Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2/19/2012

                                                     Αριθμός Πρακτικού 2
                          Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
                                                          Της 31.01.2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 31η Ιανουαρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 3093/27-01-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 19η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Επικύρωση των από 20-12-2011 και 29-12-2011 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» και λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την αριθμ. 21/240/2011 απόφασή μας καθορίσαμε όρους για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορίσαμε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 20-12-2011, συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 21-12-2011, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 28-12-2011 για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 29-12-2011 πρακτικό της, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στον ΚΑΛΟΠΑΣΤΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ε.Δ.Ε., με αριθμό πτυχίου 1689 για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1ης Τάξης με έκπτωση 8%.
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Επικυρώνει τα από 20-12-2011 και 29-12-2011 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 20-12-2011 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού τον ΚΑΛΟΠΑΣΤΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ε.Δ.Ε., με αριθμό πτυχίου 1689 για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1ης Τάξης, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 8%.
Γ.- Η αμοιβή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2011 με ΚΑ 25/7336.0006 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σολυγείας» ποσού 100.000,00€ για ποσό 60.000,00€ (Πόροι Δήμου Α.Ο.Ε. 17/153/2011).  
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/19/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                   Φόρτης Φώτιος
                                                                                   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                   Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                   Κορδώσης Χρήστος
                                                                                   Καρπούζης Γρηγόριος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 01-02-2012                                                   
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ