Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 4/53/2012

Αριθμός Πρακτικού 4
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 06-03-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Μαρτίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7649/02-03-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 53η:Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της αριθμ. 21/236/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) του Δήμου Κορινθίων», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την αριθμ. 21/236/2011 απόφαση της Επιτροπής επανακαθορίστηκαν, κατόπιν ακύρωσης της πρώτης δημοπρασίας της 13-10-2011, οι όροι για την εν θέματι δημοπρασία. Λόγω όμως επανεκτίμησης των αναγκών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, η Επιτροπή καλείται να ανακαλέσει την αριθμ. 236/2011 απόφασή της και να επανακαθορίσει τους όρους διακήρυξης για την εν θέματι μίσθωση.
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ αριθμ. 21/236/2011 απόφασή της, την υπ΄ αριθμ. 3/47/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-      Ανακαλεί την αριθμ. 21/236/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Β.-     Επανακαθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) ως εξής:
Α ρ θ ρ ο   1ο
                        Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον Δήμαρχο Κορινθίων με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιώτες, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Α ρ θ ρ ο   2ο
            Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τους εξής όρους:
i)                    να βρίσκεται εντός ακτίνας το ανώτερο 600 μέτρων από το Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου,
ii)                   ως προς την επιφάνεια, θα πρέπει να έχει εμβαδό μεγαλύτερο από 500 τ.μ. και να μην υπερβαίνει τα 900 τ.μ., και να βρίσκεται είτε όλο σε έναν όροφο ενιαίο, είτε σε δύο ορόφους, μόνο ισόγειο και πρώτο όροφο σε αυτήν την περίπτωση, εάν δε βρίσκεται σε όροφο πάνω από το ισόγειο θα πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με εσωτερική σκάλα και ανελκυστήρα, που να μπορεί να εξυπηρετήσει ΑΜΕΑ,
iii)                 ως προς τους χώρους υγιεινής θα πρέπει να διαθέτει ένα μικρό κουζινάκι και 2 WC, εκ των οποίων το ένα WC θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ,
iv)                 ως προς την προσβασιμότητα, οι χώροι του ακινήτου (π.χ. πεζοδρόμιο, είσοδος κτιρίου) θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ,
v)                  ως προς τη θέρμανση και ψύξη το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει είτε εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης και χωριστή εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξης), είτε μικτό σύστημα ψύξης – θέρμανσης,
vi)                             να είναι απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του Δήμου (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού μισθωτήριου συμφωνητικού και θα διαμορφωθεί δε εσωτερικά σύμφωνα με της ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.
vii)                           να έχει γειτνιάζοντα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων τουλάχιστον 100 θέσεων.
Α ρ θ ρ ο   3ο
            Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τεσσάρων (4) ετών. Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο. Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη.
Άρθρο 4ο
 Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα δίνονται σε τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Το μέγιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 1.500,00€ μηνιαίως.
Ά ρ θ ρ ο  5ο
 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στον ακόλουθο και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
 Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης επικύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Α ρ θ ρ ο 7ο
            Στο επιτευχθησόμενο μίσθωμα δεν θα χωρεί αναπροσαρμογή.
Α ρ θ ρ ο   8ο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες, νομείς ή συννομείς και κάτοχοι ή συγκάτοχοι του υπό μίσθωση ακινήτου και να υποβάλλουν: α) Δήλωση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Ε9) ότι έχουν δηλώσει το ακίνητό τους, β)υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι μισθώνουν το ακίνητό τους στον Δήμο Κορινθίων και γ)οικοδομική άδεια και κάτοψη του ακινήτου.
Α ρ θ ρ ο 9ο
            Όλες οι προσφορές θα διαβιβασθούν στην επιτροπή αξιολόγησης που θα κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των ακινήτων, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους ενδιαφέρονται να μισθώσουν στον Δήμο Κορινθίων.
 
Γ.-        Μετά την έγκριση των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του Δημάρχου περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.
 
Δ.-       Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση με ΚΑ 40/6232 ποσού 47.995,68€ και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων» (Α.Ο.Ε. 4/48/2012)
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 4/53/2012.-
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 15-03-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ