οποία δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητό της για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, που βρίσκεται στη θέση Σπηλιά Βαρνάβα – Καρμπουνάρι του Δήμου Κορινθίων, στην οδό Μπουμπουλίνας 94, για δώδεκα (12) έτη αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 2,60€ ανά τετραγωνικό μέτρο, με συνολικό εμβαδό ακινήτου περίπου 1.225 τ.μ., και για τα δώδεκα (12) χρόνια της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 21-08-2012 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, το από 24-08-2012 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Επικυρώνει το από 24-08-2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, διάρκειας δώδεκα (12) ετών και ανακηρύσσει μειοδότρια – εκμισθώτρια την «ΚΑΤΣΟΥΛΗ Ε.Π.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Κωνσταντίνο Κατσούλη, κάτοικο Κορίνθου, στην οποία θα καταβάλλεται ως μηνιαίο μίσθωμα για το ακίνητό της, που βρίσκεται στη θέση Σπηλιά Βαρνάβα – Καρμπουνάρι του Δήμου Κορινθίων, στην οδό Μπουμπουλίνας 94, το ποσό των δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (2,60€) ανά τετραγωνικό μέτρο ακινήτου, για ακίνητο εμβαδού 1.225 τ.μ. περίπου, και για τα δώδεκα (12) χρόνια της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/259/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                      Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                             Σταματάκης Μάριος
                                                                             Κορδώσης Χρήστος
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 31-08-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ