Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/287/2012

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 287η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ» προϋπολογισμού 300.000,00€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Με την αριθμ. 15/223/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας η 19-10-2010, συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 19-10-2010, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 25-10-2010 για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 26-10-2010 πρακτικό της, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στην Κ/Ξ ΚΑΛΟΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό πτυχίου 1689 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης Τάξης και με αριθμό πτυχίου 16216 για έργα Η/Μ 1ης Τάξης με μέση έκπτωση 14%.
 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3669/08 Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Επικυρώνει τα από 19-10-2010 και 26-10-2010 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 19-10-2010 για την εκτέλεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ» προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού την Κ/Ξ ΚΑΛΟΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό πτυχίου 1689 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης Τάξης και με αριθμό πτυχίου 16216 για έργα Η/Μ 1ης Τάξης, η οποία πρόσφερε μέση έκπτωση 14%.
Β.-       Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με ΚΑ 30/7311.0059 και τίτλο «Ολοκλήρωση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ» ποσού 263.157,89€ (Πόροι Δήμου και Υπουργείο Παιδείας Α.Ο.Ε. 4/48/2012 και Α.Δ.Σ. 17/293/2012).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 14/287/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                      Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 12-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ