Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 12/240/2012

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07-08-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 19:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35993/03-08-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Στ. Κεφάλας, Χρ. Κορδώσης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2)Δράκος Παν., 3)Φόρτης Φώτ., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Μπάκουλης Δημ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 240η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ» προϋπολογισμού 300.000,00€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Με την αριθμ. 15/223/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας η 19-10-2010, συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 19-10-2010, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 25-10-2010 για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 26-10-2010 πρακτικό της, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στην Κ/Ξ ΚΑΛΟΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό πτυχίου 1689 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης Τάξης και με αριθμό πτυχίου 16216 για έργα Η/Μ 1ης Τάξης με μέση έκπτωση 14%.
 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3669/08 Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Επικυρώνει τα από 19-10-2010 και 26-10-2010 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 19-10-2010 για την εκτέλεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ» προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού την Κ/Ξ ΚΑΛΟΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό πτυχίου 1689 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης Τάξης και με αριθμό πτυχίου 16216 για έργα Η/Μ 1ης Τάξης, η οποία πρόσφερε μέση έκπτωση 14%.
 
Β.-       Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με ΚΑ ΚΑ 30/7311.0059 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού» ποσού 263.000,00€ (Πόροι Δήμου και Υπουργείο Παιδείας Α.Ο.Ε. 4/48/2012).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/240/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                        Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                          Μπάκουλης Δημήτριος
 
 
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 16-08-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ