Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 14/292/2012

 

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-09-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 40296/06-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Καρπούζης Γρ., 6)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 292η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 75/2012 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 49.900,00€» και θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 75/2012 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Αν. Θεοδοσίου κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.
 
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 75/2012 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 A.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 75/2012 μελέτης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 49.900,00€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} με όρους διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας ως εξής:
Άρθρο 1
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διέπονται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185 Β/23-03-1993). Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι το προσφερόμενο είδος θα είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.
Άρθρο 2
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20η Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κολιάτσου 32, 2ος όροφος.
Άρθρο 3
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ποσού 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) αναγνωρισμένων Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ή ΤΜΕΔΕ , καθώς επίσης και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στην αρχή ή το Φορέα ή τον Κύριο του έργου και να συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 27 του ΔΔ609/85
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε στο 10% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) της προσφοράς.
Άρθρο 4
Μαζί με την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1        Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
2        Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
3        Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου περί της εγγραφής του διαγωνιζομένου σε αυτό
4        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης αναγωγής κατάστασης
5        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης των υλικών, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, η προέλευση των υλικών, τα σημεία συμφωνίας ή μη της προσφοράς με την μελέτη, και η έγκριση των ειδών για την κυκλοφορία τους στις χώρες της Ε.Ε. εάν υπάρχει
6        Επιπλέον απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου ο προσφέρων, ο οποίος υποχρεούται να κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης με αναφορά του απαιτούμενου τύπου καθώς και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας
γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς προμήθεια είδους, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση
δ) Νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου τροφίμων ή άδεια λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. που βρίσκεται η έδρα του καταστήματος με σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας
ε) Πρόσφατο βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων εμπλέκονται στην παρασκευή και σερβίρισμα των φαγητών
στ) Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο και η προσκόμιση βεβαίωσης, από την αρμόδια υπηρεσία, ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς και υγιεινής των τροφίμων.
ζ) Πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχου (τελευταίου μήνα) της επιχείρησης που να πιστοποιεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
η) Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000 ή HACCP ή Πιστοποιητικό -Πιστοποιητικά από την αρμόδια αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες περί εφαρμογής των προδιαγραφών του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points -Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου)-Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, που στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
 
Εφόσον τα υπό στοιχεία 1-6 καθοριζόμενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη επιστρεφόμενου στην περίπτωση αυτή χωρίς να ανοιχτεί εσωτερικά ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.
 
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η συσκευασία και μεταφορά φαγητού, τα πιρούνια, πιάτα, τραπεζομάντιλα και χαρτοπετσέτες , καθώς και η διανομή τους στους μαθητές.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως και διακηρύξεως του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού, πάντα τα έξοδα μέχρι παραδόσεως της προμήθειας, κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ και χαρτόσημο σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.
Άρθρο 5
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες -μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7§1 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Ήτοι: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας παρασκευής και διανομής έτοιμου φαγητού.
Άρθρο 6
 Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αυτοπροσώπως στην επιτροπή ή με πληρεξούσιο νόμιμα διορισμένο τις προσφορές τους.
Οι ΑΕ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν1832/89, εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα πρέπει να προσκομίσει στη δημοπρασία πρακτικό του ΔΣ που εγκρίνει τη συμμετοχή της ΑΕ στο διαγωνισμό, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Άρθρο 7
Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για τρεις (3) μήνες.
Άρθρο 8
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου (Κολιάτσου 32, Κόρινθος 20100) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την ώρα που ορίζει το άρθρο 2 της παρούσης.
Ο Ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε(5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα(10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Άρθρο 9
Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 10
Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στον Δήμο, πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην επιτροπή.
Άρθρο 11
Ο κάθε προσφέρων οφείλει να δώσει προσφορά για το σύνολο των ειδών.
 
 Β.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.
 Γ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 15/6481.0003 ποσού 49.900,00€ με τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» (Α.Ο.Ε. 14/264/2012).
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 14/292/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κορδώσης Χρήστος
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 11-09-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ