Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/265/2012

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 265η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων β΄ τριμήνου 2012» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου β΄ τριμήνου 2012, τα οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012”
Λαμβάνοντας υπ’όψη :
-την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
-την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
– η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
– την αριθ. 31/12 (ορθή επανάληψη ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και νομιμοποιήθηκε με το αριθ. Πρωτ. 480+328/24-02-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
Σας υποβάλλουμε 
α. Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ Τριμήνου 2012
β. Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β΄ Τριμήνου 2012
γ. Στοιχεία ισολογισμού Β’ τριμήνου 2012.
Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες δεν συντρέχει λόγος μείωσης των εσόδων και των εξόδων .Όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού έτους 2012 έχουν αποφασιστεί, ύστερα από εισηγήσεις της υπηρεσίας μας, από το δημοτικό συμβούλιο.
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ … ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 30-06-2012
ΚΩΔ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩ/ΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧ/ΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
35.026.910,81
11.499.245,30
32,83
11.406.083,00
32,56
99,19
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
293.143,00
140.484,72
47,92
85.053,15
29,01
60,54
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
455.900,97
106.557,59
23,37
150.140,81
32,93
140,90
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
8.591.153,75
2.279.661,91
26,53
2.239.262,96
26,06
98,23
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.406.767,76
412.132,98
29,30
371.217,98
26,39
90,07
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
2.605.800,83
729.510,79
28,00
729.510,79
28,00
100,00
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10.750.054,60
4.567.761,16
42,49
4.567.761,16
42,49
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
10.924.089,90
3.263.136,15
29,87
3.263.136,15
29,87
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
18.440.434,99
1.889.810,17
10,25
1.715.865,17
9,30
90,80
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
15.000,00
4.139,10
27,59
4.139,10
27,59
100,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
329.613,96
65.695,67
19,93
65.695,67
19,93
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
10.866.547,27
1.418.681,71
13,06
1.418.681,71
13,06
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
108.773,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
7.002.500,00
375.713,22
5,37
201.768,22
2,88
53,70
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
118.000,00
25.580,47
21,68
25.580,47
21,68
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
3.555.493,00
 
494.096,74
13,90
222.357,48
6,25
45,00
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
2.645.493,00
487.032,24
18,41
220.852,98
8,35
45,35
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
910.000,00
7.064,50
0,78
1.504,50
0,17
21,30
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO Π.Ο.Ε.
1.609.492,98
10.685.930,01
663,93
205.327,32
12,76
1,92
31
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠO ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
1.609.492,98
10.685.930,01
 
663,93
205.327,32
 
12,76
 
1,92
 
4
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΥΠΕΡ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
6.524.750,00
 
1.621.138,00
 
24,85
 
1.554.308,74
 
23,82
 
95,88
 
41
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
6.293.750,00
1.524.942,28
24,23
1.494.616,02
23,75
98,01
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
231.000,00
96.195,72
41,64
59.692,72
25,84
62,05
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
71.445.335,93
32.440.212,18
21.353.933,68
 
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ … ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 30-06-2012
ΚΩΔ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥ/ΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΑ
%
ΕΝΤΑΛ/ΝΤΑ
ΠΛΗΡ/ΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
4
5
5/1
5/3
6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
38.224.900,61
36.113.482,99
94,48
9.808.343,69
25,66
9.670.454,25
8.936.594,32
23,38
91,11
60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.097.917,99
10.014.850,59
99,18
3.881.215,63
38,44
3.853.538,98
3.406.114,27
33,73
87,76
61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
4.763.678,01
4.340.878,01
91,12
251.898,82
5,29
227.298,82
157.643,55
3,31
62,58
62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4.213.170,58
3.419.670,58
81,17
283.013,31
6,72
251.733,37
224.144,12
5,32
79,20
63
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
116.000,00
116.000,00
100,00
15.033,59
12,96
15.033,59
15.033,59
12,96
99,93
64
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
1.341.450,44
831.500,62
61,99
273.189,61
20,37
241.006,27
156.443,19
11,66
57,26
65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
357.565,32
357.565,32
100,00
145.013,58
40,56
145.013,58
145.013,58
40,56
100,00
66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
2.768.610,59
2.708.610,39
97,83
397.817,19
14,37
386.071,96
370.844,34
13,39
93,22
67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
14.411.507,68
14.169.407,48
98,32
4.513.409,05
31,32
 4.504.909,05
4.415.509,05
30,64
97,83
68
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
155.000,00
155.000,00
100,00
47.752,91
30,81
45.848,33
45.848,63
29,58
96,01
7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
23.468.687,27
15.997.759,86
68,17
890.910,38
3,80
500.435,68
432.747,80
1,84
48,57
71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
4.632.797,18
2.364.797,18
51,04
351.452,70
7,59
75.465,98
75.465,98
1,63
21,47
73
ΕΡΓΑ
17.856.710,16
12.713.782,75
71,20
516.189,27
2,89
401.701,29
338.195,41
1,89
65,52
74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
979.179,93
919.179,93
93,87
23.268,41
2,38
23.268,41
19.086,41
1,95
82,00
75
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
9.480.183,29
9.290.183,29
98,00
5.401.603,52
56,98
3.588.673,69
3.041.413,61
32,08
56,31
81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
2.955.433,29
2.955.433,29
100,00
3.663.361,50
123,95
1.850.431,67
1.310.703,81
44,35
35,78
82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
6.524.750,00
6.334.750,00
97,09
1.738.242,02
26,64
1.738.242,02
1.730.709,80
26,53
99,57
85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
271.564,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
271.564,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
71.445.335,93
61.401.426,14
 
16.100.857,59
 
13.759.563,62
12.410.755,73
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
10.786.246,68
10.945.871,82
11.129.834,16
1,49%
101,680655
1
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΕΛΗ Κ.ΛΠ.
10.783.084,30
10.945.871,82
11.129.834,16
1,49%
101,680655
2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
0.00
0,00
0,00
0,00%
0
3
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.162,38
0,00
0,00
0,00%
0
Β
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
7.672.231,72
10.811.467,98
8.655.002,49
-24,92%
80,0539067
1
ΤΑΜΕΙΟ
3.504,69
0,00
45.750,16
0,00%
0,00€
2
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
7.668.727,03
10.811.467,98
8.609.252,33
-25,58%
79,63€
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ
1.660.186,33
0,00
0,00
0,00%
0,00€
1
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00€
2
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
1.660.186,33
0,00
0,00
0,00%
0,00€
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00€
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1.939.493,82
1.892.084,24
1.844.674,67
-2,57%
97,49432006
1
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1.765.658,71
1.765.658,71
1.765.658,71
0,00%
100
2
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
173.835,11
126.425,53
79.015,96
-60,00%
62,5
Β
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3.999.726,63
3.300.966,31
3.814.319,03
13,46%
115,5515892
1
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2.003.275,17
2.605.658,15
1.596.041,63
-63,26%
61,25291723
3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
98.185,59
96.570,19
130.255,50
25,86%
134,8816855
4
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
348.631,94
290.302,57
324.835,91
10,63%
111,895637
5
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.549.633,93
308.435,40
1.763.185,99
82,51%
571,6548717
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
419.183,74
411.111,03
0,00
0,00%
0
1
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
8.072,71
0,00
0,00
0,00%
0
2
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
411.111,03
411.111,03
0,00
0,00%
0
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
 
 Οι κ.κ. Καρπούζης και Κορδώσης λένε πως θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει χρονοτριβή στην υλοποίηση του προϋπολογισμού.
 Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην είσπραξη οφειλομένων, η οποία και αποτυπώνεται παραπάνω, και θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την είσπραξη παλαιών οφειλών. Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα συμφωνούν σ΄ αυτό.
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα αντίστοιχα στοιχεία, την αριθμ. 3/31/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/ση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, της παρ. 9 του άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Καρπούζη Γρ. και Κορδώση Χρ.)
 
          Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου, που αφορά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2012, όπως ακριβώς αναφέρονται τα στοιχεία αυτής στο ιστορικό της παρούσης. 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/265/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                    Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 19-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ