Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/260/2012

 

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 40/2012 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ προϋπολογισμού 69.904,59€», διότι η χρηματοδότησή της έχει εγκριθεί να γίνει από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και υπάρχει χρονικό όριο άμεσο για την εκταμίευση της χρηματοδότησης.
 Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 260η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα προ ημερησίας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 40/2012 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, προϋπολογισμού 69.904,59€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 40/2012 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Ε. Καμτσιώρα κι έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.   
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 40/2012 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     Α.-Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 40/2012 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού 69.904,59€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} με όρους διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας ως εξής:
Άρθρο 1
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
1.      Την με αριθ. 11389/1993 (Α185) Υπουργικής Απόφαση “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”.
2.      Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
3.      Το Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (ΦΕΚ 19Α’) και τις τροποποιήσεις του.
4.      Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.
Η χρηματοδότηση είναι του Πράσινου Ταμείου και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/7135.0046του προϋπολογισμού έτους 2012.
Άρθρο 2
Η παρούσα αφορά την προμήθεια καθισμάτων (παγκάκια) και κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων, για το έτος 2012, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.
Άρθρο 3
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20η Αυγούστου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 στα γραφεία του Δήμου Κορινθίων από αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης λήψης προσφορών ορίζεται η 11:00 και ώρα λήξης παραλαβής αυτών η 11:30.
Άρθρο 4
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ποσού 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α) αναγνωρισμένων Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς επίσης και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων.
– Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στην Αρχή ή το Φορέα ή τον Κύριο της προμήθειας και να συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στο 10% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) της προσφοράς.
Αναλυτικότερα :
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
γ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.
δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Άρθρο 5
Μαζί με την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
2. πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
3. πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό
4. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνονται : ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάγωγης κατάστασης
5. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνονται :
·         ο χρόνος ισχύος της προσφοράς,
·         η έγκριση των ειδών για την κυκλοφορία τους στις χώρες της Ε.Ε. (εάν υπάρχει),
·   η ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας σχετικά παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.
 Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω δηλώσεις:
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα είδη σε σημεία που θα του υποδείξει η υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και με χρόνο παράδοσης έως σαράντα πέντε (45) ημέρες.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερομένων ειδών μέχρι παραδόσεως αυτών στο Δήμο Κορινθίων. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως και διακηρύξεως του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού, πάντα τα έξοδα μέχρι παραδόσεως της προμήθειας, κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και χαρτόσημο σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.
Άρθρο 6
Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση καθώς και κατασκευαστικοί οίκοι (εγχώριοι ή κράτους μέλους της Ε.Ε.) που λειτουργούν νόμιμα ή διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό.
Άρθρο 7
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αυτοπροσώπως στην επιτροπή ή με πληρεξούσιο νόμιμα διορισμένο τις προσφορές τους.
Οι Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.1832/89, εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα πρέπει να προσκομίσει στη δημοπρασία πρακτικό του Δ.Σ. που εγκρίνει τη συμμετοχή της Α.Ε. στο διαγωνισμό, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Άρθρο 8
Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για τρεις (3) μήνες.
Άρθρο 9
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου (Κολιάτσου 32, Κόρινθος 20100) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την ώρα που ορίζει το άρθρο 3 της παρούσης.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Άρθρο 10
Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Άρθρο 11
Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην Επιτροπή.
Άρθρο 12
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά είτε:
1. Για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε
2. Για μέρος των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους.
 
Β.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.
 Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 30/7135.0046 ποσού 70.000,00€ και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων» (Α.Ο.Ε. 14/264/2012).
 
      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/260/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
Ακριβές απόσπασμα                                                    Δράκος Παναγιώτης
Κόρινθος, 11-09-2012                                                   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                 Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                        Κορδώσης Χρήστος
                                                                                   
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
   
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε