Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 4/48/2012

 

Αριθμός Πρακτικού 4
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 06-03-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Μαρτίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7649/02-03-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 48η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2012» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 .
 
 
Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.
Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ.             3/31/2012 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,     παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
00        6031.0001
Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
148.459,48
00        6031.0005
Αποδοχές Γραμματέως Δημάρχου
19.925,62
00        6041.0003
Αποδοχές σπουδαστή Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση
10.563,60
00        6053.0001
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Εργοδότη υπαλλήλων Ειδικών θέσεων
35.551,94
00        6053.0002
ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας υπαλλήλων ειδικών θέσεων
12.838,85
00        6056
Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ
876.942,27
00        6071
Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)
12.000,00
00        6073
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
2.000,00
00        6111
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
30.000,00
00        6113
Αμοιβές μεταφραστών
500,00
00        6116
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
1.000,00
00        6117.0017
Συλλογή και φύλαξη αδέσποτων σκύλων
1.500,00
00        6117.0018
Αμοιβή ειδικού χωροτάκτη
3.690,00
00        6121.0005
Έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου Σχολικής επιτροπής μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
14.000,00
00        6121.0006
Έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου Σχολικής επιτροπής μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
14.000,00
00        6121.001
Έξοδα Παράστασης Δημάρχου (άρθρο 136 Ν.3463/2006)
60.000,00
00        6121.002
Έξοδα Παράστασης Αντιδημάρχων   ( άρθρο136Ν.3463/2006)
225.000,00
00        6121.003
Έξοδα Παράστασης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 136 Ν.3463/2006)
25.000,00
00        6121.004
Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης(άρθρο 77 παρ.6 Ν.3852/2010)
25.000,00
00        6122
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων ( άρθρο 136 Ν.3463/2006)
200.000,00
00        6123
Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)
105.600,00
00        6126
Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς
34.000,00
00        6141.0003
Προγραμματική Σύμβαση μετο Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ΑΝΝΟΥΖΙΟ) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου.
150.000,00
00        6142.0001
Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για την εκτίμηση ακινήτων
3.000,00
00        6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
220.000,00
00        6152
Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων
10.000,00
00        6311
Φόροι τόκων
30.000,00
00        6331
Λοιποί φόροι και τέλη
6.000,00
00        6421
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
5.000,00
00        6423
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων
1.000,00
00        6451.0001
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
12.000,00
00        6452
Συνδρομές Internet
4.000,00
00        6453
Λοιπές συνδρομές
7.000,00
00        6463
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
6.000,00
00        6491
Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου
3.000,00
00        6492.0001
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
60.000,00
00        6492.0002
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών
200.000,00
00        6492.0003
Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα, λόγω κακής κατάστασης οδοστρωμάτων με βάση δικαστικές αποφάσεις
3.000,00
00        6492.0005
Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών αρθρ. 5 Ν.1943/91 (αρθρ 7 Ν. 3242/04)
1.500,00
00        6494
Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
3.000,00
00        6495.0001
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
2.000,00
00        6495.0002
Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού της ΔΗΚΕΚ στο Ν.Π.” ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ”
67.074,67
00        6495.0003
Καταβολή οφειλόμενων μισθωμάτων για τα δύο ΚΑΠΗ τέως Δήμου Σαρωνικού
6.825,00
00        6514
Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων
3.000,00
00        6515
Αμοιβές και προμηθειες τραπεζών
40.000,00
00        6521
Τόκοι δανείων εσωτερικού
135.730,21
00        6524
Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων
5.000,00
00        6526
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
173.835,11
00        6711.0001
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
495.763,76
00        6711.0002
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων
5.050,70
00        6715.0019
Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
1.356.004,71
00        6715.0020
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.
1.266.272,13
00        6718.0001
Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ
95.334,93
00        6718.0002
Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τους σχολικούς τροχονόμους
19.632,00
00        6718.0011
Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας
5.520.450,03
00        6718.0012
Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS
392.452,14
00        6718.0014
Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης
1.645.941,79
00        6718.0015
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τερτραπληγικούς/ακρωτη ριασμένους
248.490,05
00        6718.0016
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
65.105,67
00        6718.0017
Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών
244.461,20
00        6718.0018
Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου
356.335,89
00        6718.0019
Επίδομα Τυφλότητας
988.630,59
00        6718.0020
Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα
228.353,70
00        6718.0022
Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
371.490,78
00        6718.0023
Επίδομα ομογενών – προσφύγων
12.976,06
00        6718.0024
Επίδομα Προστασίας Μητρότητας
4.402,00
00        6718.0025
Κοιν. Βοηθειών (έκτακτες οικ. ενισχύσεις)
30.000,00
00        6718.0026
Απόδοση ποσοστού 2% επί του ακαθαρίστου προιόντος των διενεργούμενων εν τη περιοχή του οικείου Νομού εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών
10.000,00
00        6721
Εισφορά υπέρ συνδέσμων
147.990,41
00        6722
Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού
29.598,08
00        6723
Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54
147.990,41
00        6724
Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών
14.799,04
00        6726.0004
Εισφορά στο σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας
1.500,00
00        6731.0026
Εισφορά Δήμου Κορινθίων ως μέλος του ΣΠΟΑΚ Ό Αρίων “έτους 2012
10.426,66
00        6736.0003
Προγραμματική σύμβαση για τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών μεταξύ πρώην Δήμων Ασσου-Λεχαίου,Δ.Νεμέας και Δ.Βόχας ετών 2009 και 2010
37.805,26
00        6736.0004
Προγραμματική σύμβαση με το Ιστορικό -Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου
30.000,00
00        6739.0005
Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ”.
15.000,00
00        6739.0011
Επιχορήγηση Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού συλλόγου Αθικίων(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2011)
6.000,00
00        6739.0012
Επιχορήγηση Εθελοντικής Ομάδας Πυροπροστασίας Κόρφου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2011)
5.000,00
00        6821.0001
Διοικητικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
5.000,00
00        6821.0002
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
15.000,00
00        6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρησης
15.000,00
00        6823
Τόκοι υπερημερίας χρησης
120.000,00
10        6011.0001
Τακτικές αποδοχές Μονίμων υπαλλήλων Οικον.Δ/κώνυπηρεσιών(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
1.377.119,51
10        6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Οικ.Δ/κών υττηρεσιών
35.000,00
10        6021.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Οικ.Δ/κών υπηρεσιών(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
204.091,16
10        6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέςΟικ.Δ/κών υπηρεσιών
6.000,00
10        6041.0002
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου .
15.431,78
10        6041.0006
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίαου
500,00
10        6051.0001
ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Οικ.Δ/κών υπηρεσιών
157.561,15
10        6051.0002
ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
22.251,03
10        6051.0003
Εισφορά Εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων Οικ.Δ/κών υπηρεσιών
21.872,94
10        6051.0004
ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ Οικ..Δ/κων υπηρεσιών
11.920,51
10        6051.0005
ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
1.161,62
10        6051.0006
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου
5.000,00
10        6052.0001
ΙΚΑ – TEAM ΕΡΓΟΔΟΤΗ υπαλληλων Αορίστου χρόνου Οικ. Δ/κών υπηρεσιών
58.288,44
10        6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
4.407,32
10        6061
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Οικ. Δ/κών υπηρεσιών
1.000,00
10        6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)
1.000,00
10        6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) Οικ. Δ/κών υπηρεσιών
5.273,57
10        6142.0004
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011
15.000,00
10        6142.0014
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 Δ.Κορινθίων
9.840,00
10        6142.0016
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009
10.000,00
10        6142.0018
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο απογραφής του νέου Καλλικράτιου Δήμου Κορινθίων 1.1.2011
11.070,00
10        6142.0019
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χριήσης 2010 πρώην Δ,Ασσου-Λεχαίου
15.000,00
10        6142.0028
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για εκκαθάριση των Κοινοφελών Επιχειρήσεων Κορινθίων,Σαρωνικού,Άσσου Λεχαίου,Σολυγείας και Δημοτικής Επιχ/σης Ανάπτυξης Σολυγείας και Δημοτική Κατασκευαστική Επιχ/σης Άσσου-Λεχαίου”
4.000,00
10        6142.0031
Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κορινθίων για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης.(ΚΑ Εσόδου 1322.0020&1323.0015)
44.240,17
10        6163.0003
Έλεγχος λογιστικών καταστάσεων ορκωτών ελεγκτών -λογιοτών 2010 Δήμος Σαρωνικού (ΚΑ 10/6163.005)
10.000,00
10        6231.0001
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
4.420,00
10        6232.0001
Μισθώματα κτιρίων
20.352,00
10        6232.0002
Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ
38.123,76
10        6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
5.000,00
10        6263.0001
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
15.000,00
10        6265.0001
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
10.000,00
10        6265.0002
Συντήρηση και τεχνική υττοστήριξη ασύρματου Δημοτικού δικτύου Wi-Fi Ασσου-Λεχαίου
6.700,00
10        6266
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
15.000,00
10        6271
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.ττ.
1.000,00
10        6273
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες
250.000,00
10        6277
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
10.000,00
10        6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
7.000,00
10        6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
3.000,00
10        6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
1.000,00
10        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
2.000,00
10        6461
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
5.000,00
10        6462
Δημοσίευση προκηρύξεων δημοπρασιών
5.000,00
10        6463
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
3.000,00
10        6611
Προμήθεια βιβλίων κλπ
5.000,00
10        6612.0001
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
35.000,00
10        6613.0001
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
20.000,00
10        6614.0001
Λοιπές προμηθειες ειδών γραφείου
20.000,00
10        6615
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π
20.000,00
10        6631
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
2.000,00
10        6635.0001
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
35.000,00
10        6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
20.000,00
10        6643.0001
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
25.000,00
10        6652
Προμήθεια φωτογραφικού υλικού
1.000,00
10        6654.0001
Προμήθεια λοιπού υλικού
22.000,00
10        6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
5.000,00
10        6673.0001
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
5.500,00
10        6681
Υλικά φαρμακείου
1.000,00
10        6691
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
10.000,00
10        6699.0001
Λοιπές προμηθειες αναλωσίμων
20.000,00
15        6011.0001
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής
456.343,68
15        6021.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
571.135,24
15        6051.0001
ΤΥΔΚΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής
25.871,99
15        6051.0003
ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής
4.887,10
15        6051.0004
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
7.481,03
15        6051.0005
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
11.188,62
15        6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
171.712,20
15        6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
6.677,95
15        6117.0006
Αμοιβη ΑΕΠΙ
1.000,00
15        6162.0001
Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2011-2012
570.000,00
15        6231
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
3.360,00
15        6232.0002
Μίσθωση ακινήτου για χώρο άθλησης
4.924,80
15        6236.0002
Μισθώματα σχολικών κτιρίων
232.982,83
15        6414.0001
“Καταβολή προς το ΚΤΕΛ αποζημίωσης για την πραγματοποίηση αστικής συγκοινωνίας του Δήμου και συγκοινωνίας Τοπικών Διαμερισμάτων”.
100.000,00
15        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.000,00
15        6473.0027
Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο δίκτυο ROM
1.800,00
15        6473.0041
Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης
2.000,00
15        6481.0003
Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου
45.657,60
20        6011.0001
Τακτικές αποδοχές υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (περιλ. βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)
1.490.295,17
20        6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
120.000,00
20        6021.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με σύμβαση Αορίστου χρόνου
202.647,12
20        6021.0003
Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81)
15.000,00
20        6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
50.000,00
20        6041.0001
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων ύπαλλιίλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)
334.573,72
20        6042
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
20.000,00
20        6051.0001
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ     Εργοδότη 12,5% υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
164.108,99
20        6051.0002
ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
58.567,40
20        6051.0005
Εισφορά εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων υπηρεσίας καθαριότητας
5.676,32
20        6051.0006
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.    Εργόδότη   3% υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
19.100,21
20        6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με σύμβαση αορίστου χρόνου
65.220,10
20        6054.0001
ΙΚΑΤΕΑΜ   ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
110.442,78
20        6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων
1.000,00
20        6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)(ΚΥΑ 53361/2.10.2006)
49.306,05
20        6117.0012
Αποκατάσταση χωματερών Δ.Ε. Κορίνθου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2011) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011
45.000,00
20        6117.0013
Καθαρισμός ερεισμάτων και ρεμάτων Δ.Ε. Τενέας (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011
31.700,00
20        6117.0014
Αποκατάσταση Χωματερών Δ. Ε.Τενέας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ2011)
200.000,00
20        6142.0001
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
100.000,00
20        6162.0001
Απόσυρση διαφόρων εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
10.000,00
20        6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
802.553,94
20        6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων
5.568,00
20        6236.0003
“Μίσθωση μηχανημάτων για τον Καθαρισμό – Διαμόρφωση Αγροτικών Οδών Δήμου Κορινθίων”.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
45.000,00
20        6252
Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων
10.000,00
20        6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
25.000,00
20        6261.0001
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
5.473,47
20        6262.0001
Δαπάνη για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές .(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ2011)
36.864,16
20        6262.0002
Δαπάνη για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές έτους 2012
80.000,00
20        6262.0007
Εργασία επισκευής φωτιστικών ιστών(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
24.600,00
20        6263.0001
Συντήρηση και επισκευη μεταφορικών μέσων
200.000,00
20        6264.0001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
60.000,00
20        6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
20.000,00
20        6277
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
5.000,00
20        6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
7.000,00
20        6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
2.000,00
20        6331.0002
Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)
20.000,00
20        6331.0003
Τέλη μεταβίβασης οχημάτων (Δ.Ο.Υ. -Ν.Α.)
7.000,00
20        6331.0004
Τέλη χρησης μηχανημάτων έργων
5.000,00
20        6412.0001
Έξοδα διοδίων για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών
30.000,00
20        6414
Μεταφορές εν γένει
5.000,00
20        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
7.500,00
20        6633.0001
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
15.000,00
20        6634.0001
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
70.000,00
20        6635.0001
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
20.000,00
20        6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
510.000,00
20        6644.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
80.000,00
20        6654.0001
Προμήθεια λοιπού υλικού
15.000,00
20        6662.0001
Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
70.000,00
20        6662.0003
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για εξοικονόμιση ηλεκτρικής ενέργειας
56.000,00
20        6662.0004
Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικού φωτισμού (έτους 2010 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
25.420,97
20        6699.0001
Λοιπές προμηθειες αναλωσίμων
15.000,00
25        6011.0001
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
88.590,32
25        6021.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
26.356,72
25        6041.0001
Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
27.040,00
25        6051.0001
ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
11.073,79
25        6051.0002
Εισφορά Εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων
2.819,84
25        6051.0003
Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
1.600,27
25        6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλιίλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
7.947,83
25        6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
7.722,62
25        6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)
1.000,00
25        6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
5.134,46
25        6117.0007
Καθαρισμός γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ-ΤΕΝΕΑΣ- ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ (Α.Δ.Σ.19/438/2011ΣΑΤΑ 2011/Κ.Α.εσόδου 1311))ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011
2.955,51
25        6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
595.000,00
25        6213.0004
Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού
20.000,00
25        6231.0001
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
2.500,00
25        6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων
10.440,00
25        6236.0006
Μίσθωση γεωτρήσεων(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
9.318,73
25        6236.0007
Μίσθωση γεωτρήσεων για τους οικισμούς Λουτρων Ωραίας Ελένης και Αλμυρης(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
49.998,00
25        6236.0008
Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό της Ντράσσας(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
15.000,00
25        6236.0009
Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αθικίων(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
7.992,00
25        6236.0010
Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αλαμάνο(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
6.984,00
25        6252
Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων
1.000,00
25        6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
2.000,00
25        6262.0008
Συντήρηση & Επισκευή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων ύδρευσης ΔΕ Σολυγείας(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
7.310,00
25        6263
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
5.500,00
25        6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
15.000,00
25        6277.0004
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση,αποχέτευση
20.000,00
25        6277.0005
Μεταφορά νερού στον οικισμό Άγ.Ιωάννη(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
15.000,00
25        6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
1.500,00
25        6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
1.000,00
25        6411.0002
Δαπάνη ΚΤΕΟ οχημάτων
1.000,00
25        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
500,00
25        6633
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
10.000,00
25        6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
25.000,00
25        6642.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων
1.000,00
25        6662.0001
Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών ύδρευσης
73.800,00
25        6672
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
15.000,00
30        6011.0001
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, σώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
768.486,68
30        6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
10.000,00
30        6021.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
19.167,72
30        6041.0001
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας
115.446,76
30        6051.0001
ΤΥΔΚΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας
22.953,78
30        6051.0002
ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ
59.242,24
30        6051.0003
ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας
64.313,78
30        6051.0004
ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υττηρεσίας
1.094,68
30        6051.0005
ΤΕΑΔΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Τεχνικης Υπηρεσίας
1.596,93
30        6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
5.474,30
30        6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
42.376,62
30        6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)
1.000,00
30        6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υττηρεσίας
44.614,52
30        6117.0016
Εργασίες κατασκευής μαρμάρινου βάθρου για την τοττοθέτηση προτομης Στ. Ηλιόπουλου
4.500,00
30        6117.0017
Εργασία διαμόρφωσης περιοχής Αγίου Νικολάου
15.000,00
30        6142.0001
Σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για την υττοβοήθηση του Δήμου στην σύνταξη της “Έκθεσης υπολογισμού /εκτίμησης κλιματολογικών παραμέτρων πριν και μετά την υλοττοίηση του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της ττόλης της Κορίνθου -πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι -πεζόδρομοι
3.690,00
30        6142.0003
Αμοιβή αξιολογητών του Ενιαίου μητρώου Αξιολογητών, μελών των επιτροπών αξιολόγησης – διενέργειας διαγωνισμών
2.000,00
30        6142.0015
“Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών”
5.000,00
30        6142.0018
Park-n-Ride:Oλοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού(Α.Δ.Σ.19/433/2011 ΠΔΕ ΣΑΕ055/8/Κ.Α.εσόδου 1322.0021) (
282.215,00
30        6142.0019
Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων & Νεμέας (πολ-β-8)(Α.Δ.Σ.20/459/2011ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ mis327866/K.A. εσόδου 1322.0022)
251.803,00
30        6142.0020
Φωτογραφική απεικόνιση του οδικού δικτύου Δήμου Κορινθίων και ψηφιοποίηση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της ττόλης της Κορίνθου για πολεοδομική χρηση
73.800,00
30        6142.0021
Σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στην σύνταξη φακέλλου “Βιοκλιματικών στοιχείων της πράξης Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου -πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι -πεζόδρομοι
24.600,00
30        6231.0001
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
2.880,00
30        6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων
38.494,94
30        6252
Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων
3.500,00
30        6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
15.000,00
30        6255
Λοιπά Ασφάλιστρα
3.000,00
30        6261.0011
Συντήρηση & επισκευη αποδυτηρίων.
6.000,00
30        6261.0014
Καθαρισμός μαρμάρων Δημ. Κτιρίων
15.000,00
30        6261.0017
“Συντήρηση – Βελτίωση πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων θεάτρου”
13.154,00
30        6261.0023
Συντήρηση -επισκευή Πνευματικού Κέντρου ΤΔ Ξυλοκέριζας
10.000,00
30        6261.0025
Μεταφορά δικτύων υποδομών
4.000,00
30        6263.0001
Συντήρηση και επισκευη μεταφορικών μέσων
30.000,00
30        6264.0001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
30.000,00
30        6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
15.000,00
30        6266
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
5.000,00
30        6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
1.000,00
30        6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
6.000,00
30        6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
6.000,00
30        6331.0001
Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών
3.000,00
30        6331.0002
Τέλη χρησης μηχανημάτων έργων
1.000,00
30        6411
Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)
1.000,00
30        6414
Μεταφορές εν γένει
1.000,00
30        6422.0001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας
3.000,00
30        6422.0002
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων πρώην ΤΥΔΚ
12.000,00
30        6462
Δημοσίευση προκηρύξεων
5.000,00
30        6463
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
2.000,00
30        6611
Προμήθεια βιβλίων κλπ
1.000,00
30        6612.0001
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
35.000,00
30        6613.0001
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
20.000,00
30        6614.0001
Λοιπές προμηθειες ειδών γραφείου
20.000,00
30        6615
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετησεις (φωτοτυττίες)
15.000,00
30        6631
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
500,00
30        6634.0001
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
25.000,00
30        6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
125.000,00
30        6644.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
20.000,00
30        6651
Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
1.000,00
30        6652
Προμήθεια φωτογραφικού υλικού
1.000,00
30        6654.0001
Προμήθεια λοιπού υλικού
22.000,00
30        6661.0001
Προμήθεια υλικών για συντιίρηση Η/Μ και υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων
15.000,00
30        6661.0003
Προμήθεια υαλοπινάκων
5.000,00
30        6661.0004
Προμήθεια υλικών για την συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων.
15.000,00
30        6661.0005
Προμήθεια ειδών υγιεινής & υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών καταστημάτων.
15.000,00
30        6662.0003
Προμήθεια υλικών περίφραξης Δημοτικών οικοπέδων,Παιδικών και Αθλητικών χώρων
30.000,00
30        6662.0004
Προμήθεια σιδηρικών και υλικών συντιίρησης Δημοτικών καταστημάτων
70.000,00
30        6662.0006
Προμήθεια ασφαλτομίγματος
70.000,00
30        6662.0008
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών
70.000,00
30        6662.0011
Προμήθεια χρωμάτων για ελαιοχρωματισμό κρασπεδορείθρων διαβάσεων κ.λ.π.
70.000,00
30        6662.0013
Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων
70.000,00
30        6662.0014
Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντιίρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπων εγκαταστάσεων
70.000,00
30        6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
15.000,00
30        6672
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
15.000,00
30        6673
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
1.000,00
30        6699.0001
Λοιπές προμηθειες αναλωσίμων υλικών
40.000,00
35        6011.0001
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
340.673,71
35        6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
10.000,00
35        6021.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου Αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
20.116,72
35        6041.0001
Τακτικές αττοδοχές εκτάτκων υπαλλήλων ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ Υπηρεσίας Πρασίνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
41.246,66
35        6041.0004
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
4.500,00
35        6042
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
15.000,00
35        6051.0001
Εργοδοτικές εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ εργοδότη υπηρεσίας Πρασίνου
29.489,44
35        6051.0002
ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
29.918,93
35        6051.0003
Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
1.608,55
35        6051.0005
Εισφορά Εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων υπηρεσίας πρασίνου
1.582,30
35        6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλιίλων Υπηρεσίας Πρασίνου με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ TEAM Εργοδότη)
5.745,34
35        6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου (ΙΚΑ TEAM Εργοδότη)
13.280,05
35        6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)
1.000,00
35        6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
13.771,07
35        6117.0003
Κλάδεμα ψηλών δέντρων
10.000,00
35        6117.0005
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από χόρτα
15.000,00
35        6117.0007
Προληπτικοί και θεραπευτικοί ψεκασμοί εντομοκτονίας και ζιζανοκτονίας
23.070,00
35        6117.0008
Δημιουργία και καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Σολυγείας (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2011)ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011
30.000,00
35        6117.0009
Καθαρισμός περιαστικών δασών Δ.Ε Κορίνθου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011
30.000,00
35        6252
Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων
2.500,00
35        6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
5.500,00
35        6255
Λοιπά Ασφάλιστρα
1.000,00
35        6262.0003
Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων
15.000,00
35        6262.0013
Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για συντήρηση -αποκατάσταση παιδικών χαρών
45.000,00
35        6263.0001
Συντήρηση και επισκευη μεταφορικών μέσων
30.000,00
35        6264.0001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
7.000,00
35        6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
3.000,00
35        6273
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες
3.000,00
35        6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
1.000,00
35        6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
4.000,00
35        6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
2.000,00
35        6331.0001
Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ της Υπηρεσίας Πρασίνου
1.000,00
35        6414
Μεταφορές εν γένει
1.000,00
35        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.000,00
35        6462
Δημοσίευση προκηρύξεων
1.000,00
35        6633
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
3.000,00
35        6634.0001
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
8.000,00
35        6635.0001
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
10.000,00
35        6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
55.000,00
35        6644.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
10.000,00
35        6662.0002
Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων
5.000,00
35        6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
5.000,00
35        6672.0005
Προμήθεια υλικών άρδευσης πρασίνου
15.000,00
35        6692.0002
“Προμήθεια φυτών 2010” Δήμου Κορινθίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
9.721,61
35        6692.0003
Προμήθεια σπόρων, δενδρυλλίων
15.000,00
35        6692.0004
Προμήθεια φυτών 2011
50.000,00
35        6693.0001
Προμήθεια λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων
20.000,00
35        6693.0002
Προμήθεια κηποχώματος
15.000,00
35        6699.0001
Λοιπές προμηθειες αναλωσίμων
20.000,00
40        6011.0001
Τακτικές αποδοχές Μονίμων υπαλλήλων Διεύθυνσης Πολεοδομίας(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
416.990,73
40        6021.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
18.829,72
40        6041.0001
Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού Δ/νσης Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
16.268,72
40        6051.0001
ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
4.663,56
40        6051.0002
ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1.119,25
40        6051.0003
ΤΕΑΔΥΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
8.592,40
40        6051.0004
ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
25.735,70
40        6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλιίλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας
5.377,77
40        6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Δ/νσης Πολεοδομίας
4.646,35
40        6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)
1.000,00
40        6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων
47.995,68
40        6411
Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)
20.000,00
40        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
10.000,00
40        6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
35.000,00
40        6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
20.000,00
40        6614
Λοιπές προμηθειες ειδών γραφείου
20.000,00
40        6654
Προμήθεια λοιπού υλικού
10.000,00
45        6011.0001
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
63.778,00
45        6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
11.000,00
45        6021.0001
Τακτικές αποδοχές εργατοτεχνιτών με σύβαση αορίστου χρόνου της υπηρεσίας νεκροταφείων
13.858,00
45        6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
10.000,00
45        6042
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
7.000,00
45        6051.0001
ΤΥΔΚΥ Εργοδότη
7.972,25
45        6051.0003
Τ. Ε.Α.Δ.Υ. Εργοδότη
1.202,76
45        6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλιίλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
4.574,53
45        6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)
1.000,00
45        6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
6.219,57
45        6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
1.500,00
45        6263.0001
Συντήρηση και επισκευη μεταφορικών μέσων
3.000,00
45        6273
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες
3.000,00
45        6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
500,00
45        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
500,00
45        6635.0001
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
6.000,00
45        6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
5.000,00
45        6699
Λοιπές προμηθειες αναλωσίμων
10.000,00
50        6011.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Δημ Αστυνομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
122.626,01
50        6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
5.000,00
50        6051.0001
ΤΥΔΚΥ Εργοδότη
15.328,25
50        6051.0003
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Εργοδότη
3.181,36
50        6061
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
41.010,66
50        6162
Λοιπά έξοδα τρίτων
1.000,00
50        6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
500,00
50        6263
Συντήρηση και επισκευη μεταφορικών μέσων
2.000,00
50        6273
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες
7.000,00
50        6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
1.000,00
50        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.500,00
50        6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
7.000,00
10        7133
Έπιπλα σκεύη
15.000,00
10        7134.0009
Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κορινθίων
15.000,00
10        7135.0001
Προμήθεια λοιττού κεφαλαιακού εξοπλισμού(αριθμομηχανές,γραφομηχανέ ς κλπ)
15.000,00
10        7135.0002
Προμήθεια ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου -SCANER
15.000,00
10        7135.0003
Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
15.000,00
10        7135.0004
Προμήθεια SCANNER
15.000,00
10        7135.0008
Προμήθεια μικροφωνικών συσκευών Δημοτικού Συμβουλίου
2.000,00
15        7135.0007
Προμήθεια -τοποθέτηση τριών (3) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (Χρημ. από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)(Α.Δ.Σ.19/437/2011 ΣΑΕ08/6/Κ.Α.εσόδου 1327.005)
45.000,00
15        7326.0006
Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Τ.Δ.Αγίου Βασιλείου Δ. Τενέας (ΚΑ: 15/7326.05)
12.000,00
15        7326.0008
Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ.Δ.Αγίου Βασιλείου (Δ. Τενέας ΚΑ: 15/7326.10)
9.818,06
15        7326.0009
Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ.Δ.Χιλιομοδίου   Δ. Τενέας (ΚΑ: 15/7326.11)
11.880,00
15        7326.0016
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου – Β’ ΦΑΣΗ (Δ. Άσσου – Λεχαίου -ΚΑ: 15/7326.07)
9.877,60
15        7326.0020
Διαμόρφωση προαυλείου χώρου δημοτικού παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού (Δ. Άσσου – Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.11)
36.110,07
15        7326.0021
Ανάπλαση περιβάλλονος χώρου κλειστού γυμναστηρίου ΔΔ Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.12)
2.584,20
15        7331.0001
Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου ΔΔ Σοφικού (Δ.Σολυγείας ΚΑ: 15/7331.001)
190.728,50
20        7132.0007
Προμήθεια μοτοποδηλάτων
6.000,00
20        7134.0003
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας
6.000,00
20        7135.0004
Προμήθεια εργαλείων
15.000,00
20        7135.0005
Προμήθεια RFID tag για διαχείριση των κάδων
15.000,00
20        7135.0011
Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών
3.000,00
20        7135.0031
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Ασύρματου ευφυούς συστήματος τηλε-διαχείρισης οδικού φωτισμού(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2011)
73.800,00
20        7325.0001
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2011
72.088,26
25        7312.0001
Αντικατάσταση σωλήνων γεωτρήσεων (επένδυση) Δ.Τενέας(ΚΑ 25/7312.06)
3.033,30
25        7312.0012
Αγωγός ομβρίων υδάτων ΤΔ Χιλιομοδίου ΔΤενέας (ΚΑ 25/7312.26)
24.905,27
25        7312.0017
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Περιγιαλίου (Δ.Ασσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.05)
65.397,47
25        7312.0019
Ύδρευση Δήμου (Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.07)
80.982,37
25        7312.0021
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Περιγιαλίου Β’ΦΑΣΗ (Δ,Άσσου-ΛεχαίουΚΑ 25/7312.09)
5.146,15
25        7312.0031
Κατασκευή αγωγών ομβρίων ΔΕ Τενέας [Χιλιομόδι]
70.608,61
25        7326.0005
Αξιοποίηση γεώτρησης και επέκταση δικτύου ύδρευσηςΔ.Ε.Τενέας [Αγιονόρι].
70.000,00
25        7336.0003
Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου
60.000,00
25        7336.0004
Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τενέας
60.000,00
25        7336.0005
Συντήρηση-ετπσκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού
60.000,00
25        7336.0006
Συντήρηση-ετπσκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σολυγείας
60.000,00
25        7412.0001
Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων ΘΗΣΕΑΣ (ΔΤενέας ΚΑ 25/7412.01)
52.000,00
25        7412.0010
Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με ΜΠΕ του Δ.Δ. Κόρφου του Δήμου Σολυγείας (με εφαρμογή την καινοτόμο τεχνολογία της ηλεκτρολυτικής μεθόδου (ΚΑ 25/7412.001)
5.651,00
25        7412.0011
Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με ΜΠΕ του Δ.Δ. Σοφικού του Δήμου Σολυγείας(με εφαρμογή την καινοτόμο τεχνολογία της ηλεκτρολυτικής μεθόδου (ΚΑ 25/7412.002)
5.094,87
25        7412.0012
Μελέτη εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων κατά μήκος της γραμμής Αγ.Ιωάννης-Ρητό-Γαλατάκι-Σοφικό( Δ.Σολυγείας ΚΑ 25/7412.003)
136.181,55
25        7413.0001
Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Δήμων Άσσου-Λεχαίου και Βόχας (Δ.Ασσου-ΛεχαίουΚΑ 25/7413.01)
29.361,61
25        7413.0003
Μελέτη Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 300κ.μ.πόσιμου ύδατος ημερησίως έκαστη (Δ.Σολυγείας ΚΑ 25/7413.002)
3.200,00
25        7413.0006
Μελέτη έργου εγκατάοτασης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στο ΤΔ Γαλατακίου( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 25/7413.007)
7.207,83
25        7413.0009
Μελέτη Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 300κ.μ.πόσιμου ύδατος ημερησίως έκαστη(χημικοτεχνική μελέτη Δ.Σολυγείας)
3.200,00
30        7111.0002
Αποζημιώσεις επικειμένων σχεδίου πόλεως Αγ. Γεωργίου
100.000,00
30        7111.0003
Απαλλοτριώσεις ακινήτων
200.000,00
30        7111.0008
Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως
150.000,00
30        7111.0010
Αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών λόγω τροποποίησης σχεδίου στο παραλιακό μέτωπο του ΟΤ 399, περιοχής “Κεραμιδάκι”
300.000,00
30        7112.0001
Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
150.000,00
30        7131.0009
Προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ2011)
100.000,00
30        7133
Έπιπλα σκεύη
5.000,00
30        7135.0011
Προμήθεια γεννητριών
7.000,00
30        7135.0014
Προμήθεια καθρεπτών δρόμων
10.000,00
30        7135.0015
Προμήθεια – αναγόμωση ττυροσβεστήρων για τα κτίρια Δήμου Κορινθίων
5.000,00
30        7135.0038
Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας
5.000,00
30        7135.0042
Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας (Α.Δ.Σ21/482/2011 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΙS 327829/K.A.8006 του 1321.0011)
108.500,00
30        7135.0044
Προμήθεια -τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων
8.000,00
30        7135.0075
Προμήθεια πυράντοχης θύρας Δημοτικού Θεάτρου.
2.500,00
30        7135.0076
Προμήθεια ψάθινων ομπρελών.
15.000,00
30        7135.0079
Προμήθεια υλικών για την οργάνωση της παραλίας για τη Γαλάζια Σημαία.
5.000,00
30        7135.0088
Προμήθεια σταμπωτών και ειδικού χρώματος επίστρωσης τσιμέντινων τμημάτων των πεζόδρομων
5.000,00
30        7311.0044
Τροποποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Πολυκέντρου (κλιματισμός-θέρμανση-πυρανίχνευση-ηλεκτρικά)
22.357,38
30        7311.0051
Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων
168.135,46
30        7311.0059
Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων.
263.157,89
30        7311.0060
Κατασκευή Νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου
988.559,19
30        7322.0005
Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου ΤΔ Χιλιομοδίου(Δ.Τενέας ΚΑ 70/7321.06)
6.100,00
30        7322.0008
Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά Χιλιομοδίου (ηλεκτροφωτισμός) (ΣΑΤΑ )(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.12)
2.985,52
30        7322.0009
Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων
1.000.000,00
30        7322.0050
Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας.
324.369,38
30        7322.0052
Δημιουργία Πλατείας ΟΤ 317 Πολεοδομικής Ενότητας Αγιαννιώτικα -Κεραμιδάκι
3.794,20
30        7322.0053
Ανάπλαση Κ.Χ. επί της οδού Λουτρακίου όπισθεν 1ου Π. Σταθμού
74.296,13
30        7322.0054
Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας
133.020,93
30        7322.0060
Κατασκευή πλατείας τέρμα Γ.Παπανδρέου
219.624,31
30        7322.0062
Αναπλάσεις πλατειών Τ.Δ. Εξαμιλίων
26.995,92
30        7322.0069
Ανάπλαση Κ.Χ. στο Τ.Δ. Εξαμιλίων
13.394,85
30        7322.0077
Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών -Γ. Παπανδρέου
49.289,99
30        7322.0078
Κατασκευή νησίδας – οδοσήμανση στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης -Άργους
49.554,98
30        7323.0003
Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Τενέας
17.024,27
30        7323.0009
Οριοθέτηση τμήματος ρέματος στο ΤΔ Κλένιας δημου Τενέας (1ος ειδικός προυπολογισμός 160.000,00€(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)210/2009 (Κ.Α. 30/7326.04)
3.133,12
30        7323.0010
Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδών Δ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.09)
8.530,16
30        7323.0015
Διάνοιξη νέας δημοτικής οδού οτο Νηπιαγωγείο Χιλιομοδίου (ανεξάρτητο από οδοττοιία ΤΔ )Δ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.14)
11.880,00
30        7323.0017
Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας ΤΔ Αγίου Βασιλείου Δ.Τενέας (30/7323.18)
11.880,00
30        7323.0022
Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων (Α’ φάση).
214.525,57
30        7323.0035
Συγκοινωνιακά έργα-μεταφορές Δήμου-Β’ΦΑΣΗ (Δ.Ασσου-Λεχαίου ΚΑ 30/7323.08)
60.593,06
30        7323.0055
Οδοποιία Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου
200.000,00
30        7323.0063
Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου
150.000,00
30        7323.0071
Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού
200.000,00
30        7323.0101
Οδοποιϊα Κορίνθου 2009
26.956,27
30        7323.0104
Πεζοδρομήσεις, Αναπλάσεις οδών κέντρου Κορινθίων
85.542,44
30        7323.0106
Επιδιόρθωση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Κορινθίων
55.350,00
30        7323.0107
Οδοποιία Κορίνθου 2010
209.131,07
30        7323.0113
Διανοίξεις οδών σχεδίου ττόλης Μπαθαρίστρας
121.006,38
30        7323.0114
Κατασκευή διόδου προσπέλασης πλησίον Υπόγειας διάβασης Βράχου
43.197,94
30        7323.0115
Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων Τ.Δ. Κόρφου
45.000,00
30        7324.0001
Κατασκευή πεζοδρομίων στο ΤΔ Αγίου Βασιλείου – Χιλιομοδίου (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους Δ. Τενέας Κ.Α. 30/7324.02)
22.801,64
30        7324.0031
Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Δ.Κορινθίων
205.545,53
30        7324.0033
Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών 2010
271.146,71
30        7324.0037
Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων
175.801,00
30        7326.0006
Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Δ.Τενέας (30/7326.01)
38.822,10
30        7326.0007
Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Αγιονορίου – Στεφανίου (Δ.Τενέας 30/7326.02)
8.060,00
30        7326.0008
Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου (Δερβενάκια )-ΤΔ Χιλιομοδίου (Καστέλι)( Πολιτική Προστασία Δ. ΤενέαςΚ,Α. 30/7326.03)
9.009,99
30        7326.0012
Κατασκευή οδοποιϊας Αθικίων ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.009)
2.315,39
30        7326.0015
Κατασκευή οδοποιϊας Αγ.Ιωάννου ( Δ,Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.010)
3.855,07
30        7326.0017
Κατασκευή οδοποιϊας ΤΔ Κατακαλίου( Δ,Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.011)
1.699,76
30        7326.0018
Κατασκευή οδοποιϊας ΤΔ Γαλατακίου ( Δ,Σαρωνικού ΚΑ 30/7326.012)
5.737,61
30        7326.0032
Ανάπλαση ιδιόκτητου οικοπέδου στο Τ.Δ Ξυλοκέριζας
139.299,71
30        7326.0042
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου (Εργολαβία)
1.200.000,00
30        7331.0005
Επισκευή Γυμνασίου Τ,Δ.Χιλιομοδίου (ΔΤενέας 70/7331.13)
11.590,25
30        7331.0006
Επισκευη δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Στεφανίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.09)
11.880,00
30        7331.0007
Επισκευή Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Χιλιομοδίου (ΔΤενέας ΚΑ 70/7331.12)
11.880,00
30        7331.0016
Συντήρηση χώρου Ιατρείου ΤΚ Κλένιας [μόνωση οροφής].
12.000,00
30        7331.0040
Επισκευη 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου.
68.570,00
30        7331.0097
Επισκευή – Συντήρηση 4ου Λυκείου Κορίνθου.
6.607,69
30        7331.0099
Συντήρηση και επισκευη εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2010
37.569,74
30        7331.0100
Συντήρηση και επισκευη δημοτικών σχολείων ΔΕ Κορινθίων
55.000,00
30        7331.0101
Συντήρηση και επισκευή Λυκείων-Γυμνασίων ΔΕ Κορινθίων
16.720,00
30        7333.0081
Τσιμεντοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων τοττ.διαμερισμάτων Αρχ.Κορίνθου
19.182,33
30        7336.0007
Συντήρηση οδοποιίας Κατακαλίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.065)
11.880,00
30        7336.0009
Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.067)
30.801,27
30        7336.0012
Κατασκευή οδοττοιίας ΤΔ Αγ.Ιωάννου (Δ,Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.070)
11.812,74
30        7412.0016
Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής περιοχών Κεραμιδάκι-Αγιαννιώτικα.
193.074,05
30        7412.0031
Στατική μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου
45.952,80
30        7413.0007
Σύνταξη οριστικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Οικισμών Λ.Ω.Ε.-Κ.Αλμυρής (Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7413.002)
9.500,00
30        7413.0019
Μελέτη ανάπλασης μπαζωμάτων Αγ. Νικολάου
17.700,00
30        7413.0020
Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων.
2.115,37
30        7413.0021
Μελέτη διορθωτικής πράξης εφαρμογής σχεδίου ττόλης “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Κορίνθου
14.050,00
30        7413.0026
Μελέτη δημιουργία Εκπαιδευτικού πάρκου Ο.Τ.613&614 σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας
4.134,46
30        7413.0027
Γεωλογική Μελέτη πλατείας στο Ο.Τ. 317 του Δήμου Κορινθίων
3.000,00
30        7413.0035
Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Σαρωνικού(ΚΑ 70/7413.001)
51.708,89
35        7131.0002
Αγορά πυροσβεστικού (39500ΣΑΤΑ08.2603.42 θεομ) Δ,Σαρωνικού (Κ.Α. 35/7131.0010)
42.103,42
35        7131.0003
Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου.
10.000,00
35        7132.0005
Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009).
45.000,00
35        7133
Έπιπλα σκεύη
3.000,00
35        7135.0001
Προμήθεια CONTAINER
2.860,00
35        7135.0007
Προμήθεια παγκακίων
45.000,00
35        7135.0011
Προμήθεια ξύλινων πασάλων
5.000,00
35        7135.0012
Προμήθεια εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου.
15.000,00
35        7135.0015
Προμήθεια σωλήνων άρδευσης για τις ττλατείες της πόλης της Κορίνθου.
45.000,00
35        7322.0001
Ανάπλαση δημ. χώρου στο παλαιό μοναστήρι Χιλιομοδίου στο Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.01)
11.880,00
35        7322.0009
Ανάπλαση πλατείας (παλαιάς) ΤΔ Στεφανίου (συνεχ.) Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.13)
12.000,00
35        7322.0016
Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου στην παιδική χαρά στον προαύλειο χώρο του παλαιού Ιερού Ναού Αγ.Βασιλείου στον Αγιο Βασίλειο Τενέας.
30.000,00
35        7326.0006
Ανάπλαση Λυχναρίου (Δ.Σαρωνικού Κ.Α. 35/7326.022)
12.530,05
35        7326.0010
Ανάπλαση- αναστήλωση πηγαδιών και βρυσών ΔΤενέας (Κ.Α. 35/7326.02)
9.983,19
35        7326.0012
Ανέγερση μνημείου για την μάχη της κλεισούρας Αγιονορίου και διαμόρφωση αύλειου χώρου Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7326.04)
12.000,00
40        7134
Ηλεκτρονική Πολεοδομία-Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών της Πολεοδομικής Υπηρεσίας Δήμου Κορινθίων
2.460,00
40        7413.0001
Μελέτη χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου (συνεχιζόμενο ΔΤενέας ΚΑ 40/7413.01)
290.468,39
40        7421.0001
Γενικό πολεοδομικό σχέδιο και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δήμου ( Δ,Άσσου – Λεχαίου ΚΑ 40/7421.001)
23.121,70
45        7112.0002
Αγορά νέου νεκροταφειακού χώρου Δήμου Κορινθίων
78.773,76
45        7135
Λοιπός εξοπλισμός
5.000,00
45        7336.0001
Επισκευή νεκροταφείου Τ.Δ.Αγιονορίου (ΔΤενέαςΚΑ 45/7336.01)
11.880,00
45        7412.0002
Υδρογεωτεχνική και Γεωλογική Μελέτη καταλληλότητας επέκτασης κοιμητηρίου ΤΔ Αγ.Ιωάννη (Δ.Σαρωνικού ΚΑ 45/7412.001)
6.000,00
45        7413.0001
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νέου Κοιμητηρίου Αλμυρης Δ.Ε.Σαρωνικού
6.500,00
8211.0001
Υπέρ Δημοσιου 6,67%
470.000,00
8211.0002
Υπέρ Δημοσιου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου)
6.000,00
8211.0003
ΤΣΚΥ 8%
30.000,00
8212.0001
Υπέρ Δημοσιου (Αναγνώριση Προυπηρεσίας Γενικο Λογιστήριο του Κρατους)
10.000,00
8221
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
400.000,00
8222
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
120.000,00
8223.0001
Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%
150.000,00
8223.0002
Φόρος εργολάβων 3%
180.000,00
8223.0003
Φόρος 4% επί προμηθειών
150.000,00
8223.0004
Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα)
10.000,00
8223.0005
Φόρος 4% επί μελετών
15.000,00
8223.0006
Φόρος αμοιβών τρίτων
5.000,00
8223.0007
Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών
100.000,00
8223.0008
Φόρος τόκων
15.000,00
8224.0001
Υγειονομική περίθαλψη
20.000,00
8224.0002
Χαρτόσημο 3% (ενοικίων)
11.000,00
8224.0003
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων
2.000,00
8224.0004
Απόδοση τέλους χρησης αιγιαλού και παραλίας
6.000,00
8224.0005
Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου τόκων
500,00
8224.0006
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)
20.000,00
8224.0007
Απόδοση οφειλόμενων φόρων εργολάβων, προμηθευτών κλπ στις ΔΟΥ.
35.000,00
8224.0008
Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου θαλασσίων εκτάσεων
8.000,00
8224.0009
Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου – ΤΣΚΥ
18.000,00
8224.0010
Λοιπές κρατήσεις υπέρ εργολάβων (ΤΣΜΕΔΕ κ.α.) από Δήμο
35.000,00
8224.0011
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38παρ.2α.ν.3986/2011)
100.000,00
8224.0012
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
80.000,00
8224.0013
Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (Φ.Π.Α.)
150.000,00
8224.0014
Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (Φ.Π.Α.)
350.000,00
8224.0015
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1%(Ν.3986/2011 ΑΡ.29)
50.000,00
8231.0001
ΙΚΑ – TEAM
1.100.000,00
8231.0002
ΤΥΔΚΥ
800.000,00
8231.0004
ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας
200.000,00
8231.0005
ΤΣΜΕΔΕ Μελετών & Έργων
150.000,00
8231.0007
ΤΠΕΔΕ1%
70.000,00
8231.0008
Τ.Ε.Α.Δ.Υ
60.000,00
8231.0010
Μ.Τ.Π.Υ
30.000,00
8231.0011
Τ.Π.Δ.Υ
40.000,00
8231.0012
ΤΑΔΚΥ (Εξαγορά Προϋπηρεσίας)
10.000,00
8231.0014
Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
170.000,00
8231.0015
Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.
90.000,00
8231.0016
Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας)
1.000,00
8231.0017
Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας)