Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 12/242/2012

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07-08-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 19:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35993/03-08-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Στ. Κεφάλας, Χρ. Κορδώσης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2)Δράκος Παν., 3)Φόρτης Φώτ., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Μπάκουλης Δημ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 242η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης «Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εργασιών για την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ προϋπολογισμού 66.000,00€» λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 9/178/2012 απόφασή μας εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης (41/2012) και καθορίσαμε όρους για την εκτέλεση της εν θέματι εργασίας, προϋπολογισμού 66.000,00€ και με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31029/12-07-2012 αναλυτική διακήρυξη ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού η 19-07-2012. Την συγκεκριμένη ημερομηνία διεξήχθη ο πρόχειρος διαγωνισμός, στον οποίο προσήλθαν δύο υποψήφιοι, μειοδότης δε ανακηρύχτηκε ο Αποστολίδης Νικόλαος – Πολιτικός Μηχανικός, του οποίου η προσφορά πληροί τις προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (64.725,68€), συνταγέντος προς τούτο το από 19-07-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά του ως άνω διαγωνισμού.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 19-07-2012 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάθεση της εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας στον κ. Αποστολίδη Νικόλαο – Πολιτικό Μηχανικό.
 
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 19-07-2012 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
    Α.- Επικυρώνει το από 19-07-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
 
 Β.- Αναθέτει την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων» στον ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (Λ. Μαραθώνος 73, Άνοιξη Αττικής) αντί ποσού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (64.725,68€), σύμφωνα και με την προσφορά του. 
 
Γ.-        Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 30/6262 ποσού 73.800,00€ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 7/150/2012).
 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/242/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                        Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                          Μπάκουλης Δημήτριος
 
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 10-08-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ