Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/271/2012

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 271η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:
«1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.
2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ.
3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος.
4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.
5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων δαπανών, μεθ’ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι’ εκάστην των δαπανών τούτων και επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου.
6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον.
7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.»
Με την αριθ. 9/177/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή 1.000,00 € και ορίστηκε ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒ. ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως διαχειριστής αυτής.
Ο ανωτέρω υπόλογος παρέδωσε στην ταμειακή υπηρεσία τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή. Έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών ο ταμίας έθεσε αυτά υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, για την προβλεπόμενη έγκριση.
Σύμφωνα με την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του  προϋπολογισμού.
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της
·         την απόφαση 9/177/2012 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε παγία προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής
·         το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
·         την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
·         το αριθ. 343 χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής
·         το άρθρο 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
·         τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή
·         τις αριθ. 941/12, 942/12 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης .
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και αναλήφθηκαν με το ένταλμα 343/2012 ΧΕΠΕ
2. Eγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή προέδρου, για τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς:
 
Α.Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αριθ. Παραστατικού
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΠΟΣΟ σε €
Κ.Α. προϋπολογισμού
1
KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Τ.Κ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
61/8-8-2012
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
150,00
20/6117.0003
2
KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
62/8-8-2012
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
150,00
20/6117.0003
3
KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ -ΦΡΕΑΤΙΩΝ Τ.Κ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
64/8-8-2012
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
100,00
20/6117.0003
4
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ Τ.Κ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
63/8-8-2012
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
150,00
20/6117.0003
5
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
34/3-8-2012
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
150,00
20/6117.0003
6
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΜ. ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Τ.Κ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
26/2-8-2012
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
150,00
20/6117.0003
7
KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
39/4-8-2012
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
150,00
20/6117.0003
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
 
 
1.000,00
 
 
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 14/271/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 18-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ