Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 12/238/2012

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07-08-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 19:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35993/03-08-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Στ. Κεφάλας, Χρ. Κορδώσης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2)Δράκος Παν., 3)Φόρτης Φώτ., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Μπάκουλης Δημ..
 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού εργασιών για την εκτέλεση της εργασίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 59.987,35€», διότι λόγω του καλοκαιριού οι ανάγκες υδροδότησης της περιοχής είναι μεγάλες και επείγουσες και θα πρέπει το έργο να προχωρήσει άμεσα.
 Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 238η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα προ ημερησίας διάταξης «Επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού εργασιών για την εκτέλεση της εργασίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 59.987,35€» λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 11/225/2012 απόφασή μας εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης (48/2012) και καθορίσαμε όρους διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι εργασίας, προϋπολογισμού 59.987,35€ και με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 34324/25-07-2012 αναλυτική διακήρυξη ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού η 06-08-2012. Την συγκεκριμένη ημερομηνία διεξήχθη ο πρόχειρος διαγωνισμός, στον οποίο προσήλθαν δύο υποψήφιοι, μειοδότης δε ανακηρύχτηκε ο Χρήστος Θεοχάρης – Εργολάβος Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, του οποίου η προσφορά πληροί τις προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (44.866,87€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (55.186,25€), συνταγέντος προς τούτο το από 06-08-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36059/03-08-2012 ένσταση των κ.κ. Μ. Μητρόπουλου, Α. Κωνσταντίνου και Ν. Μαμμή κατά του ως άνω διαγωνισμού, η οποία εξετάστηκε από την επιτροπή διαγωνισμού και σύμφωνα με το από 06-08-2012 πρακτικό της περί εξέτασης ενστάσεως η ως άνω ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση των από 06-08-2012 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού, την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36059/03-08-2012 ένστασης και την ανάθεση της εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας στον κ. Θεοχάρη Χρήστο – Εργολάβο Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τα από 06-08-2012 πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού για τον ως άνω διαγωνισμό, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
    Α.- Επικυρώνει τα από 06-08-2012 δύο πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εξέταση της ένστασης κατά του διαγωνισμού και για την αξιολόγηση προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
 Β.- Απορρίπτει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36059/03-08-2012 ένσταση κατά του κύρους του εν λόγω διαγωνισμού.
 Γ.- Αναθέτει την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός – Συντήρηση και Επισκευή Γεωτρήσεων Δ.Ε. Σαρωνικού Δ. Κορινθίων» στον ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΧΑΡΗ – ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μούλκι Κορινθίας) αντί συνολικού ποσού πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (55.186,25€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα και με την προσφορά του. 
 Δ.-     Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 25/6117.0008 ποσού 60.000,00€ με τίτλο «Καθαρισμός – Συντήρηση και επισκευή Γεωτρήσεων Δ.Ε. Σαρωνικού Δ. Κορινθίων» (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 10/202/2012).
 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/238/2012.-
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                        Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                          Μπάκουλης Δημήτριος
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 14-08-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ