Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2/17/2012

                                                     Αριθμός Πρακτικού 2
                          Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
                                                          Της 31.01.2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 31η Ιανουαρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 3093/27-01-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 17η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της αριθμ. 1/4/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αρ. 4/2012 απόφασή της, σχετικά με τον ορισμό υπολόγου για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων του Δήμου προς τη ΔΕΗ κατάστημα Κορίνθου και λέει πως μετά από συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και λόγω έλλειψης εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτήν την περίοδο, δεν μπορούν να εκδοθούν εντάλματα προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων προς τη ΔΕΗ, διότι δεν περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις αυτές στις υποχρεωτικές δαπάνες. Ως εκ τούτου η ως άνω αναφερόμενη απόφαση λήφθηκε εκ παραδρομής και λόγω πλάνης της επιτροπής από την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και θα πρέπει να ανακληθεί.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και την απόφαση 4/2012 της Οικονομικής Επιτροπής
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Ανακαλεί την αριθμ. 1/4/2012, η οποία λήφθηκε εκ παραδρομής, διότι επί του παρόντος, λόγω έλλειψης εγκεκριμένου δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2012, δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων προς τη ΔΕΗ, διότι η εν λόγω δαπάνη δεν είναι υποχρεωτική.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/17/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                   Φόρτης Φώτιος
                                                                                    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                   Κορδώσης Χρήστος
                                                                                   Καρπούζης Γρηγόριος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 01-02-2012                                                  
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ