Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 4/51/2012

Αριθμός Πρακτικού 4
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 06-03-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Μαρτίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7649/02-03-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 51η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού 187.835,52€» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 4/2012 μελέτη, που έχει συνταχθεί από τον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Ε. Πέππα κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, την υπ΄ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ), το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων, του άρθρ. 24 του Ν. 2198 (ΦΚ 43/Α΄/22-3-94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν. 1642/86 περί ΦΠΑ, την αρ. 2024709/601/0026/8-4-98 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου προμήθειες και εργασίες», του Ν. 496/74 (ΦΕΚ 204/74) «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 4/2012 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, την υπ΄ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ), το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων, του άρθρ. 24 του Ν. 2198 (ΦΚ 43/Α΄/22-3-94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν. 1642/86 περί ΦΠΑ, την αρ. 2024709/601/0026/8-4-98 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου προμήθειες και εργασίες», του Ν. 496/74 (ΦΕΚ 204/74) «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-        Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 4/2012 μελέτης.
Β.-       Καθορίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:
Ο Δήμαρχος Κορινθίων
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Α) της υπ’αριθμ. 11389/92 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. “περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.” (ΕΚΠΟΤΑ),
Β) του Ν.2286/95 “προμήθειες Δημόσιου τομέα”,
Γ) του Ν. 2000/91,
Δ) του Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας,
Ε) του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ΣΤ) των σχετικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95
Ζ) την αριθμ. 4/50/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων για την προκήρυξη του διαγωνισμού αυτού
προκηρύσσει
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή στα είδη του συνόλου του παραρτήματος Αγια την ανάδειξη μειοδότη –προμηθευτή της προμήθειας «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείων, Εντύπων και Υλικών Μηχανογράφησης και Πολλαπλών Εκτυπώσεων, Λοιπών Προμηθειών Ειδών Γραφείου και Προμήθεια Λοιπού Υλικού» συνολικού προϋπολογισμού 187.835,52€ με το ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, στις 17/04/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επανάληψης του διαγωνισμού, αυτός θα διενεργηθεί στις 24/04/2012 στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 17ηΑπριλίου 2012 ώρα 10:00 έως 10:30, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θ’ αποσταλούν στη Διεύθυνση Κολιάτσου 32, 20100 Κόρινθος, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Κατάθεση Προσφορών μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Η ισχύς των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερών και γενικά μικρότερη του χρόνου που θα απαιτηθεί μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του διαγωνισμού από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
1.Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης.
2.Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης.
3.Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, οδός Ερμού 39 , Κόρινθος, κ. Ρουμελιώτης Γεώργιος, τηλ. 27413 61000.
 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔήμος Κορινθίων(στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικόδιαγωνισμό,με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, λοιπών προμηθειών ειδών γραφείου και προμήθεια λοιπού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών (οικονομική-διοικητική–τεχνική) του Δήμου Κορινθίων του έτους 2012, συνολικού προϋπολογισμού187.835,52 Ευρώσυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τηχαμηλότερη τιμήστα είδη τουσυνόλου του παραρτήματος Α.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση της Προμήθειας ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα αρχή
Ο Δήμος Κορινθίων, που εδρεύει στη οδό Κολιάτσου 32 , Κόρινθος, Τ.Κ. 20100, ο οποίος με την αριθ. 4/51/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό.
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού & παροχής πληροφοριών
Υπεύθυνη υπηρεσία για την διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή) του Δήμου Κορινθίων με αντικείμενο την διενέργεια διαγωνισμών & πληροφορίες για το διαγωνισμό, που παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 27413/61026/61006, Fax: 27410/27592 από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, η οποία στεγάζεται στην οδό Ερμού 39, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100, αρμόδιος κ. Ρουμελιώτης Γεώργιος.
Προκήρυξη
Η παρούσα προκήρυξη αρ. πρωτοκ. …………………….
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του δημοπρατούμενου έργου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της Σύμβασης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Κατακύρωση
Η απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου.
Α.3 ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα τηςΔνσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Κορινθίων,η οποία στεγάζεται στην οδόΕρμού 39 , Κόρινθος, Τ.Κ. 20100, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Δήμος Κορινθίων να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο Κορινθίων και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Α.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (187.835,52€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %.
2.Η προμήθεια θα βαρύνει αναλυτικά τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012:
1.Κ.Α:10/6612.0001 με τίτλο:¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ¨  
και ποσού : # 29.688,99 # Ευρώ
2.Κ.Α:30/6612.0001 με τίτλο:¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ¨                                                                                                     και ποσού : # 34.999,92 # Ευρώ
3.Κ.Α:10/6613.0001 με τίτλο:¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ                                                                                                                      ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ¨ και ποσού: # 19.953,98# Ευρώ
4.Κ.Α.:30/6613.0001 με τίτλο:¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ                                                                                                          ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ¨ και ποσού:# 19.943,84#Ευρώ 
5.Κ.Α:10/6614.0001 με τίτλο: ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ¨ και ποσού: #19.999,80# Ευρώ                                                                                                              
6.Κ.Α:30/6614.0001 με τίτλο:¨ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ¨ και ποσού:#19.267,95 # Ευρώ                   
7.Κ.Α:10/6654.0001 με τίτλο:¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ¨   και ποσού:# 21.982,38 # Ευρώ                                                                                         
8.Κ.Α:30/6654.0001 με τίτλο:¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ¨ και ποσού:# 21.998,66# Ευρώ  
3. Ο Διαγωνισμός θα χρηματοδοτηθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.
Α.5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, στην Κόρινθο, Τ.Κ. 20100 τηλ. 2741361000 Fax: 27410 27592, στις 17/04/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (άρθρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ).
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 10:30. Η παραλαβή των προσφορών μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης αν η παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρα και μετά την κήρυξη της λήξης δε γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Α.6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) αποτελείται από τους:
α. Καραΐσκο Ιωάννη, Δημοτικό υπάλληλο
β. Ρουμελιώτη Γεώργιο, Δημοτικό υπάλληλο
γ. Μήτρου Κωνσταντίνο, Δημοτικό υπάλληλο
Πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν στο τηλέφωνο 27413 61000, αρμόδιος κ. Ρουμελιώτης Γεώργιος.
Έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν έγγραφα του διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 16 και 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α. 11389/93 από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης.
2. Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης.
3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, είναι δυνατό να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
Β.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργού Ανάπτυξης.
2. Όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι με τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
Β.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουνεπί ποινή αποκλεισμού μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίσης προς το 5% του προϋπολογισμού, ήτοι ποσού 9.400 Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Δ.4ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ της παρούσας.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι
·         δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
·         δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ότι έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρα στην οποία είναι εγκαταστημένοι. 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
1.2 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τα ως άνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύει το άρθρο 7 παρ. 1 & 2 εδαφ. 61, 62, 63, 64 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.
1.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα ως άνω πλην του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου ή άλλων προς αυτά ισοδύναμων (εδαφ. Γ παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
1.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω,
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα, πιστοποιητικά σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του παρόντος που απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες (εδαφ. Δ1, δ2, δ3 παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
1.5 ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Κοινή προσφορά)
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 Υ.Α..
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομισθεί εντός 15 ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
3.Οι ΜΜΕ εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ. Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται Δε ρητή μνεία στην προσφορά τους σχετικά με αυτό (εδαφ. ε2, ε2, ε3, ε4, ε5, ε6 παρ.1 & 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α..)
 
1.6 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
1.7 Κανένας δε μπορεί να εκπροσωπήσει, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες οι προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται κατωτέρω οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού και τα κατωτέρω:
1.  ρητή δήλωση διαγωνιζόμενου όπου αναφέρει τα σημεία εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται τόσο ο διαγωνιζόμενος όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς προμήθεια προϊόντων, προκειμένου να αξιολογηθούν (παρ.5 άρθρου 12 της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),      
2.  δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών (άρθρο 9 της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),   
3.  δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από Ο.Τ.Α. (άρθρο 9 παρ. 16 της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),  
4.  δήλωση για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζόμενου (άρθρο 9 παρ. 1στ της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),          
5.  δήλωση για την επιχειρηματική δομή και το εύρος δραστηριοτήτων της (άρθρο 9 παρ. 1ζ της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.).
Θα περιγράφεται επίσης ο τεχνικός της εξοπλισμός και η οργάνωσή της για παροχή σέρβις στο προσφερόμενο μηχάνημα. Επίσης θα υποβληθεί κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού, με την αντίστοιχη εξειδίκευσή του και αρμοδιότητά του στην εν λόγω επιχείρηση, θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
6.  δήλωση για τον κύκλο των εργασιών της τελευταίας 3ετίας (άρθρο 9 παρ. 1η της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),          
7.  δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς που δε μπορεί να είναι μικρότερος των ενενήντα (90) ημερών,
8.  δήλωση για την προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, που δε μπορεί να είναι ανώτερη της μίας (1) ημέρας, όσον αφορά τα εκάστοτε δελτία παραγγελίας των Υπηρεσιών του Δήμου, και μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών όσον αφορά τη χρονική διάρκεια των παραγγελιών του Δήμου,
9.  δήλωση για το χρόνο εγγύησης.
Β.4 Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Τα Δικαιολογητικά, εκτός από την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, μπορούν να μην υποβάλλονται μαζί με την Προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο άλλου διαγωνισμού σε προγενέστερο χρόνο στο Δήμο Κορινθίων και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά, άλλως θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί.
3. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη .
4. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Β.5 Κατάρτιση – Περιεχόμενο –Τιμές Προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη .
2 Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμης (παρ.4 άρθρου 11 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.)
3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγίζονται μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία (παρ.6 άρθρου 11 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.)
4. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές
5. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα (παρ.β άρθρου 12 της υπ’αριθμ. 11389/93 Υ.Α.). Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
1.  τη λέξη ΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ με κεφαλαία γράμματα,
2.  τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό της προμήθειας,
3.  τον αριθμό της διακήρυξης,
4.  το αντικείμενο της προμήθειας,
5.  την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα στοιχεία του συμμετέχοντος.
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α. όλα τα ζητούμενα στην παράγραφο Β.3της διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,
β. μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη ‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’ καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.)
– τεχνική προσφορά
– τεχνικές προδιαγραφές στην ελληνική γλώσσα,
– προσπέκτους στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα,
– σχέδια,
– δήλωση για το χρόνο και τόπο παράδοσης των προσφερόμενων υλικών έτοιμων προς λειτουργία,
– δήλωση για το σέρβις μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για μια 5ετία
γ. σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ.3 άρθρου 12 της υπ’άριθμ. 11389/93 Υ.Α.),
δ. μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’ καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα στοιχεία της προσφοράς (παρ.3 άρθρου 12 της υπ’ άριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
7. Με την οικονομική προσφορά η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Κορινθίων.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.
 Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (παρ.3 άρθρου 16 της υπ’αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔIΟIΚΗΤIΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ζημία από παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα του Ν.3886/10, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.
Οι ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται και από τις διατάξεις του Ν. 3886/10(ΦΕΚ Α/173/30-09-2010).
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που παραδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο, καθώς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς που παραμένει, κλειστός.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετοχές και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται και σφραγίζεται από το αρμόδιο όργανο.
3. Προσφορά που παρελήφθη και δε συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα.
4. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παρ: 1 έως και 3. επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας (επιτροπή) που διενεργεί το διαγωνισμό, ο οποίος τα μεταβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης.
6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους και τη συμπλήρωση και βαθμολόγηση των ομάδων επαναφέρονται με όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο για την αποσφράγισή τους.
7. Το αρμόδιο όργανο με την ιδιότητά του ως επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, καλεί τους διαγωνιζόμενους σε νέα δημόσια συνεδρίαση την …../……/2012, ημέρα ………………………….. και ώρα από …………….. έως ………….. ή μετά από ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους με FAX ή συστημένη επιστολή και παρουσία των διαγωνιζόμενων ανακοινώνει:
α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή, τους λόγους αποκλεισμού τους, είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ολόκληρο το φάκελό τους μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους.
β. Σε αυτούς που οι προσφορές τους έγιναν δεκτές και αξιολογήθηκαν, την επιμέρους και τη συνολική βαθμολογία των προσφορών τους.
Στη συνέχεια ανοίγει τις οικονομικές προσφορές τους και ανακοινώνει δημόσια τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών.
8. Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ελέγχει τη συμφωνία των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμφωνίας η προσφορά απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο, της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Το κριτήριο επιλογής προμηθευτή για κάθε ομάδα υλικών είναι η χαμηλότερη τιμή.
9.Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότηση του προς την οικονομική επιτροπή προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1797/86, του Ν.2000/91 και της υπ’ αριθμ.11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. την κατακύρωση της προμήθειας ή τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
10.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχισθεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του (άρθρο 22 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
Δ.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους των παραγράφων Β.2 και Β.3 θα απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της προκήρυξης (όπου αναφέρονται), θα απορρίπτεται.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού από τους όρους της προκήρυξης, θα απορρίπτεται.
7. Προσφορά, που κρίνεται ασύμφορη, θα απορρίπτεται.
Δ.3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή προσφορών. Η σχετική απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού ( παρ.1 α άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
2.Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή τη συμμετοχή προμηθευτή σε αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι της επομένης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου (παρ.16 άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνονται υπόψη από την οικονομική επιτροπήμετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης (παρ.16 άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
4. Για τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη (παρ.3 άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
Δ.4 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
1.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη –Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2.Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς το οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απάντηση (κύρια οφειλή).
3.Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ αρχήν:
• Την ημερομηνία έκδοσης
• Τον εκδότη
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
• Τον αριθμό της εγγύησης
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε ΕΥΡΩ
• Την πλήρη επωνυμία και τη Δ/νση του προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
• Τους όρους ότι :
Α) Η εγγύηση παρέχεται ανέγκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
Β) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Γ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Δ) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από της ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Οι προσφέροντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου Δ.4 της παρούσης και τα ακόλουθα:
·         Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
·         Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
 Εφόσον η εγγυητική δεν περιλαμβάνει όλους τους ανωτέρω όρους, επιστρέφεται ως απαράδεκτη και ο προσφέρων δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρι την εκτέλεση της προμήθειας και μετά θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας η οποία θα είναι ίση προς το 10% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες πέραν της ημερομηνίας εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρου 26 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
Δ.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
– τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης,
            – τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους,
            – τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες,
            – το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα,
            – τη συμφωνηθείσα τιμή,
            – τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο παράδοσης του προς προμήθεια είδους,
            – τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη,
            – τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
            – τον τρόπο παραλαβής,
            – τον τρόπο πληρωμής,
            – τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας,
            – τον τρόπο επίλυσης των διαφορών,
            – τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο. Τροποποιείται δε μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης (άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α).
Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Ε.1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται αυθημερόν (προσφορές που αναφέρονται σε χρόνους παράδοσης μεγαλύτερους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται) σε κάθε παραγγελία, που θα δίδεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, και μέχρι εξαντλήσεως των υλικών της παρούσης, και για χρονική διάρκεια παραγγελιών μέχρι δώδεκα (12) μήνες (προσφορές που αναφέρονται σε χρόνους διάρκειας παραγγελιών μικρότερους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται).
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου στο χώρο που θα του υποδειχθεί από το Δήμο Κορινθίων.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δήμου Κορινθίων να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας (άρθρο 39 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.).
Ε.2 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα είδη της σύμβασης θα παραδίδονται στο σύνολο τους ελεύθερα στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. Οι δαπάνες μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τα είδη πρέπει να παραδίδονται με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε ανάδοχος θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού.
Ε.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρμόδια κατά υπηρεσία Επιτροπή Παραλαβής. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προσφερόμενα είδη, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει για το αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υλικό που κρίνεται απορριπτέο, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει.
Ε.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
ΣΤ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
 2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα σε συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε (άρθρο 27 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α ).
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.
Ζ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί εφ’ άπαξ στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Δημοπρασιών, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, δύο τοπικές ημερήσιες και σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Κορινθίας (άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α) και θα αναρτηθεί στο ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’.
Η. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΝΟΜΩΝ
Για την επίλυση διαφορών μεταξύ του φορέα και του αναδόχου της προμήθειας ασκείται ένσταση από το φορέα ή τον ανάδοχο και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και όταν αυτός δεν αναφέρεται ο Ν.2286/95.
Θ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
2. Ο Δήμος Κορινθίων θεωρεί ελάχιστο όριο χρόνου εγγύησης του προϊόντος του δώδεκα (12) μήνες μετά την εκτέλεση της προμήθειας. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού ορίου επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.
4. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν τα παραρτήματα Α και Β.
 
Γ.-        Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
-ΚΑ 10/6612.0001 ποσού 35.000,00με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
-ΚΑ 10/6613.0001 ποσού 20.000,00με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»
-ΚΑ 10/6614.0001 ποσού 20.000,00€ με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»
-ΚΑ 10/6654.0001 ποσού 22.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού»
-ΚΑ 30/6612.0001 ποσού 35.000,00 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
-ΚΑ 30/6613.0001 ποσού 20.000,00με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»
-ΚΑ 30/6614.0001 ποσού 20.000,00€ με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»
-ΚΑ 30/6654.0001 ποσού 22.000,00 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού»(Α.Ο.Ε. αριθμ. 4/48/2012).
 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/51/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ