Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/285/2012

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 285η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού 60.000,00€» και λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την αριθμ. 11/220/2012 απόφασή μας καθορίσαμε όρους για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορίσαμε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 21-08-2012, συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 22-08-2012, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 27-08-2012 για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 28-08-2012 πρακτικό της, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στον ΘΕΟΧΑΡΗ Α. ΧΡΗΣΤΟ, με αριθμό εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα Νομού Κορινθίας 135 για την τριετία από 27-06-2011 έως 27-06-2014 για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ προϋπολογισμού 53.000,00€ με έκπτωση 8%.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Επικυρώνει τα από 21-08-2012 και 27-08-2012 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 21-08-2012 για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού τον ΘΕΟΧΑΡΗ Α. ΧΡΗΣΤΟ, με αριθμό εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα Νομού Κορινθίας 135 για την τριετία από 27-06-2011 έως 27-06-2014 για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ προϋπολογισμού 53.000,00€ με έκπτωση 8%.
Γ.- Η αμοιβή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 25/7336.0015 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού» ποσού 60.000,00€ (Α.Ο.Ε. 11/220/2012).  
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/285/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 21-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ