Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2/35/2012

                                                     Αριθμός Πρακτικού 3
                          Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
                                                          Της 21-02-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 5845/17-02-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης, Φ. Φόρτης, Χρ. Κορδώσης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Μπάκουλης Δημ..
ΑΠΟΦΑΣΗ 35η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Επικύρωση των από 31-01-2012, 03-02-2012 και 14-02-2012 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την αριθμ. 23/273/2011 απόφασή μας καθορίσαμε όρους για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορίσαμε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 31-01-2012, συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 02-02-2012, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, σύμφωνα με το οποίο, λόγω ισοβαθμίας τριών εκ των συμμετεχόντων στην μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση, ορίστηκε ημερομηνία κληρώσεως μεταξύ τους η 03-02-2012, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης. Εν συνεχεία την 03-02-2012 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού για τη διενέργεια της εν λόγω κλήρωσης, συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 08-02-2012, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 13-02-2012 για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 14-02-2012 πρακτικό της, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στην εδρεύουσα στην Κόρινθο (Κολιάτσου 32) εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Δ.Α.Ε.Κ., νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό πτυχίου 25335 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 Τάξης με έκπτωση 15%.
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Επικυρώνει τα από 31-01-2012, 03-02-2012 και 14-02-2012 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 31-01-2012 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 135.284,63€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού την εδρεύουσα στην Κόρινθο (Κολιάτσου 32) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Δ.Α.Ε.Κ., νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό πτυχίου 25335 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 Τάξης, η οποία πρόσφερε έκπτωση 15%.
Γ.- Η αμοιβή της ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ 30/7332.0008 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού» ποσού 135.284,63€ (Πόροι Δήμου Α.Ο.Ε. 23/273/2011)
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/35/2012.-
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                   Μπάκουλης Δημήτριος
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 29-02-2012                                                   
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ