Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/262/2012

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 
 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων του Δήμου Κορινθίων στο ΚΤΕΟ», διότι τα οχήματα του Δήμου θα πρέπει άμεσα να περάσουν από έλεγχο ΚΤΕΟ.
 Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 262η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων του Δήμου Κορινθίων στο ΚΤΕΟ» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
Θέμα : «ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ»
 
Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.
Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων.
Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Γεώργιος Ρουμελιώτης ΔΕ 30 Τεχνικός με Α΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 12.000,00 €  προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς  το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου , βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959 .
Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
     Από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2012  θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες ως κάτωθι:
·         Από την πίστωση με  Κ.Α. 20/6331.0002 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προυπολογισμού 20.000,00 € με ποσό 8.000,00 €
·         Από την πίστωση με Κ.Α. 30/6331.0001 και τίτλο «Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών»  προυπολογισμού 3.000,00 € με ποσό 3.000,00€.
·         Από την πίστωση με Κ.Α. 35/6331.0001 και τίτλο «Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ της Υπηρεσίας Πρασίνου» προυπολογισμού 1.000,00 € με ποσό 1.000,00 €.
Ητοι συνολικό ποσο 12.000,00 € από τις ανωτέρω πιστώσεις.
Συνημμένα: Κατάσταση όλων των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων.
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ Κ.Τ.Ε.Ο.
A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ            ΙΠΠΟΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ    ΙΠΠΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
ΚΗΥ 2102
MERCEDES
68
AΠΟΡΡΙΜ.
2
ΚΗΥ 2184
MERCEDES
68
AΠΟΡΡΙΜ.
3
ΚΗΥ 2219
MAN
41
AΠΟΡΡΙΜ.
4
ΚΗΥ 2244
MAN
41
AΠΟΡΡΙΜ.
5
ΚΗΥ 2152
ΜΕRCEDES
57
AΠΟΡΡΙΜ.
6
ΚΗΗ 2940
ΜΕRCEDES
38
AΠΟΡΡΙΜ.
7
ΚΗΙ 5490
MERCEDES
38
ΑΠΟΡΡΙΜ.
8
KHI 5499
MERCEDES
25
ΑΠΟΡΡΙΜ.
9
ΚΗΥ 2192
MITSUBISHI
17
ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
10
ΚΗΥ 2120
MERCEDES
35
ΓΕΡΑΝΟΣ
11
ΚΗΥ 2194
MERCEDES
90
ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ
12
ΚΗΥ 2178
MERCEDES
36
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
13
ΚΗΙ 5514
RENAULT
29
ΑΠΟΡΡΙΜ.
14
ΚΗΙ 5515
RENAULT
29
ΑΠΟΡΡΙΜ.
15
ΚΗΙ 5516
ΜΕRCEDES
38
AΠΟΡΡΙΜ.
16
ΚΗΗ 2947
MΑΝ
41
ΑΠΟΡΡΙΜ
17
ΚΗΥ 2202
MERCEDES
38
ΑΠΟΡΡΙΜ
18
ΚΗΥ 5112
MERCEDES
38
ΑΠΟΡΡΙΜ
19
ΚΗΗ 5452
VOLVO
43
ΑΠΟΡΡΙΜ
20
ΚΗΙ 5501
RENAULT
37
ΑΠΟΡΡΙΜ
21
ΚΗΥ 2209
MERCEDES
38
ΑΠΟΡΡΙΜ
22
ΚΗΗ 2903
MERCEDES
90
ΑΠΟΡΡΙΜ
23
ΚΗΙ 5513
MERCEDES
25
ΦΟΡΤΗΓΟ
24
ΚΗΙ 4152
MERCEDES
34
ΦΟΡΤΗΓΟ
25
ΚΗΙ 5511
MΙΤSUBISHI
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
26
ΚΗΙ 5483
ΜΑΝ
41
ΦΟΡΤΗΓΟ
27
ΚΗΗ 2902
MITSUBISHI
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
28
ΚΗΥ 2240
RENAULT
8
ΦΟΡΤΗΓΟ
29
ΚΗΥ 5136
RENAULT
18
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
30
ΚΗΙ 5494
HYUNDAI
16
ΜΙΝΙ BUS
31
ΚΗΗ 2931
MERCEDES
38
ΦΟΡΤΗΓΟ
32
ΚΗΥ 2243
MITSUBISHI
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
33
KHH 2950
IVECO
190
ΦΟΡΤΗΓΟ
34
ΚΗΥ 2143
FORD
11
ΦΟΡΤΗΓΟ
35
ΚΗΥ 2226
VW
13
ΦΟΡΤΗΓΟ
36
ΚΗΥ 2153
MERCEDES
34
ΓΕΡΑΝΟΣ
37
ΚΗΥ 2193
MERCEDES
36
ΦΟΡΤΗΓΟ
38
ΚΗΥ 5479
MAZDA
17
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
39
KHI 5498
HYUNDAI
16
MINI BUS
40
ΚΗΗ 2928
ΤΟΥΟΤA
17
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
41
ΚΗΗ 2946
ΜΕRCEDES
7,7
ΦΟΡΤΗΓΟ
42
ΚΗΗ 2945
CITROEN
11
ΦΟΡΤΗΓΟ
43
ΚΗΗ 2914
OPEL
9
ΦΟΡΤΗΓΟ
44
ΚΗΗ 2935
OPEL
9
ΦΟΡΤΗΓΟ
45
ΚΗΥ 5115
ΜΕRCEDES
57
ΦΟΡΤΗΓΟ
46
ΚΗΥ 2235
ΜΑΖDΑ
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
47
KHY 5108
DAIHATSU
9
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
48
KHI 5477
RENAULT
18
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
49
KHI 2241
RENAULT
11
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
50
ΚΗΙ 4154
HUNDAI
11
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
51
ΚΗΥ 5148
HUNDAI
11
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
52
ΚΗΥ 5137
HUNDAI
11
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
53
 
EΠΙΒΑΤΙΚΟ (HUNDAI)
11
 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
53
ΚΗΥ 2229
VW-CADDY
13
TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
54
ΚΗΗ 2916
CITROEN
10
ΦΟΡΤΗΓΟ
55
ΚΗΥ 2191
ΜΙΤSUBISHI
17
TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
56
ΚΗΥ 2160
MITSUBISHI
14
ΦΟΡΤΗΓΟ
57
ΚΗH 2919
MERCEDES
38
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
58
KHI 5506
TOYOTA
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
59
KHH 2949
MITSUBISHI
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
60
KHH 2942
VOLVO
43
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
61
KHH 2911
VOLVO
43
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
62
KHI 5517
SCANIA
77
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
63
KHI 4148
MAZDA
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
64
KHI 5487
ΝΙSSAN
10
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
65
KHI 5484
FORD
17
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
66
ΚΗΥ 2124
MΑΝ
64
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
67
ΚΗΥ 2230
MERCEDES
14
EΠΙΒΑΤΙΚΟ
68
KHH 2948
ΗUNDAI
11
EΠΙΒΑΤΙΚΟ
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-        Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων, που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση, συνολικού ποσού 12.000,00€.
Β.         Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρουμελιώτη Γεώργιο Κλάδου ΔΕ 30 Τεχνικός με βαθμό Α΄, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις με ΚΑ 20/6331.0002 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» ποσού 20.000,00€, με ΚΑ 30/6331.0001 και τίτλο «Δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών» ποσού 3.000,00€ και με ΚΑ 35/6331.0001 και τίτλο «Δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. της Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 1.000,00€.
Γ.-        Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€).
Δ.-       Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 09-12-2012.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 14/262/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                      Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 19-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ