Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 4/49/2012

 

Αριθμός Πρακτικού 4
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 06-03-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Μαρτίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7649/02-03-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 49η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2012 για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.)» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2012, για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) .
       Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
      Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
       Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
      Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.
        Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ.      3/31/2012 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,    παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
      Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, που αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.):
 
8111.0001
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
184.490,31
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωττικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
32.456,13
8112.0001
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων (ΚΑ8112)
171.588,51
8112.0002
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Ασσου – Λεχαιου ( ΚΑ 8112 )
2.057,00
8112.0005
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Σολυγείας (ΚΑ8112)
14.331,92
8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
181.415,28
8113.0001
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
149.743,66
8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
166.732,11
8115.0001
Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )
84.762,34
8115.0002
Διάφορα έξοδα Δήμου Ασσου – Λεχαιου ( ΚΑ8115)
4.910,00
8115.0003
Διάφορα έξοδα Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8115 )
10.022,51
8115.0005
Διάφορα έξοδα Δήμου Σολυγειας   ( ΚΑ 8115)
5.000,00
8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
37.368,49
8116.0001
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Κορινθίων (ΚΑ8116)
5.102,31
8116.0002
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Άσσου – Λεχαίου ( ΚΑ 8116 )
15.540,72
8116.0005
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Σολυγειας (ΚΑ8116)
38.677,59
8116.0006
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
145.079,64
8117.0001
Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου-Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
32.207,98
8117.0002
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
165.358,87
8121.0001
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8121 )
15.012,06
8121.0003
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Τενέας   ( ΚΑ 8121 )
3.000,00
8121.0005
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Σολυγείας   ( ΚΑ 8121 )
2.999,99
8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
29.849,15
8122.0001
Έργα Δημου Κορινθίων   ( ΚΑ 8122 )
156.245,55
8122.0002
Έργα Δήμου Ασσου Λεχαιου (ΚΑ8122)
63.463,14
8122.0003
Έργα Δημου Τενέας ( ΚΑ 8122 )
16.792,68
8122.0004
Έργα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8122 )
251.772,78
8122.0006
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
641.850,13
8123.0001
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8123)
45.978,91
8123.0002
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Ασσου Λεχαιου ( ΚΑ8123)
3.451,00
8123.0005
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8123)
12.454,38
 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθμ. 3/31/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/ση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
               Την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2012 ως εξής:
 
8111.0001
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
184.490,31
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωττικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
32.456,13
8112.0001
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων (ΚΑ8112)
171.588,51
8112.0002
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Ασσου – Λεχαιου ( ΚΑ 8112 )
2.057,00
8112.0005
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Σολυγείας (ΚΑ8112)
14.331,92
8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
181.415,28
8113.0001
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
149.743,66
8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
166.732,11
8115.0001
Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )
84.762,34
8115.0002
Διάφορα έξοδα Δήμου Ασσου – Λεχαιου ( ΚΑ8115)
4.910,00
8115.0003
Διάφορα έξοδα Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8115 )
10.022,51
8115.0005
Διάφορα έξοδα Δήμου Σολυγειας   ( ΚΑ 8115)
5.000,00
8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
37.368,49
8116.0001
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Κορινθίων (ΚΑ8116)
5.102,31
8116.0002
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Άσσου – Λεχαίου ( ΚΑ 8116 )
15.540,72
8116.0005
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Σολυγειας (ΚΑ8116)
38.677,59
8116.0006
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
145.079,64
8117.0001
Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου-Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
32.207,98
8117.0002
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
165.358,87
8121.0001
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8121 )
15.012,06
8121.0003
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Τενέας   ( ΚΑ 8121 )
3.000,00
8121.0005
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δήμου Σολυγείας   ( ΚΑ 8121 )
2.999,99
8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
29.849,15
8122.0001
Έργα Δημου Κορινθίων   ( ΚΑ 8122 )
156.245,55
8122.0002
Έργα Δήμου Ασσου Λεχαιου (ΚΑ8122)
63.463,14
8122.0003
Έργα Δημου Τενέας ( ΚΑ 8122 )
16.792,68
8122.0004
Έργα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8122 )
251.772,78
8122.0006
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
641.850,13
8123.0001
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8123)
45.978,91
8123.0002
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Ασσου Λεχαιου ( ΚΑ8123)
3.451,00
8123.0005
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8123)
12.454,38
 
    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/49/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 07-03-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ