Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1/4/2012

                                                     Αριθμός Πρακτικού 1
                          Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
                                                          Της 17-01-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 17η Ιανουαρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 1270/13-01-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Χ. Κορδώσης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Μπάκουλης Δημ. και 7)Καρπούζης Γρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 4η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την επόμενη σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
Θέμα : «ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»
Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.
Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς τη ΔΕΗ Κατάστημα Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα :
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για Eπέκταση Δημοτικού Φωτισμού στον Άσσο (αίτηση Πετροπούλου Ελένη) με αρ.πρωτ. 3887/15.11.2011 ποσού : 1.788,80 € + 23% Φ.Π.Α. = 2.200,22 €.
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για Eπέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Ξυλοκέριζα (αίτηση Τσιούφης Νικόλαος) με αρ.πρωτ. 3886/15.11.2011 ποσού : 236,20 €+ 23% Φ.Π.Α. = 290,53 €.
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για Eπέκταση Δημοτικού Φωτισμού στο Αλαμάνο (αίτηση Σταυρέλη Δημήτριου) με αρ.πρωτ. 4045/28.11.2011 ποσού : 6.260,80 €+ 23% Φ.Π.Α. = 7.700,80 €.
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για Eπέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Περιοχή της Καλλιθέας Κορίνθου (αίτηση Μπινιάρη Σταύρου) με αρ.πρωτ. 4153/06.12.2011 ποσού : 2.683,20 €+ 23% Φ.Π.Α. = 3.300,34 €.
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για ηλεκτροδότηση πίλλαρ στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους με αρ.πρωτ. 4117/02.12.11 ποσού : 644,30 € + 23% ΦΠΑ 148,19 € = 792,49 € και Τέλος Δικαιώματος σύνδεσης 1,41 € + 23% ΦΠΑ 0,32=1,73€. Άρα Σύνολο 794,22 €.
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για ηλεκτροδότηση πίλλαρ επί της Λεωφόρου Ποσειδωνίας με αρ.πρωτ. 4158/7.12.11 ποσού : 826,60 € + 23% ΦΠΑ 190,12 € = 1.016,72 € και Τέλος Δικαιώματος σύνδεσης 1,41 € + 23% ΦΠΑ 0,32=1,73€. Άρα Σύνολο 1.018,45 €.
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για ηλεκτροδότηση πίλλαρ στα Εξαμίλια με αρ.πρωτ. 4157/07.12.11 ποσού : 236,20 € + 23% ΦΠΑ 54,33 € = 290,53 € και Τέλος Δικαιώματος σύνδεσης 0,15 € + 23% ΦΠΑ 0,03=0,18 €. Άρα Σύνολο 290,71 €.
 
Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Βασίλειος Σταματόπουλος Π.Ε. Οικονομικού Λογιστικού με Δ΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 15.595,27€  προκειμένου να πληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Η. Κατάστημα Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959.
Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 από τις οποίες θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες είναι εγγεγραμμένες με Κ.Α. 20/7325.0001 και τίτλο “Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (έτους 2011)” ποσού 75.000,00 € για τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3887/15.11.2011, 3886/15.11.2011, 4045/28.11.2011, 4153/06.12.2011, 4117/02.12.11, 4158/7.12.11 και 4157/07.12.11 κοστολόγια Δ.Ε.Η.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-        Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς τη Δ.Ε.Η. Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. από τον Δήμο Κορινθίων, συνολικού ποσού 15.595,27€.
Β.-       Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σταματόπουλο Βασίλειο Κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Δ΄, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0001 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (έτους 2011)» ποσού 75.000,00€.
Γ.-        Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (15.595,27€).
Δ.-       Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 16-04-2012.
 
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/4/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Δράκος Παναγιώτης
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                   Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 18-01-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ