Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/289/2012

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 289η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ, ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ προϋπολογισμού 70.000,00€» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 5/76/2012 απόφασή μας εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης (6/2012), και καθορίσαμε τους όρους διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 26-04-2012.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: α)το από 26-04-2012 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, β)το από 30-04-2012 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, γ)το από 26-06-2012 πρακτικό εξέτασης ένστασης της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας Αφοι Καρανίκη Α.Τ.Ε.Β.Ε., το από 07-08-2012 πρακτικό εξέτασης ένστασης της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας Αφοι Καρανίκη Α.Τ.Ε.Β.Ε. και γ)το από 17-08-2012 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οποία προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της προμήθειας των αναφερομένων στην υπ’ αριθμ. 6/2012 μελέτη ειδών, προϋπολογισμού 70.000,00€, στην εδρεύουσα στο Βέλο Κορινθίας (Π.Ε.Ο. 153) εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρών και εξήντα έξι λεπτών (57.333,66€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 6/2012 μελέτη, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης πρακτικά της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, τις σχετικές διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, τον “Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων” του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-        Εγκρίνει τα από 26-04-2012, 30-04-2012, 26-06-2012, 07-08-2012 και 17-08-2012 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον εν θέματι διαγωνισμό.
Β.-       Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ, ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (αριθμ. μελέτης 6/2012) στην εδρεύουσα στο Βέλο Κορινθίας (Π.Ε.Ο. 153) εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρών και εξήντα έξι λεπτών (57.333,66€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 Γ.-       Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με ΚΑ 30/6662.0015 ποσού 70.000,00€ και τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για ελαιοχρωματισμό κρασπεδόρειθρων διαβάσεων» (Α.Ο.Ε. 5/67/2012).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 14/289/2012.-
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                        Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                  Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 24-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ