Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/266/2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 266η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύσταση Παγίας Προκαταβολής νέου Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου οικονομικού έτους 2012» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
Με την υπ΄ αρίθμ. 9/177/26-6-2012 (ΑΔΑ Β41ΒΩΛ7-9ΒΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Κορινθίων καθορίστηκε το ποσό της παγίας προκαταβολής Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων επ΄ ονόματι των Προέδρων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και την υπ΄αρίθμ. 74449/29-12-2010 (ΦΕΚ 2044/30-12-2010 Τεύχος Β’) Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση της Πάγιας Προκαταβολής.
Με την υπ΄αρίθμ. 8/35/2012 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων έγινε αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Δόντη Σταματίου και εκλογή του νέου Προέδρου Μπάνου Αθανασίου.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, ως υπόλογος της πάγιας προκαταβολής εισέπραξε το ποσό των 2.000,00 ευρώ (ΧΕΠΕ 360/2012) το οποίο και επέστρεψε στο Ταμείο του Δήμου λόγω της παραίτησής του (υπ΄αρίθμ. 280/24-8-2012 γραμμάτιο είσπραξης).
Θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει το ποσό της Πάγιας Προκαταβολής επ΄ ονόματι του νέου Προέδρου ως εξής:
-Μπάνου Αθανασίου , Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου ποσού 2.000,00 ευρώ.
Κατά τα λοιπά ως προς το ύψος της Πάγιας Προκαταβολής , τους υπολόγους, την πληρωμή των δαπανών, τη διαδικασία απόδοσης , τις υποχρεώσεις κ.λ.π ισχύει ως έχει η υπ΄αρίθμ 9/177/26-6-2012 (ΑΔΑ Β41ΒΩΛ7-9ΒΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Κορινθίων.
 Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας, λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να απαλλάξει από την ευθύνη της πάγιας προκαταβολής τον υπόλογο Δόντη Σταμάτιο και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 19/320/03-09-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να καθορίσει το ποσό της πάγιας προκαταβολής επ΄ ονόματι του νέου Προέδρου.                       
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την αριθμ. 74449/29-12-2010 (ΦΕΚ 2044/30-12-2010 τεύχος Β΄) Υπουργική απόφαση για την σύσταση παγίας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Α.- Απαλλάσσει τον υπόλογο Δόντη Σταμάτιο από την ευθύνη της πάγιας προκαταβολής.       
  Β.- Καθoρίζει τo πoσό της παγίας πρoκαταβολής Δημοτικής Κοινοτήτας Γαλατακίου τoυ Δήμoυ Κορινθίων για τo οικονομικό έτoς 2012 σε 2.000,00€ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό χρήσης 2012 πίστωσης με ΚΑ 8251.0003 και τίτλο «Πάγια προκαταβολή Δημοτικών Κοινοτήτων (έως των 10.000 κατοίκων)» επ΄ ονόματι του Μπάνου Αθανάσιου, νέου Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, ποσού 2.000,00€.
            Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ο αvωτέρω υπόλογος διαχειριζόμενος την πάγια προκαταβολή, καταθέτει το σύνολο του ποσού της παγίας προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο και το διπλότυπο της εισπράξεως διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή, ώστε με απόφασή της να τον απαλλάξει της ευθύνης της παγίας προκαταβολής (παρ. 6 αρθρ. 35 ΒΔ 17-5/15-06-1959).
Ο υπόλογος οφείλει ως προς την φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των διαχειριζομένων από αυτούς χρημάτων να καταβάλλει την ήν και τοις ιδίοις επιμέλεια, ευθυνόμενος για κάθε τυχόν επερχόμενη απώλεια ή μείωση των χρημάτων αυτών. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως από τον υπόλογο άμα τη εξοφλήσει τους θα γίνεται κατάθεση τους ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφ’ όσον λειτουργούν αυτά στην έδρα του δήμου. Ο υπόλογος οφείλει κατά την απόδοση του λογαριασμού να επισυνάψει με τα δικαιολογητικά και το βιβλιάριο της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο οποίο θα αναγράφονται ξεχωριστά όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις που έχουν γίνει (παρ.1 άρθρο 37 Β.Δ.17-5/15-6-59).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 14/266/2012.-
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                  Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 18-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ