Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1/3/2012

                                                     Αριθμός Πρακτικού 1
                          Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
                                                          Της 17-01-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 17η Ιανουαρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 1270/13-01-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Χ. Κορδώσης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Μπάκουλης Δημ. και 7)Καρπούζης Γρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 3η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των             προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το ΣΤ΄ δίμηνο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) του έτους 2011».
    Το Υπουργείο Εσωτερικών κατένειμε στο Δήμο Κορινθίων ποσό 1.663.912,49€ ως επιχορήγηση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το έτος 2011.
     Προκειμένου να διανεμηθεί το ανωτέρω ποσό στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπολόγους τους:
  1. Αθανασίου Δήμητρατου Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας,μεΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 520.733,55€ που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0012
Αιμολυντική Αναιμία
67.016,57
6718.0018
Παραπληγικοί Δημοσίου
60.447,46
6718.0020
Κωφάλαλοι
37.384,69
6718.0017
Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι
38.829,64
6718.0014
Β.Ν.Κ.
276.282,33
6718.0015
Επίδομα Κίνησης
40.772,86
      
 Και εν συνεχεία θα προβεί σε σε απόδοση λογαριασμού έως 30/03/2012.
  1. Σουκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, μεΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ: Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0011
Βαριάς Αναπηρίας
915.195,42
 
 Και εν συνεχεία θα προβεί σε σε απόδοση λογαριασμού έως 30/03/2012.
  1. Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, μεΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΑ 419426, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 176.822,34€, που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0019
Τυφλότητα
164.169,76
6718.0016
Στεγαστική Συνδρομή
10.477,61
6718.0023
Ομογενών Προσφύγων
2.174,97
 
  Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 30/03/2012.
  1. Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας,μεΑΦΜ 034004547 και ΑΔΤ: ΑΖ 205033, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 51.161,18€, που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0022
Απροστάτευτων Ανηλίκων
50.720,98
6718.0024
Προστασίας της μητρότητας
440,20
 
  Και εν συνεχεία θα προβεί σε  απόδοση λογαριασμού έως 30/03/2012.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
            Α.- Εγκρίνει την διάθεση των ως άνω σχετικών πιστώσεων, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.
           Β.- Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011 τις κ.κ.:
  1. Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα και αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0012
Αιμολυντική Αναιμία
67.016,57
6718.0018
Παραπληγικοί Δημοσίου
60.447,46
6718.0020
Κωφάλαλοι
37.384,69
6718.0017
Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι
38.829,64
6718.0014
Β.Ν.Κ.
276.282,33
6718.0015
Επίδομα Κίνησης
40.772,86
  1. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0011
Βαριάς Αναπηρίας
915.195,42
  1. Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ ΑΑ419426, για τα κάτωθι επιδόματα και τα αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0019
Τυφλότητα
164.169,76
6718.0016
Στεγαστική Συνδρομή
10.477,61
6718.0023
Ομογενών Προσφύγων
2.174,97
  1. Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 034004547 και ΑΔΤ ΑΖ205033, για τα κάτωθι επιδόματα και τα αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ
6718.0022
Απροστάτευτων Ανηλίκων
50.720,98
6718.0024
Προστασίας της μητρότητας
440,20
 
Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι εν συνεχεία θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως τις 30/03/2012.
 
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/3/2012.-
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                               Δράκος Παναγιώτης
 Ακριβές απόσπασμα                                                     Φόρτης Φώτιος
Κόρινθος, 18-01-2012                                                     Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                   Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                   Καρπούζης Γρηγόριος
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ