Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 6/101/2012

Αριθμός Πρακτικού 6
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-05-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Μαΐου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 16709/04-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Σταματάκης Μ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 101η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2012» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2012
Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.
Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 3/31/2012 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β) αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικές με τροποποίηση του προϋπολογισμού & του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012,     παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
20      6661.0001
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων
72.000,00€
20      6662.0002
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
72.000,00€
20      6662.0003
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για εξοικονόμιση ηλεκτρικής ενέργειας
56.000,00€
30      7336.0032
Εγκατάσταση κεραιών λήψης και μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος
30.000,00€
30      7135.0020
Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κ.λ.π
70.000,00€
00      6116
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
1.000,00€
30      6142.0022
Σύνταξη Τεχνικοοικονομικής πραγματογνωμοσύνης για την ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια και υποδομές του Δήμου Κορινθίων
18.450,00€
30     6261.0026
Επισκευή -συντήρηση στέγης Νηπιαγωγείου Σοφικού και την επισκευή -συντήρηση Στέγης Παλαιού Δημοτικού Σχολειου Σοφικού της Δ.Ε.Σολυγείας
6.150,00€
30     6261.0027
Επισκευή -συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου της Δ.Ε.Άσσου -Λεχαίου
1.845,00€
25     6262.0009
Συντήρηση και επισκευή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων ύδρευσης Δ.Ε.Σολυγείας
7.310,00€
30     6654.0002
Προμήθεια υλικών που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις
1.000,00€
45     7311.0004
Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε.Άσσου Λεχαίου
55.000,00€
30     7311.0061
Σύνδεση με ΟΚΩ του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου (Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1321.0013)
60.000,00€
30     7311.0062
Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου
55.000,00€
00     6031.0005
Αποδοχές Γραμματέως Δημάρχου
13.639,92€
00     6032
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
6.000,00€
10     6142.0017
Αμοιβή ορκωτών λογιστών Δ. Τενέας (Κ.Α. 10/6142.01)
11.000,00€
30     6233
Μίσθωση μηχανημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε.Κορινθίων
20.000,00€
45     6233
Μίσθωση μηχανημάτων υπηρεσίας Νεκροταφείων για την κάλυψη των αναγκών Δ.Ε.Σολυγείας
20.000,00€
35     6233
Μίσθωση μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε.Τενέας
20.000,00€
00     6453
Λοιπές συνδρομές
4.000,00€
00     6492.0002
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών
43.750,77€
00    6495.0001
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
2.000,00€
30    7311.0001
Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου.
2.560.000,00€
30    7336.0011
Κατασκευή οδοποίιας ΤΔ Κατακαλίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.069)
11.614,50€
        8122.0006
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
247.597,06€
20    6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
7.500,00€
15    6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.000,00€
 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθμ. 3/31/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/ση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
               Την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2012 ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
20      6661.0001
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων
72.000,00€
20      6662.0002
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
72.000,00€
20      6662.0003
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για εξοικονόμιση ηλεκτρικής ενέργειας
56.000,00€
30      7336.0032
Εγκατάσταση κεραιών λήψης και μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος
30.000,00€
30      7135.0020
Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κ.λ.π
70.000,00€
00      6116
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
1.000,00€
30      6142.0022
Σύνταξη Τεχνικοοικονομικής πραγματογνωμοσύνης για την ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια και υποδομές του Δήμου Κορινθίων
18.450,00€
30     6261.0026
Επισκευή -συντήρηση στέγης Νηπιαγωγείου Σοφικού και την επισκευή -συντήρηση Στέγης Παλαιού Δημοτικού Σχολειου Σοφικού της Δ.Ε.Σολυγείας
6.150,00€
30     6261.0027
Επισκευή -συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου της Δ.Ε.Άσσου -Λεχαίου
1.845,00€
25     6262.0009
Συντήρηση και επισκευή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων ύδρευσης Δ.Ε.Σολυγείας
7.310,00€
30     6654.0002
Προμήθεια υλικών που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις
1.000,00€
45     7311.0004
Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε.Άσσου Λεχαίου
55.000,00€
30     7311.0061
Σύνδεση με ΟΚΩ του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου (Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1321.0013)
60.000,00€
30     7311.0062
Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου
55.000,00€
00     6031.0005
Αποδοχές Γραμματέως Δημάρχου
13.639,92€
00     6032
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
6.000,00€
10     6142.0017
Αμοιβή ορκωτών λογιστών Δ. Τενέας (Κ.Α. 10/6142.01)
11.000,00€
30     6233
Μίσθωση μηχανημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε.Κορινθίων
20.000,00€
45     6233
Μίσθωση μηχανημάτων υπηρεσίας Νεκροταφείων για την κάλυψη των αναγκών Δ.Ε.Σολυγείας
20.000,00€
35     6233
Μίσθωση μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε.Τενέας
20.000,00€
00     6453
Λοιπές συνδρομές
4.000,00€
00     6492.0002
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών
43.750,77€
00    6495.0001
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
2.000,00€
30    7311.0001
Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου.
2.560.000,00€
30    7336.0011
Κατασκευή οδοποίιας ΤΔ Κατακαλίου ( Δ.Σαρωνικού ΚΑ 30/7336.069)
11.614,50€
        8122.0006
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
247.597,06€
20    6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
7.500,00€
15    6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.000,00€
    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 6/101/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                   
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 17-05-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ