Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/263/2012

 

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
 
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 
 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.ΛΠ. προϋπολογισμού 69.021,45€», διότι υπάρχει άμεση ανάγκη προμήθειας των εν λόγω ειδών και πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες σύνταξης του συμφωνητικού το γρηγορότερο.
 
 Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 263η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.ΛΠ. προϋπολογισμού 69.021,45€» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 6/107/2012 απόφασή μας εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης (23/2012), και καθορίσαμε τους όρους διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 17-08-2012.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: α)το από 17-08-2012 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, β)το από 24-08-2012 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και γ)το από 07-09-2012 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οποία προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της προμήθειας των αναφερομένων στην υπ’ αριθμ. 23/2012 μελέτη ειδών, προϋπολογισμού 69.021,45€, στην εδρεύουσα στον Πειραιά (Λεβιδίου 2, Μοσχάτο) εταιρεία με την επωνυμία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (40.998,98€) συμπεριλαμβανομένου και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Σημειώνεται ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά του εν λόγω διαγωνισμού. 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 23/2012 μελέτη, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης πρακτικά της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, τις σχετικές διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, τον “Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων” του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-        Εγκρίνει τα από 17-08-2012, 24-08-2012 και 07-09-2012 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον εν θέματι διαγωνισμό.
 
Β.-       Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Λ.Π.» προϋπολογισμού 69.021,45€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (αριθμ. μελέτης 23/2012) στην εδρεύουσα στον Πειραιά (Λεβιδίου 2, Μοσχάτο) εταιρεία με την επωνυμία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (40.998,98€) συμπεριλαμβανομένου και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 
 Γ.-       Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ΚΑ 30/7135.0020 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κ.λπ.» ποσού 70.000,00€ (Α.Ο.Ε. αριθμ. 6/107/2012).
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 14/263/2012.-
 
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ               Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                  Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 21-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ