Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/288/2012

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 288η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 προϋπολογισμού 200.000,00€» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 11/227/2012 απόφασή μας επανεγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης (5/2012), και επανακαθορίσαμε τους όρους διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 17-08-2012.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: α)το από 17-08-2012 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, β)το από 21-08-2012 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και γ)το από 23-08-2012 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οποία προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της προμήθειας των αναφερομένων στην υπ’ αριθμ. 21/2012 μελέτη ειδών, προϋπολογισμού 200.000,00€, στις εταιρείες: α)Στην εδρεύουσα στην Κόρινθο (Περιάνδρου 74) εταιρεία με την επωνυμία Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (120.750,90€) χωρίς ΦΠΑ για τα είδη των ομάδων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και β) Στην εδρεύουσα στην Θεσσαλονίκη (Κανάρη 3) εταιρεία με την επωνυμία Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (11.674,00€) χωρίς ΦΠΑ για τα είδη της ομάδας Η και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Σημειώνεται ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά του εν λόγω διαγωνισμού.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 21/2012 μελέτη, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης πρακτικά της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, τις σχετικές διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, τον “Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων” του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-        Εγκρίνει τα από 17-08-2012, 21-08-2012 και 23-08-2012 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον εν θέματι διαγωνισμό.
 
Β.-       Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012» προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (αριθμ. μελέτης 21/2012) ως εξής:
 
1) Στην εδρεύουσα στην Κόρινθο (Περιάνδρου 74) εταιρεία με την επωνυμία Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (120.750,90€) χωρίς ΦΠΑ για τα είδη των ομάδων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 
2) Στην εδρεύουσα στην Θεσσαλονίκη (Κανάρη 3) εταιρεία με την επωνυμία Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (11.674,00€) χωρίς ΦΠΑ για τα είδη της ομάδας Η και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 
 Γ.-       Η πληρωμή των ανωτέρω αναδόχων θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
-ΚΑ 20/6661.0001 ποσού 72.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων»,
-ΚΑ 20/6662.0002 ποσού 72.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.»,
-ΚΑ 20/6662.0003 ποσού 56.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας» (Α.Ο.Ε. αριθμ. 6/101/2012).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 14/288/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                  Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 21-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ